Tallinna Tehnikaülikool

Käimasolevad projektid

Projekti peamiseks eesmärgiks on vastata küsimustele, kuidas peaks EL tegutsema üha keerukamas ja konfliktsemas globaalses situatsioonis, et oleks tagatud seaduslikkus sh millised tegureid tuleks rõhutada ning millised institutsioone tuleks tugevdada. Teadlaskond uurib institutsionaalseid erinevusi kuues poliitilises küsimuses – kliimamuutus, digitaliseerimine, rahandus/maksud, tervishoid, ränne ja julgeolek, et teha  kindlaks, millised institutsioonilised kombinatsioonid võimaldavad ELil konkreetses poliitikaküsimuses optimaalset mõju avaldada. Projekti raames uurib rahvusvaheline teadlaste meeskond millised institutsioonilised kombinatsioonid võimaldavad ELil konkreetses poliitikaküsimuses optimaalset mõju avaldada sh uuritakse formaalsuse erinevusi (ametlik kuni mitteametlik), juurdepääsetavust (avatud kuni suletud) ja normatiivsust (väljendatud eesmärk on tehniline kuni avalikult normatiivne).

Projekti rahastab Euroopa Liit. 

CORDIS

ETIS


Kavandatav küberturvalisuse tippkeskus Eestis ja Lõuna-Moraavias (CHESS) ühendab juhtivaid küberturbeasutusi ja kasutab mõlema piirkonna tugevusi, et lahendada olulisi üle-Euroopalisi väljakutseid. Lõuna-Moraavia on Tšehhi Vabariigi oluline IKT-tööstuse ja hariduse keskus, millel on küberturvalisusele suunatud ja sidus nutika spetsialiseerumise strateegia. Eesti on e-valitsuse kasutuselevõtuga maailmas üks arenenumaid digiühiskondi, mis aga muudab selle haavatavaks erinevatele küberohtudele. CHESS järgib otseselt Euroopa küberturvalisuse pädevuse pilootprojektide strateegiaid ja tegevuskavasid ning tugineb kõigis neljas pilootprojektis osalenud CHESSi partnerite kogemustele, aidates kaasa ELi turvalisele üleminekule täiemahulisele digitaalsele ühiskonnale. CHESS Hub viib läbi põhjaliku kahe piirkonna vajaduste analüüsi ning töötab välja ühise piiriülese küberturvalisuse teadus- ja innovatsioonistrateegia. Strateegia väljatöötamisele aitavad kaasa T&I pilootprojektid, mis tugevdavad piirkondadevahelist koostööd, kaasavad piirkondlikke innovatsiooni ökosüsteeme ja koguvad tõendeid tulevaste projektide jaoks. Piirkondades tuvastatud lüngad oskustes ja teadmistes kõrvaldatakse läbi koolituse ja teadmiste edasiandmise. Lõpuks tagavad töörühmad CHESSi jätkusuutlikkuse, integreerides seda piirkondlike, riiklike ja ELi tasandi strateegiate ja rahastamisprogrammidega. Projekti väljundite eriti pilootprojekti tulemuste rakendamiseks aitab CHESS hinnata turupotentsiaali ning seob teadlasi ja innovaatoreid piirkondades kättesaadavate ettevõtluskoolituste ja ärikonsultatsiooniteenustega. Strateegia koostamine, oskuste arendamine ning pilootuuringud ja innovatsioon hõlmavad küberturvalisuse valdkonda tervikuna, pöörates erilist tähelepanu kuuele väljakutsevaldkonnale: turvaliste asjade Internet; turvalisuse sertifitseerimine; usaldusväärse tarkvara vertifitseerimine; plokiahel; postkvantkrüptograafia ja küberturvalisuse inimkesksed aspektid.


Projekti rahastab Euroopa Liit. 

Projekti koduleht

CORDIS

ETIS

Facebook Twitter LinkedIN

CYBERUS Erasmus Mundus ühise küberturvalisuse magistriprogrammi partner.

CYBERUS Erasmus Mundus küberturvalisuses, mida koordineerib Université Bretagne Sud (Prantsusmaa) koostöös Université Libre de Belgique (Belgia) ja Université du Luxembourg´ga (Luksemburg), on kaheaastane ühine magistriprogramm, mida õpetatakse täielikult inglise keeles. TalTech osaleb programmis partnerina ning õpetab kohustuslikku Talvekooli “The Cyberlandscape: Cyberthreats and Cyberactors”. 

 • Kestvus: neli aastat
 • Projekti elluviijad TalTechis: Adrian Venables, Rain Ottis, Ülle Ainsoo, Kristi Ainen

Programmi koduleht

Küberturvalisuse alase teadus- ja arendustegevuse võimekuse jätkusuutlik kasvatamine ning olemasoleva võimekuse laiendamine. Eraldis on mõeldud nimetatud tegevusteks vajaliku teadusvõimekuse kasvatamiseks ja toetamiseks TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuses.

