Tallinna Tehnikaülikool

Lugejale

Võimalus lugeda ajalehti ja ajakirju ning tutvuda uudiskirjanduse ja teiste näitustega.
Teabekeskuses on kasutada 5 Internetti ühendatud lugejaarvutit ning
traadita internet WiFi.
Kolledži üliõpilastel on võimalus tutvuda diplomitööga.

TalTech VK teabekeskus on avatud kõigile lugejatele

Korraga võib lugejal olla koju laenutatud kuni 15 teavikut.
Laenutuse tähtajad:

 • teavikuid laenutatakse üldjuhul 30 päevaks
 • õppekirjandust laenutatakse koju üheks semestriks
 • õppetööks vajalike teavikute laenutähtaeg on 7 päeva

Ajakirja võib laenutada 14 päevaks, kui ajakiri paikneb teabekeskuses või kuuks, kui ajakirja säilitatakse  hoidlas.

Laenutustähtaja pikendamine

Laenutähtaega on võimalik pikendada vastavalt teabekeskuse kasutuskorrale:

Ei pikendata

 • kui teavikul on laenutusjärjekord
 • kui tagastustähtaeg on ületatud

Viivis tähtajaks tagastamata teaviku eest

 • laenutusajaga 7 päeva (viivis 0,19 EUR/ööpäev)
 • laenutusajaga 14 päeva (viivis 0,06 EUR/ööpäev)
 • laenutusajaga 30 päeva (viivis 0,06 EUR/ööpäev)
 • laenutusajaga semester (viivis 0,03 EUR/ööpäev)

Lugeja vastutus

Kaotatud või rikutud teavik tuleb asendada sama teavikuga  või hüvitada teaviku väärtus teabekeskuse poolt määratud summas.

Teavikute reserveerimine

Lugeja saab end soovitud raamatu laenutamiseks järjekorda panna:

Raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu on võimalik tellida meie teabekeskuses puuduvat kirjandust teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest.

RVL-i kaudu saab tellida:

 • raamatuid
 • koopiaid ajakirja- ja ajaleheartiklitest

RVL-i teel ei laenutata:

 • ajakirju
 • teatmeteoseid
 • sõnastikke
 • ilukirjandust
 • diplomi-, magistri-, doktoritöid ja muid käsikirja õigustes olevaid materjale

! RVL kasutamisel on vaja kompenseerida kohaletoomise teenuse maksumus/postikuulud.

E-raamatukogu

E-raamatukogu on elektrooniliste kogude koondatud süsteem, mis sisaldab mitmeid e-ressursse : e- andmebaasid, e-kataloogid, e-õppematerjalid ja teised infoallikad.

Kaugligipääs terviktekstidele võimaldatakse üksnes TalTech liikmeskonnale VPN ühenduse toru.ttu.ee kaudu. Vajalik Taltech Uni-ID. Juhend

PRIMO
E-ressursside  portaal, mis sisaldab: litsentseeritud e-ajakirjade andmebaase, litsentseeritud e-raamatute andmebaase, vaba juurdepääsuga teadusajakirjade andmebaase, Taltech doktori- ja lõputöid, e-õpikuid, õppevahendeid jm TalTech publikatsioone.
 
Andmebaasid ainevaldkonniti
Andmebaase valdkondade järgi
 
DIGIkogu
Pakub veebipõhist ligipääsu eelkõige TalTech doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele, õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele.

Kõik Tallina  Tehnikaülikooli andmebaasid https://taltech.ee/koik-andmebaasid. Kaugligipääs terviktekstidele võimaldatakse üksnes TalTech liikmeskonnale VPN ühenduse toru.ttu.ee kaudu. Vajalik TalTech Uni-ID. Juhend

 
EBSCO
Multidistsiplinaarne sidusandmebaaside kogum, mis sisaldab peamiselt teadus- ja erialaajakirjade, aastaraamatute, statistikaväljaannete, ajalehtede jt publikatsioonide referaate ja/või täistekste.
 
SCOPUS
Scopus on suurim referaat- ja viiteandmebaas, mis sisaldab nii eelretsenseeritud teaduskirjandust (artiklid, konverentsimaterjalid, patendid, raamatuseeriad) kui kvaliteetseid veebiressurse. Andmebaas võimaldab võrrelda ja hinnata organisatsioonide ja autorite teadustegevuse efektiivsust, publikatsioonide ja ajakirjade väärtust. Täistekstid avanevad ajakirjadest, millele raamatukogu on ostnud juurdepääsu erinevate andmebaaside vahendusel.
 
ISE
Eesti artiklite bibliograafiline andmebaas, mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal.
 
Google Skolar
Võimaldab leida eelretsenseeritud teadusartikleid, väitekirju, raamatuid jm teaduskirjandust, sh täistekste meie raamatukogusse ostetud andmebaaside vahendusel (SFX-i vahendusel).
 
Academic Earth
Maailma parimate ülikoolide vaba juurdepääsuga e-loengud ja e-kursused.

URRAM

Veebipõhine kataloog, mille abil lugeja saab ise otsida raamatukogus leiduvaid teavikuid, vaadata oma kehtivaid ja varasemaid laenutusi, reserveerida vajalikku raamatut ning pikendada raamatute tagastustähtaega.
 
ESTER
Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog. Kataloogis on andmed ka ülikoolide kolledžite ja erialaraamatukogudes leiduvate teavikute kohta.

Kohtla-Järve Keskraamatukogu

Jõhvi Keskraamatukogu

Narva Keskraamatukogu

Lisa info