Tallinna Tehnikaülikool

Rakenduslik majandusteadus

Sihtgrupp

Kõik kõrgharidusega huvilised, kes soovivad omandada või värskendada rakendusliku majandusteaduse alaseid ülikooliteadmisi.

Eesmärgid

  • Anda majandusalasel õppekaval mitte õppinud õppurile täiendavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid tööle asumiseks ja/või õpingute jätkamiseks magistritasemel.

  • Tagada bakalaureusetasemele vastav kompetentsus tegutsemiseks avalikus ja erasektoris.

  • Kujundada tulevikku suunatud arusaamad majandussüsteemi kui terviku ja selle osade koostoimimistest ning majanduslikust, sotsiaalsest, poliitilis-õiguslikust ja kultuurilisest taustsüsteemist ja selle arengust.

  • Luua vajalikud eeldused kiireks ja paindlikuks ametialaseks kohanemiseks pidevalt muutuvas ning globaliseeruvas ühiskonnas haridustasemele ja kõrvalerialale vastavatel ametikohtadel.

Õpiväljundid

  • tunneb majandusteaduse põhialuseid, teooriaid ja uurimismeetodeid, majandusprotsesside vahelisi seoseid ja protsesse ühiskonnas;

  • omab laiapõhjalisi erialaseid teadmisi majanduse ja selle allosade toimimisest, arengusuundadest ja aktuaalsetest probleemidest;

  • mõistab inter-transsdistsiplinaarsete teadmiste rakendamise vajadust majanduses toimuvate protsesside analüüsimisel ning oskab vajadusel vastavat ekspertiisi kasutada;

  • oskab sünteesida ja pakkuda erinevaid lahendusi majandusprobleemidele, kasutades erialaseid meetodeid, on valmis osalema meeskonnatöös ja seda juhtima. 

Õppeained

Aine kood

Aine nimetus

maht EAP

E/H/A

TAF0070

Finantsarvestuse alused

6,0

E

TER0440

Rahanduse alused

6,0

E

TES0040

Ökonomeetria

6,0

E

TET0010

Mikroökonoomika I

6,0

E

TET0020

Makroökonoomika I

6,0

E

TET0130

Rahvusvaheline majandus

6,0

E

TET0090

Rakenduslik majandusanalüüs

6,0

E

TET0060

Majanduspoliitika

3,0

E

Kokku

45,0

Vastuvõtt

Lisaerialale toimub vastuvõtt kaks korda õppeaasta jooksul isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi alusel.