 • Periood: 01.01.2021 - 31.12.2024
 • Projekti elluviijad TalTechis: Rain Ottis, Hayretdin Bahşi, Olaf Maennel, Anna-Maria Osula, Matthew Sorell, Risto Vaarandi, Adrian Venables, Alejandro Guerra Manzanares, Toomas Lepik, Kaie Maennel, Sten Mäses, Jaan Priisalu, Anu Baum, Kieren Lovell, Martha Jung
   

Projekti rahastab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

ETIS

OCR on virtuaalne keskkond, mida kasutatakse küberturvalisuse koolitusteks ja kübertehnoloogia arendamiseks. See pakub tööriistu, mis aitavad tugevdada küberinfrastruktuuride ja IT-süsteemide stabiilsust, turvalisust ja jõudlust, mille tulemuseks on turvalised ja usaldusväärsed tooted ning hästi haritud personal. Projekti põhieesmärgid on luua (uutele) küberjulgeoleku ettevõtetele platvorm oma uuenduslike toodete väljatöötamiseks, testimiseks ja valideerimiseks, luua stardiplatvorm uute toodete turule tulekuks, edendada turvalisust erasektoris ja koolitada paremat tööjõudu.

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Eesti-​Norra koostööprogrammist (Green ICT).

ETIS

EEA_Grants_logoProjekti nimi: Inimvõimekuse edendamine küberkaitses, ADVANCES
Rahastus: Balti teaduskoostöö programm, Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanism 2014 - 2021
Programmi elluviija: Leedu Teadusnõukogu
Projekti kood: S-BMT-21-6 (LT08-2-LMT-K-01-051)
Projekti periood: 01.01.2021 - 31.12.2023
Projekti juhtpartner: Vilniuse Ülikool (Leedu)
Projekti juht: dr. Agnė Brilingaitė (Arvutiteaduse instituut, Küberkaitse labor)
Projekti elluviijad TalTechis: prof. Hayretdin Bahsi, dr. Tiia Sõmer, Anu Baum, prof. Olaf Maennel, dr. Kaie Maennel, Muaan Ur Rehman
Projekti partnerid: Leedu Kindral Jonas Žemaitis's Sõjaväe Akadeemia (Leedu), Norra Tehnoloogia ja Teaduse Ülikool (Norra), Østfold'i Ülikooli Kolledž (Norra), Riia Tehnikaülikool (Läti), Tallinna Tehnikaülikool, Liechtensteini Ülikool (Liechtenstein), Vidzeme Kõrgkool (Läti)

Kokkuvõte
Maailmas on suurenenud küberrünnakute arvu ja nende tehnoloogilise arengu tõttu suur nõudlus kõrge kvalifikatsiooniga küberkaitse spetsialistide järele. Balti riikide geopoliitiline olukord seab küberjulgeoleku olulisuse esikohale. Kõik majandussektorid vajavad kaitset küberkuritegevuse eest. Üle 90% küberintsidentide puhul on inimesed nii rünnaku sihtmärgid kui ka kaitsjad, kellel on laiaulatuslikud tehnilised ja üldised pädevused. Inimfaktori rolli küberturvalisuses on rahvusvaheliselt väga vähe uuritud. Rahvusvahelise interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine aitab lahendada tungivat vajadust teadusliku arusaama järele inimese piirangutest ja võimekustest küberturvalisuse tagamise ahelas. 

     Kolm Balti riiki ja nende partnerid Norrast ja Liechtensteinist moodustavad rahvusvahelise meeskonna, et asuda uurima inimese käitumist kübermaailmas, ühendades arvutiteaduse, psühholoogia ja inimese genoomika uurimisvaldkonnad. Projekti eesmärk on välja töötada terviklik teaduspõhine interdistsiplinaarne raamistik, et arendada ja hinnata küberjulgeoleku valdkonna praeguse ja tulevase tööjõu üldisi ja valdkonnaspetsiifilisi pädevusi. Andmeid kogutakse rahvusvaheliste küberkaitse õppuste osalejatelt. Riskihindamist ja hariduslikke komponente testitakse üliõpilaste hulgas. Mitmekihilisi andmeid tõlgendatakse statistiliste ja andmekaevanduslike vahendite abil, et leida seoseid stressiolukordades vajalike geneetiliste, käitumuslike ja tehniliste oskuste vahel.

     Projekti tulemusel luuakse metoodika- ja tööriistakomplekt, mis sisaldab spetsiaalseid tarkvarakomponente andmete kogumiseks ja analüüsimiseks, enesearuandlusvahendeid sotsiaalse käitumismustri kohta faktipõhiste andmete kogumiseks, soovitusi konkreetse bioloogilise markerteabe kasutamiseks, kohandatud genotüpiseerimise massiivi, pädevuste arendamise ja hindamise metoodikat ning riskide hindamise protsessi, mis põhinevad interdistsiplinaarsetel andmetel.

Peamised eesmärgid
Peamine eesmärk on arendada küberturbe spetsialistide võimekust, tuvastades võimalikud arenguvõimalused kolmest erinevast vaatenurgast: käsitledes inimest kui bioloogilist üksust, analüüsides inimese käitumismustreid ja adresseerides küberturbe spetsialistidele vajalikke teadmisi ja oskusi.

