Tallinna Tehnikaülikool

Värskeim info meie instituudi teadusprojektide, -publikatsioonide ja -töötajate kohta on hästi leitav Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS).

ETIS koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Eesti Teadusportaal on avalikkusele suunatud osa ETISest. Eesti Teadusportaal koondab Eesti teadus- ja arendustegevust puudutavat infot ning pakub operatiivset infovahetuskeskkonda.

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut on aktiivne partner ka Energia- ja geotehnika doktorikool III projektis.

Uurimis- ja teadussuunad

 • Energiasüsteemide optimaalne koostöö
 • Elektrijaotusvõrkude analüüs ja planeerimine
 • Elektrisüsteemide koormuse seire ekspertsüsteem
 • Energiasüsteemide talitluse koordineerimise meetodid
 • Elektrijaotusvõrkude talitluse ja energiakadude arvutamine mittetäieliku informatsiooni tingimustes
 • Elektrienergia ja soojuse genereerimise optimeerimise programmisüsteem.
 • Elektrivõrkudes esinevate liigpingete analüüs
 • Elektrivarustus sh tarkvõrk
 • Elektrimasinad
 • Elektrotehnika
 • Elektriajamid ja tööstusautommaatika
 • Elektervalgustus
 • Jõuelektroonika
 • Kehade süsteemi dünaamika ja juhtimise teooria ning algoritmid ning süsteemide käitumiskarakteristikute modelleerimine
 • Kvaliteeditehnika – täienduskoolitus ja kvaliteedi hindamine
 • Rahvusvahelistele standarditele vastavate kõrgepingekatsetuste võimaluste analüüs TTÜ kõrgepingelaboris

Mõned teadus- ja arendusprojektid

Isejuhtivad autod ei ole enam tuleviku tehnoloogia, vaid juba reaalne ülemaailmne tehniline trend. Isejuhtiva sõitmise edasiareng nõuab ka energiatõhususe optimeerimist. Sageli ei pöörata tähelepanu isejuhtivate elektrisõidukite veosüsteemide optimeerimisele autonoomsete ja seireandurite abil. Taotluse eesmärk on välja töötada testplatvorm energiasüsteemi hindamiseks ja optimeerimiseks. Eesmärgi saavutamine nõuab mitmete katseplatvormide ja digitaalsete kaksikute arendamist. Digitaalne kaksik koosneb kolmest komponendist - reaalse maailma füüsilistest üksustest, selle virtuaalsetest mudelitest ja ühendatud süsteemist, mis paneb kaks maailma kokku.
Periood: 01.10.2020 – 31.12.2023

PROJEKT ETISes

EduFest2023 /11.mai 2023

Digital Twin for Propulsion Drive System of Autonomous Electric Vehicle

PROJEKTI KODULEHT

Selle projekti eesmärk on moodustada Põhjamaade ja Baltimaade koostöö- ja simulatsiooniplatvorm teabevahetuseks ja süsteemianalüüsiks ning pakkuda mobiilsustuge perspektiivsetele magistrantidele ja doktorantidele ning teadlastele, et suurendada teadmisi elektrisüsteemi tulevase arendamise ja juhtimise kohta. Projekti tulemused on kasulikud teadlastele, avalike võrkude ja tööstuse inseneridele, juhtidele ja poliitikakujundajatele. Projektis käsitletud teemad on, kuid mitte ainult, seotud põhivõrgu laiendamise kavandamise, võrguga ühendatud mikrovõrkude paindliku tööga, kasutades energiasalvestuse võimalust, laia ala juhtimise ja kaitsmise võimalusi, reaalajas modelleerimist ja juhtimist, süsteemisaare tööd , süsteemide sünkroniseerimine, küberfüüsikalised energiasüsteemid, elektrisüsteemi stabiilsus, tuuleenergia ressursside integreerimine, infovahetusplatvorm abiteenuste võimaldamiseks hajutatud energiaallikatest, pinge stabiilsuse piiri täiustatud visualiseerimine ja reaalajas mõõtmisel põhinev süsteemi kaitse andmepõhised meetodid pinge stabiilsuse hindamiseks reaalajas.