     Projekt põhineb hüpoteesil, et on võimalik kaardistada küberkuritegevuse vastu võitlemiseks, taristu kaitsmiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks vajalikud küberkompetentsid ning seejärel arendada küberturbespetsialistile välja ratsionaalsed pädevuste arendamise juhised. Elutähtsate infrastruktuuride või kriitiliste tugisüsteemide haldamisel ei ole vahendeid, mis võimaldavad hinnata inimese omadusi ja talle omaseid riske või ei ole need uurimuskomponendid teaduslikult valideeritud.

    Kavandatud tulemused hõlmavad a) peamiste tulemusnäitajate kindlakstegemist üksikisiku/meeskonnatasemel koolitustel/õppustel, et töötada välja tõendibaas küberpädevuste igakülgseks hindamiseks, b) meetodite väljatöötamine inimese tulemuslikkuse hindamiseks ja ennustamiseks küberruumis üksikute ülesannete täitmisel või koostööl põhinevatel otsustuskeskkondades, c) spetsiifiliste tööriistade väljatöötamine, et edendada inimese võimekust õppida stressiolukordades, mis nõuavad tehnoloogilisi teadmisi, väljakutsetega toimetulemist.

Rahastus
Inimvõimekuse edendamine küberkaitses projekt saab Islandilt, Liechtensteinilt ja Norralt Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi Balti teaduskoostöö programmi kaudu toetust ligikaudu 1 miljoni euro ulatuses. Programmi eesmärk on ühendada Balti riikide, Islandi, Liechtensteini ja Norra teaduspotentsiaali, tugevdada piirkondlikku koostööd piirkonna riikidega seotud teadusuuringutes ning täita tühimikku riikliku teadusrahastuse ja Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahel. 

Projekti koduleht

ETIS

MariCybeERA Logo


Rahvusvaheline merendussektor seisab silmitsi küberkuritegevusega. Merendusettevõtted ning sadamad on hakanud langema küberkurjategijate ohvriteks arvutiviiruste näol; laevadele on ohuks GPS-signaali segamine ja võltsimine. Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on osa Eesti kübrturvalisuse ökosüsteemist ning samuti seotud erinevate merendussektori ettevõtetega. Selleks, et integreerida nimetatud kompetentsid, moodustatakse TalTech-is merenduse küberturvalisuse õppetool (ERA Chair in Maritime Cyber Security), kuhu kuuluvad silmapaistev teadur ja teadustöö koordinaator koos võimekate doktorantide ja teadustöötajatega. Loodava uue multidistsiplinaarse Merenduse küberjulgeolekukeskuse fookuses on kolm alam-uurimissuunda: - Mereside; - Inimfaktor küberturvalisuses; ning - Küberturvalisuse aspektid meretehnoloogias.

 • Periood: 01.01.2021 - 31.12.2025
 • Üksused: Infotehnoloogia teaduskond ja Mereakadeemia
 • Projekti elluviijad TalTechis: Sanja Bauk (ERA õppetooli hoidja, Mereakadeemia), Rain Ottis, Olaf Maennel, Kristel Toom (Mereakadeemia), Hayretdin Bahşi, Dan Heering (Mereakadeemia), Ric Lugo (Mereakadeemia), Stefan Sütterlin, Leonidas Tsiopoulos, Risto Vaarandi, Gabor Visky (tööstusdoktorant), Alvar Kurrel, Julia Grosschmid (Mereakadeemia), Kavé Salamatian (ERA õppetooli hoidja 2021-2022, Mereakadeemia), Madli Kopti (Mereakadeemia)
   

Projekti rahastab Euroopa Liit.

Projekti koduleht

ETIS

CORDIS

LinkedIN Twitter 

Arutelurühmad naised küberruumis ja selle teema uurimine.

 • Periood: 19.10.2020 - 18.10.2024
 • Toetuse saajaInformatics Europe
 • Liikmed
 • Projekti elluviijad TalTechis: Birgy Lorenz, Tiia Sõmer

Projekti koduleht

Kuigi organisatsioonide ja riikide küberturvalisus sõltub tehnoloogia kiirest arengust, on tungivalt vaja ka teaduslikku arusaama inimese käitumisest turvalisuse tagamisel. Projekt Küberkaitse võimekuse tõstmine tuvastatud ohuolukordade kommunikatsiooni parendamise kaudu (ACDICOM) töötab välja tõenduspõhised standardid, et parandada inimestevahelist kommunikatsiooni küberturvalisuse valdkonnas. Selleks, et organisatsioon säilitaks küberruumis kontrolli ja langetaks õigeid otsuseid, on täpse tuvastatud küberpildi (RCP) omamine ülioluline. Turbekeskustes töötavad tehnilisi ülesandeid teostavad inimesed meeskondadena. Samuti peavad nad langatema otsuseid, mis on määratud erinevatele isikutele. Selles olukorras tuleb küberpilti jagada ja sellest informeerida erinevatel viisidel, sageli organisatsiooni erinevate üksuste vahel, aga ka riigisiseselt erinevate sektorite vahel. Kui see suhtlus on praktiliste, kultuuriliste või lihtsalt logistiliste takistuste tõttu raskendatud, on sellest tulenev ühine küberpilt ebatäpne ja kriitiline teave läheb kaotsi otsustajate olukorrateadlikkuse puudumise tõttu. See projekt keskendub diaadilisele kommunikatsioonile ühise tuvastatud küberpildi loomiseks, töötab välja ühised standardid teabevahetuseks sektorite, organisatsioonide hierarhiate ja kultuuride vahelises koostöös. See interdistsiplinaarne koostöö, mida rakendatakse nii küberkaitse õppuste kui ka eksperimentaalsete uuringute naturalistlike seadete abil, pakub tööriistakasti kommunikatsiooni tõhususe jälgimiseks ja olemasolevate hariduspraktikate leidude rakendamiseks. Tihe koostöö haridusasutustega hõlbustab jätkusuutlikke käitumismuutusi, mis on vajalikud küberkaitsealases väljaõppes inimfaktori soorituse parandamiseks. Projekti kõigis etappides osalevad erasektori esindajad, riiklikud ja riikidevahelised küberkaitseväed ning annavad nõu, et tagada uurimisküsimuste ja tulemuste maksimaalne praktiline rakendatavus.

Projekti rahastab The Research Council of Norway SAMRISK programmi kaudu.

ETIS

Laste ja noorte turvalisem internetikasutus sh ennetustegevused ja koolitused. Üle-Euroopalise turvalise internetis võrgustiku koostöös osalemine.

Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu. Projekti elluviimist toetab Sotsiaalministeerium.

Projekti koduleht

ETIS

Tallinna Tehnikaülikooli küberintsidentide seire meeskonna (CERT) moodustamine koostöös infotehnoloogia osakonnaga. Seda juhib loodav küberturvalisuse operatsioonide keskus (SOC), mille eesmärgiks on kaitsta tudengite, ülikooli töötajate ja erinevate uurimisgruppide andmeid küberrünnakute eest. Samuti annavad uued üksused tudengitele võimaluse tegeleda süvitsi küberturvalisuse teemadega.

 • Võtmeisikud TalTech küberkeskuses: Risto Vaarandi, Toomas Lepik

Osalemine NATO CCDCOE poolt korraldatava küberkaitseõppuse Locked Shields elluviimises korraldavas meeskonnas (valge tiimi juhtimine). 

 • Võtmeisikud TalTechis: Rain Ottis (valge tiimi juht), Martha Jung, Toomas Lepik, Kaie Maennel, Olaf Maennel, Sten Mäses, Erwin Orye, Tiia Sõmer, Adrian Venables

Lõppenud projektid

CYDIPLO uurib küberdiplomaatia valdkonda Euroopa Liidus ja selle peamiste strateegiliste partneritega. Tuginedes arvutiteaduse, politoloogia, õiguse ja käitumisteaduse vaatenurkadele, uurib see mitmesuguseid küsimusi, sealhulgas seda, kuidas rakendatakse küberdiplomaatiat riiklikul, eraõiguslikul, regionaalsel ja ülemaailmsel tasandil selle peamistes teemavaldkondades. Millised on peamised väljakutsed ja diplomaatilised instrumendid nende lahendamiseks? Kas küberdiplomaatia nõuab uusi tööriistu ja mehhanisme?

Projekti rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ programm.

Projekti koduleht

Projekti peamised eesmärgid on luua küberturvalisuse valdkonna karjäärivalik psühholoogia eriala lõpetajatele läbi teadlikkuse tõstmise ja koolitustegevuse, vähendada küberturvalisuse oskuste lõhet, luues õpetamis- ja koolitusmaterjale ning uurimis- ja koolituskava, töötada välja rahvusvahelised tipptasemel moodulid, mis vastaks hariduse ja tööturu vajadustele. Pikaajalise eesmärgina käivitada kogu Euroopas küberturvalisuse psühholoogide võrgustik ja seda arendada. Projektiga luuakse ülevaade küberturvalisuse psühholoogia olukorrast, luuakse õpetamise ja koolituse sisu, mis on suunatud psühholoogiatudengitele küberturvalisuse vallas, viiakse läbi rahvusvahelisi suvekoole, et koolitada küberturvalisuse psühholoogia valdkonna esimesed vilistlased ja jagada teadmisi rahvusvahelistel platvormidel.

Projekti rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ programm.

Projekti koduleht 

Erasmus+ projekti kaart

ETIS

Youtube

CySec4Psych

Projekti tulemuseks on riigisektori vajaduste järgi kohandatud innovatiivsed küberkaitse-alased moodulid ja õppematerialid. Keskendutakse mitte-tehniliste ametikohtadel töötavate teenistujate kompetentsidele, õppeprotsessi tõhususe tõstmisele ning luuakse AR/VR (liitreaalsus/virtuaalreaalsus) süsteemidega kokkusobiv õppekeskkond, kus on võimalik õppida läbi küberteadmisi tõstvate mängude.

Projekti rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ programm.