PARTNERID:

PROJEKT ETISes

Projekt on suunatud COVID-19 pandeemia negatiivse mõju neutraliseerimiseks tehnikaülikoolide haridustegevuste. Lähtuvalt piirangutest ja eesmärgist tõkestada koroonaviiruse levikut, otsustasid palju ülikoolid viia õppetöö (sh ka praktikumid) täielikult distantsõppele. Seetõttu jäid praktilised tunnid ära või oli oluliselt lihtsustatud. RELABEMA projekti eesmärk on olemasolevate mehhatroonika ja elektriajami laboripraktikumide edasiarendamine ja integreerimine üldkasutatavasse e-õppevahendisse (Moodle).

PROJEKTI KODULEHT

EE_ins_illustration

Meedia
TalTech is participating in the development of remote laboratories in the field of Mechatronics

ENERGYCOM

Uudse rohetööstuse alase hariduse tulevikku vaatav pädevusvõrgustik

15.05.2023–01.10.2024

Uudne haridus elektrotehnika, informaatikatehnika, IKT ja küberjulgeoleku valdkonnas on ülioluline, tulemaks toime Euroopa Komisjoni algatatud rohelise kokkuleppe väljakutsetega. Uute tehnoloogiate ja süsteemide väljatöötamine, juurutamaks rohetööstust , eeldab järgmise põlvkonna selliste spetsialistide ja juhtide ettevalmistamist, kellel on säästva arengu väljakutsete jaoks olemas vajalikud teadmised, oskused ja väärtused. Selle projekti eesmärk on tuua partnerasutuste õppeprogrammidesse säästvat arengut toetavaid arusaamu, et lähtuvalt rohetööstuse vajadustest jagada kogemusi, teadmisi ja parimaid õpetamisele suunatud tehnoloogiahariduspraktikaid ning saavutusi elektrotehnika ja automaatika, mehhatroonika, adaptroonika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, informaatikaala inseneriteaduse ja küberturvalisuse valdkonnas. Selle projekti oodatav tulemus on Balti- ja Põhjamaade tööstuse nõudmistele vastavate pädevuste kasv.

ETIS

PARTNERID:

Arvutipõhised inseneritehnoloogiad ja adaptroonika

15.05.2022−01.10.2023

Projekti ja selle partnerluse üldeesmärk on kaasajastada partnerasutuste olemasolevaid õppeprogramme, järgides kaasaegseid nõudmisi nende programmide parimaks valdamiseks üliõpilaste poolt ja vastavaks valdkonna vajadustele. Kõikide partnerasutuste erialaseks valdkonnaks on elektritehnoloogiate arenenud arvutijuhtimine ning lähiregioonid rakendavad neid teadmisi. Projekti kriitiliseks koostöötegevuseks on projektipõhise õppemetoodika väljatöötamine, mis on kõigi partnerite õppekavade jaoks suhteliselt uudne. Selle eesmärgi saavutamiseks valitakse muutmiseks unikaalne olemasolevate õppesuundade komplekt. Põhilise metoodikana valitakse projektikeskne õpikäsitus ja integreeritakse see olemasolevasse õppimisviisi.

ETIS

PARTNERID:

Elektritehnoloogiate arvutijuhtimise käsitlus

15.05.2021−01.10.2022

Selleks et tagada tööstussüsteemide pidev ja jätkusuutlik toimimist, juhtimissüsteemides on tänapäeval palju ülesandeid ja loomingulisi külgi elektrotehnikas ja automaatikas, info- ja kommunikatsioonitehnoloogias, IT-s, küberfüüsikaliste süsteemide digitaliseerimises, turvalisuse vallas, jne. Projekt annab võimaluse kasutada Läänemere regiooni parimate tehnikaülikoolide võimekust ning võimaldab seadmete ühiskasutamist ning teadmiste jagamist üliõpilaste koolitamiseks, õppejõudude ja teiste akadeemiliste töötajate visiitide läbiviimist ja koolitusmaterjalide väljatöötamist.