ETIS

Erasmus+ projekti kaart

Projekti eesmärk on suurendada lokaalselt ja taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tarbimist. Kavatseme demonstreerida kuidas suletud jaotusvõrkude (SJV) loomine elektrilistes mikrovõrkudes, mis on moodustatud energiasalvestiga varustatud digitaalsete alajaamade poolt, võimaldab vähendada tarbimise tipuvõimsust ning kärpida süsinikumahukat elektritootmist. Selmet tarbida võrgust elektrit vastavalt vajadusele, võimaldab energiasalvestus- ning juhtsüsteemide kasutamine muuta elektritarbimise profiili ja kompenseerida taastuvenergial töötavate generaatorite kõikuvat toodangut. Samuti on projekti eesmärgiks demonstreerida kontseptsiooni, kus standardiseeritud elektri jaotustaristu riistvara täiendatakse tarkvaraplatvormiga, mis võimaldab käitada tarkvararakendusi funktsionaalsuse tagamiseks mikrovõrgus. Innovaatiliste lahenduste loomiseks viiakse ka läbi interdistsiplinaarne teadustöö kolmes valdkonnas: elektri kvaliteet linnasisestes kommunaalelektrivõrkudes, energiaturud ja - poliitika SJV kontekstis ning küberfüüsiliste süsteemide küberturvalisus. Pilootprojekti käigus rajatakse kaks toimivat pilootala, kus demonstreeritakse tarkvaraplatvormi ning -rakenduste kasutamise kontseptsiooni elektri mikrovõrkudes funktsionaalsuse võimaldamiseks. Lääne-Harju valda rajatav pilootala võimaldab demonstreerida tarkvaraplatvormi kontseptsiooni toimivas tööstuslikus elektrijaotusvõrgus, et vähendada elektritarbimise tipuvõimsusi tarbijate juhtimise abil ning suurendada lokaalselt toodetud elektrienergia osakaalu kogutarbimises. Tartu linna rajatav pilootala võimaldab demonstreerida tarkvaraplatvormi kontseptsiooni toimivas kommunaalelektrivõrgus, et suurendada olemasoleva elektri jaotustaristu kasutamist ning võimaldada uudseid avalikke teenuseid.


Projekti rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

ETIS

Projekti raames luuakse veebipõhisele platvormile kübermäng, millega seotakse õppe- ja koolitusmaterjalide sh veebikursused, eesmärgiga luua ja arendada kasutajate teadmisi küberturvalisusest, mis võimaldab kasutada igapäevaselt veebiteenuseid ja IT maailma turvalisemalt, mis on eriti aktuaalseks muutnud seoses COVID- 19 pandeemiaga, kuna suur osa õppe- ja tööalast tegevust toimub kodust s.o mitteturvalisest võrgust ja seadmetest.

Projekti rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ programm.

Projekti koduleht

ETIS

Erasmus+ project card

Facebook Twitter

Cyber4Schools partners

ECHO projekti elluviimine pakub organiseeritud ja koordineeritud lähenemisviisi, mis läbi efektiivse ja tõhusa sektoriteülese koostöö tõstab Euroopa Liidu ennetavat küberkaitse võimekust. Projekti partnerid viivad ellu 48 kuud kestva tööplaani, et arendada, kujundada ning välja pakkuda kübervaldkonna teadus- ja kompetentsikeskuste võrgustik, mille keskne pädevus asub võrgustiku keskuses. Keskne Kompetentsikeskus toimib ECHO Sektoriteülese Hindamisraamistiku fookuspunktina, mis võimaldab hallata erinevate sektorite vajadusi, loob ECHO Eelhoiatussüsteemi ja ECHO Küberharjutusväljakute Ühenduse ning kaasab täiendavalt erinevaid partnerorganisatsioone. ECHO Sektoriteülene Hindamisraamistik tugineb sektorispetsiifiliste väljakutsete ja võimaluste analüüsile, vastastikuste küberjulgeoleku vajaduste uuringutele ning sektorivaheliste Tehnoloogia Tegevuskavade arengutele, mis hõlmab endas horisontaalseid küberkaitse distsipliine. Eelhoiatussüsteem, Küberharjutusväljakute Ühendus ja Sektoritevaheline Tehnoloogia Tegevuskavad võetakse vaatluse alla, mis hõlmab endas olulisel määral erinevate vastastikku sõltuvate tööstussektorite kaasamist. ECHO Küberoskuste Raamistik loob vundamendi küberkaitse hariduse ja treeningprogrammide arendamiseks, sh. ühtse arusaama küberkaitse asjatundjatele vajalikest vastastikustest ja sektorivahelistest oskustest ja kvalifikatsioonist. ECHO Küberkaitse Sertifitseerimise Skeem võimaldab luua sektorispetsiifilise ja sektoritevahelise küberkaitsealase sertifitseerimise protsessi, et testida tehnoloogia tegevuskavadest tulenevaid uusi tehnoloogiaid ja tooteid. Projekt töötab välja ja hakkab tööle ECHO Valitsemise Mudeli all, mis koordineerib ja optimeerib kogu Euroopa Liidu Küberkaitse Kompetentsikeskuste Võrgustiku jõupingutusi, et saavutada püsiv ja jätkusuutlik tipptase küberkaitse oskuste arendamises, teadustöös ja katsetustes, tehnoloogia tegevuskavade elluviimises ning sertifitseeritud küberkaitse toodetes senisest parema kübervastupanu tagamisel.

 • Periood: 01.01.2019 - 28.02.2023
 • Partnerid
 • Projekti elluviijad TalTechis: Olaf Maennel, Andrew Roberts (FinEst Targa linna tippkeskus), Sten Mäses, Kristine Hovhannisyan, Tiia Sõmer, Anu Baum, Hayretdin Bahşi, Kaie Maennel, Alejandro Guerra Manzanares, Stefan Sütterlin, Kristi Ainen
   

Projekti rahastas Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogramm Horisont 2020.

Projekti koduleht

ETIS

CORDIS

Publikatsioonid

 • Maennel, Kaie (2020). Learning analytics perspective: evidencing learning from digital datasets in cybersecurity exercises. Proceedings 5th IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops EUROS&PW 2020 : 7-11 September 2020, VIrtual Event. Los Alamitos, Calif.: IEEE, 27−36. DOI: 10.1109/EuroSPW51379.2020.00013.
 • K. Hovhannisyan, P. Bogacki, C. A. Colabuono, D. Lofù, M. V. Marabello and B. Eugene Maxwell, "Towards a Healthcare Cybersecurity Certification Scheme," 2021 International Conference on Cyber Situational Awareness, Data Analytics and Assessment (CyberSA), 2021, pp. 1-9, doi: 10.1109/CyberSA52016.2021.9478255
 • Mäses, Sten; Maennel, Kaie; Toussaint, Mascia; Rosa, Veronica (2021). Success Factors for Designing a Cybersecurity Exercise on the Example of Incident Response. Proceedings of the 2021 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW): 2021 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW), September 7, 2021, all digital (instead of Vienna, Austria). IEEE Computer Society Conference Publishing Services, 259−268. DOI: 10.1109/EuroSPW54576.2021.00033.
 • Roberts, Andrew; Snetkov, Nikita; Maennel, Olaf; (2021). Cybersecurity test range for autonomous vehicle shuttles. Proceedings of the 2021 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops, September 7, 2021 (EuroS&PW). IEEE, 239−249. DOI: 10.1109/EuroSPW54576.2021.00031
 • Seyed Mohammad Hadi, M.; Hayretdin, B.; Wissem, I. (2022). Deep Learning-based Detection of Cyberattacks in Software-Defined Networks. 13th EAI International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime November 16-18, 2022 Boston, United States. EAI ICDF2C 2022
 • Guerra Manzanares, Alejandro; Bahsi, Hayretdin (2022). On the application of active learning to handle data evolution in Android malware detection. 13th EAI International Conference on Digital Forensics & Cyber Crime 2022 taking place November 16-18, 2022 Boston, United States. EAI ICDF2C 2022
 • Mäses, Sten; Maennel, Kaie; Brilingaitė, Agnė (2022). Trends and challenges for balanced scoring in cybersecurity exercises: A case study on the example of Locked Shields. Frontiers in Education, 7, Art. no. 958405. DOI: 10.3389/feduc.2022.958405.

Tegevused: KüberNaaskel, osalemine rahvusvahelisel European Cyber Security Challenge võistlusel, KüberPähkel.

 • Periood: 2017 - 2022
 • Võtmeisikud: Birgy Lorenz

Projekti koduleht

“Naised küberturbes - eeskujud tüdrukutele” aitab tuua ja selgitada noortele IT ja küberturbe huvilistele noortele tüdrukutele üldharidusest ja ülikooli tasemelt karjääri ja õppimise võimalusi antud valdkonnas. Projekt koosneb kolmest toetavast tegevusest, mis loob koolidele vajalikud õppematerjalid, koondab huvilised ettevõtjad ja noored ühtsesse kogukonna kanalisse ning suunab ühiskonnas fookust läbi konverentsi arutelude.

 • RahastajaStartup Estonia
 • Periood: 1.09.2021 - 31.12.2021
 • Projekti elluviija TalTechis: Birgy Lorenz

Loe valminud kogumikku

Smart-ID on Balti riikides kõige populaarsem vahend elektroonsete teenuste kasutamiseks. Populaarsuse varjukülg on aga kasvav huvi küberkurjategijate poolt, kes Smart-ID kasutajaid veenavad tegema neile selgelt mittesoovitavaid tegevusi. SK ID Solutions ja Taltech asuvad üheskoos analüüsima veel kasutamata võimalusi ründajate tegevuse peatamiseks, säilitades siiski inimestele nende privaatsuse ja ka vaba õiguse teha mistahes otsuseid, kui nad selles soovis kindlad on.

 • Periood: 01.10.2020 - 30.09.2021
 • Tellija: SK ID Solutions AS
 • Projekti elluviijad TalTechis: Rain Ottis, Risto Vaarandi, Ahto Buldas, Olaf Maennel, Hayretdin Bahsi, Tiia Sõmer, Toomas Lepik, Jaan Priisalu, Andrew Roberts, Kieren Lovell

Projekti toetas Eesti Teadusagentuuri toetusmeede Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud – NUTIKAS.

ETIS

Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti peamine eesmärk on luua turvaline, ühene ja ühtlustatud andmevahetus kõikides metroloogilisi andmeid kasutatavates kommunikatsioonivõrkudes. SmartCom-projekt loob, võimaldab ja levitab ametliku raamistiku metroloogiliste andmete edastuseks SI-süsteemi alusel (rahvusvaheline mõõtühikute süsteem). Raamistik saab olema rakendatav kõikides metroloogilistes valdkondades. Lisaks, esimest korda on digitaalsete kalibreerimissertifikaatide (DCC) kasutamiseks kättesaadav ülemaailmselt rakendatav kontseptsioon. Projekti tulemuste vajalikkust ja innovatsioonipotentsiaali tööstusele kinnitab veel kahes tööstusvaldkonnas näidiste väljaarendamine.