PROJEKTI KODULEHT
ETIS
STUDY IN ESTONIA

PARTNERID:

Info-, automaatika- ja elektrotehnika edusammud

15.05.2020-01.10.2021

Tööstusrevolutsioon hõlmab ühiskonna toimimise kriitilisi alasid, kus teabe haldamine ja süsteemide juhtimine sõltub kommunikatsioonitehnoloogiast ja tööstuse infrastruktuuride automatiseerimisprotsessidest. Küberfüüsikaliste süsteemide ja selle turvalisuse arendamine kasvab inimeste ja nutisüsteemide koostööga. Käesolev projekt pakub võimalusi kasutada Baltimaade piirkonna parimate tehnikaülikoolide võimsust ning võimaldada seadmete ühist kasutamist, samuti ekspertteadmiste ja valdkonnaülese võimekuse jagamist. Projekti prioriteediks on ekspertide võrgustiku loomine Baltimaade piirkonnas. Teine prioriteet on koostöö kõrghariduses ja parimate praktika vahetamine. Korrapärased kohtumised parandavad kõrghariduse kvaliteeti ja asjakohasust partnerriikides, viies kokku hariduse tipptaseme ja head tavad küberjulgeoleku, aruka kommunikatsiooni, energiatõhususe suurendamise, energiasäästu ja taastuvate energiaallikate kasutamise valdkonnas, ning õppesisu loomine/kaasajastamine.

PROJEKTI KODULEHT
ETIS

NYMO on mitmeotstarbeline, universaalne ja võimekas autonoomne robotlaev, mis tajub ümbritsevat keskkonda, suutes välise sekkumiseta läbida etteantud missioonipunkte. Robotlaev tunneb merel ära erinevaid objekte ja oskab võtta vastu vajalikke juhtimisotsuseid.

NYMO võimaldab pakivedu merel, tuvastada sadamas õlireostust, teha mereuuringuid ja teisi merel sobivaid operatsioone otsese inimese sekkumiseta. Hetkel on tegemist prototüübiga, kuid seda on võimalik kohandada konkreetse ülesande lahendamiseks.
2021 aastal moodustati Tallinna Tehnikaülikooli spin-off ettevõtte MindChip OÜ, et integreerida omavahel nii teadus-arendus projektid, investorid ja praktilised rakendused klientide jaoks.

Töörühm: Heigo Mõlder, Tanel Jalakas, Indrek Roasto, Taavi Möller.

MindChip KODULEHT

Robotlaev NYMO

Akrediteeritud valgustuslaboris leiutatud mõõtemeetodi ja mõõtevahendi abil võetakse arvesse inimesele omast skotoopilist ja mesoopilist nägemist pimedas ja hämaras keskkonnas, mida seni ei ole rakendatud.

Insener_valguslabor_masin

Valgustehnika labor on Balti riikides ainus, kes pakub akrediteeritud mõõtmisteenust seitsme valgustehnilise mõõteparameetri osas. Väljatöötatud mõõteteenuseid, -meetodeid ja leiutist rakendatakse siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides.

Valgustehnika labor

Vaata videot siit.

Uurimisrühm koosseisus: Argo Rosin, Arvo Oorn, Toivo Varjas, Rein Laaneots, Raivo Teemets, Taavi Möller.

SMAGRINET projekti strateegiline eesmärk on koolitada välja teadlaste ja inseneride põlvkond, kellel on vajalikud teadmised uute energiatehnoloogiate arendamise, täiustamise ja juurutamise osas, et tulla toime tarkvõrgule üleminekuga. Ühtlasi luua targa võrgu kompetentsikeskus, et arendada Euroopa ülikoolide teadlikkust energiaalaste teadusuuringute, innovatsiooni ja hariduse valdkonnas ning suhelda tööstuse, linnade, erinevate piirkondade ja teiste oluliste ühiskonnaelus osalejatega.

SMAGRINETi eesmärk on teha targa võrgu teadmised üldteadmisteks.
Üliõpilastele on loodud kolm moodulit:

 • Targa võrgu turvalisus ja tulevik;
 • Majanduslikud ja sotsiaalsed väljakutsed;
 • Targa võrgu ja rohelise energeetikaga võrkude tark planeerimine.

PROJEKTI KODULEHT

Insener_smagrinet

Taastuvenergia tootmis- ja salvestussüsteemide üha kasvav rakendusala tingib intensiivsema energiahaldusmeetodite uurimise. Need meetodid sisaldavad tõhusamat energiajaotust, salvestust ning ressursikasutuse optimeerimist.
PROJEKTI KODULEHT

ORBES