Projekti rahastas Euroopa metroloogia teadus- ja innovatsiooniprogramm (EMPIR).

Projekti koduleht

ETIS

Digitaalse ekspertiisi ja küberkaitse juhtimise teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine, rakendamaks seda Eesti ühiskonna ja majanduse huvides, tähtsustades erinevate elualade teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu. Eraldise andmise eesmärgil arendatakse Tallinna Tehnikaülikooli küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse (edaspidi küberjulgeolekukeskus) baasil välja teadusgrupid digitaalse ekspertiisi ja küberkaitse juhtimise suundadel.

 • Periood: 17.05.2018 - 31.01.2021
 • Projekti elluviijad TalTechis: Rain Ottis, Mika Kerttunen, Andro Kull, Olaf Maennel, Anna-Maria Osula, Matthew Sorell, Eneken Tikk, Risto Vaarandi, Adrian Venables, Alejandro Guerra Manzanares, Pavel Laptev, Toomas Lepik, Jaan Priisalu, Tiia Sõmer, Pavel Tšikul, Anu Baum, Kieren Lovell, Martha Jung

Projekti toetas Majandus- ja kommuniakstiooniministeerium.

ETIS

Küberturbeõppuste ja väljaõppe alane konsultatsioon Jaapani ettevõttele Armoris Co., LTD. Küberkaitse õppuse "Valkyrie" arendamine.

 • Projekti elluviijad TalTechis: Rain Ottis, Kieren Lovell, Adrian Venables, Jaan Priisalu, Kaie Maennel, Sten Mäses

ETIS

Projektis luuakse teoreetilised alused riigiülesele ja terviklikule olukorrateadlikkuse võimele riigikaitse juhtimiseks. Viime läbi uuritavate asutuste analüüsi, kasutades selleks asutuste tööd reguleerivaid õigusakte ja intervjuusid asutuste töötajatega. Kirjeldame ära nii as-is kui to-be olukorrad, üldistades asutuste juhtimisstruktuure ja infovooge. Pakume välja süsteemiarhitektuuri ja tehnilise arhitektuuri loodavale olukorrateadlikkuse infosüsteemile. Analüüsime elutähtsate teenuste omavahelisi sõltuvusi, asetame need sobivasse mudelisse ja leiame, milliste teenuste degradeerumine milliseid teisi teenuseid mõjutab. Laiendame olemasolevat simulatsioonipõhist kriisiotsustustoe süsteemi algoritmidega, mis teenustevahelisi sõltuvusi kirjeldavad ja hindavad riskide realiseerumise tõenäosust. Demonstreerime, et teenuste ja nende sõltuvuste kirjeldusest on taastatavad minevikus aset leidnud kriiside stsenaariumid.

 • Periood: 01.09.2018 - 30.11.2020
 • Juhtpartner: Cybernetica AS
 • Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool
 • Projekti elluviijad TalTechis: Leo Mõtus, Kuldar Taveter, Jaan Priisalu 

Projekti toetab Eesti Teadusagentuur RITA1 programmist.

ETIS

Viia läbi rakendusuuringud küberhügieeni valdkonnas, eesmärgiga analüüsida CybExer Technologies OÜ poolt pakutava küberhügieeni e-õppe ja riskihaldusplatvormi teoreetilisi lähtealuseid, riski hindamise kontseptsiooni ning muid kriitilise tähtsusega tehnilisi ja küberjulgeolekualaseid aspekte.

 • Periood: 01.06.2017 - 31.12.2019
 • Projekti elluviijad: Sten Mäses, Kaie Maennel, Olaf Maennel

Projekti elluviimist toetas Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute programm.

ETIS

cybexer_logo

Õpiku valmimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning õppematerjalid on loodud Eesti NATO Ühingu, TalTechi, Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi ja Kehtna Kutsehariduskeskuse koostöös.

 • Periood: 09/2018 - 08/2019
 • Projekti elluviijad TalTechis: Birgy Lorenz (kontseptsioon), Tiia Sõmer, Toomas Lepik, Sten Mäses

Riiklike küberturbeõppuste alane uurimistöö

 • Periood: 05/2017 - 05/2019
 • Projekti elluviijad TalTechis: Rain Ottis, Risto Vaarandi, Kaie Maennel, Sten Mäses, Jaan Priisalu, Tiia Sõmer

Projekti toetas Lõuna-Korea National Security Research Institute.

ETIS

Guardtime’i eesmärk on edasi arendada digitaalse signeerimise tehnoloogiat BLT. Uurimisprojekti käigus täpsustatakse turvamudelit ja -tõestusi, optimeeritakse ja testitakse realisatsiooni algoritme ning viimistletakse lahenduse tehnilisi spetsifikatsioone.

 • Periood: 04/2017 - 04/2019
 • Projekti elluviijad TalTechis: Ahto Buldas, Ahto Truu, Risto Laanoja, Olaf Maennel

Projekti elluviimist toetas Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute programm.

Guardtime

TalTech Iseauto projekti riskianalüüs

 • Periood: 2018
 • Projekti elluviija küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuses: Andro Kull  

2017. aasta Eesti ID kaardi juhtumi analüüs

 • Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
 • TalTechi uurimisrühm: Ahto Buldas, Martha Jung, Kaja Kuivjõgi, Liisa Tallinn, Anna-Maria Osula, Rain Ottis, Jaan Priisalu, Toomas Vaks

Aaste jooksul on mitmetesse Euroopa riikidesse loodud Küberkriminalistika (ja küberjulgeoleku) keskuseid. Iga keskus tegusteb omaette, ning pole tekkinud ühtset võrgustikku. Kõikidel keskustel on sama tegutsemise eesmärk, kuid kuna igaüks tegusteb eraldi ning keskused on killustunud ei suuda iga keskus täita eesmärke ning saavutatavd tulemid on äärmiselt ebaühtlased, lisaks on palju tegevuste (nt koolitusprogrammide) dubleerimisi. Projekti peamisteks eesmärkideks on: Luua üks punkt suhtlemiseks EKga; Luua riikide vaheline küberkriminalistika keskuste partnerlus ning luua koostöömudel; konsolideerida riikide oskusteave; seada ühised eesmärgid teadus- ja õppetöös ning liikuda koos selles suunas arvestades potensiaalsete lõpptarbijate vajadusi; kiirendada uute küberkriminalistika teaduspõhiste meetodite väljatöötamist ja rakendamist; tagada tõhusam Euroopa raha kasutamine küberkriminalista teadustööde läbiviimisel ning luua selgelt toimiv koostöövõrgustik teiste regioonidega (USA, Aasia, Aafrika).

 • Periood: 01/2016 - 12/2017
 • Projekti elluviijad TalTechis: Toomas Lepik, Anu Baum

Projekti rahastas Euroopa Komisjon.

ETIS

Projekti eesmärgiks on mitte-IKT sektoris esineva küberkuritegevuse leviku ja arengu määratlemine majandusliku mõju aspektist põhistruktuuridele (majanduslikud ja sotsiaalsed) ning Euroopa ühiskonna erinevatele kihtidele ja samas hinnata olemasolevaid ning töötada välja konkreetsed interdistsiplinaarsed meetmed küberkuritegevuse ohjamiseks ning piiramiseks.

 • Periood: 2014 - 2017
 • Projekti elluviijad TalTechis: Tiia Sõmer, Sten Mäses, Rain Ottis, Toomas Lepik, Anu Baum, Risto Vaarandi

Projekti rahastas Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm.

ETIS

Küberharjutusvälja täiendavaks arendamiseks on NATO heaks kiitnud võimearenduspaketi, mille üheks komponendiks on küberharjutusvälja õppeteegi loomine, mis koondaks ning võimaldaks ressursisäästlikult taaskasutada küberharjutusvälja erinevaid tehnilisi komponente. Uuringu eesmärk on välja selgitada, millised on võimalused ja meetodid küberharjutusväljal kasutatavate komponentide taaskasutamiseks ning leida parimad tehnilised ja protseduurilised lahendused, kuidas õppuste tarbeks loodud komponente taaskasutada, sh kirjeldada, millised on tehnilised ja funktsionaalsused omadused, millele peaks küberharjutusvälja õppeteek vastama.

 • Periood: 09/2017 - 12/2017
 • Tellija: Kaitseministeerium
 • Projekti elluviijad: Jaan Priisalu, Uko Valtenberg, Rain Ottis, Luc Dandurand (Guardtime)

 • Periood: 2017
 • Tellija: Kaitseministeerium
 • Projekti elluviijad: Tiia Sõmer, Rain Ottis

Keskkonna tundmaõppimine, IT riskide hindamine, küberkaitse plaani koostamine, ettepanekute vormistamine, koolitamine ja rakendatud meetmete ülevaatus.

 • Projekti periood: 01.09.2016 - 31.12.2017
 • Projekti elluviijad: Andro Kull, Rain Ottis, Sten Mäses, Risto Vaarandi, Jaan Priisalu, Anu Baum, Hayretdin Bahsi, Olaf Maennel

ETIS

 • Projekti periood: 2015 - 2017
 • Projekti elluviijad: Jaan Priisalu, Uko Valtenberg

Koostöös Kaitseministeeriumi ja BHC Labaoratory'ga  

 • Projekti periood: 2015 - 2016
 • Projekti elluviijad: Sten Mäses, Rain Ottis

2CENTRE Estonia projekti raames arendatakse välja TTÜ juures küberkriminalistika keskus, mis hakkab koordineerima sellealast rakendusuuringute ja õppetööd. Keskus töötab koostöös teiste 2Centre keskustega ühises üle-euroopalises võrgustikus. Avatakse küberkriminalistika teemaline magistriõppe programm ning täiendkoolituse kursused ja võimalused.

 • Periood: 2012-2014
 • Projekti elluviijad küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuses: Anu Baum, Toomas Lepik, Rain Ottis

Projekti rahastas Euroopa Komisjon. 

ETIS