Tallinna Tehnikaülikool

Uudised

TalTech Meresüsteemide Instituudis on just lõppenud projekt „Eesti rannikumere põhjaelustikus leiduva mikroplasti kogused ja keemiline koostis.“ Projekti finantseeria on Keskkonnainvesteeringute Keskus (leping 3-2_14/9317-5/2019).

Mikroprügi (sh mikroplasti) uuringud viidi läbi Eesti mereala erinevates piirkondades: Muuga sadam, Tallinna laht, Paldiski sadam, Liivi laht, Väinameri. Põhjaelustikus vaadeldi mikroprügi osakesi, mis on suuremad kui 50 mikromeetrit. Määrati nende suurus, kuju (kiud, tükk), värv ja keemiline koostis (polümeeri tüüp). Mikroplasti keemilise koostise määramiseks kasutati Fourier’ infrapuna spektromeetrit (FTIR). Käesoleva projekti raames soetatud FTIRiga saadud tulemused võimaldavad hinnata alla 1mm osakeste, sh ökoloogiliselt olulise (alla 300 mikromeetri) suurusega mikroplasti, esinemist vaadeldavates organismides.

Võrreldes teiste Läänemere riikide põhjaelustiku uuringutega ei ole Eesti rannikumere põhjaelustikus mikroplasti kogus suur. Uuringu kõige suurem mikroplasti osakeste arv söödavates rannakarpides (Mytilus trossulus) on 0.03 mikroplasti osakest organismis. See on peaaegu võrdne kogusega, mis oli leitud Soome teadlastega Soome vetes (0.04 mikroplasti osakest/organism). Kattegatis on leitud mikroplasti 67% karpidest. Käesolevas uuringus esines mikroplast esines 2% Mytilus trossulus karpidel.

Saadud uuringu tulemusi kasutatakse nii mereala seisundi hindamisel, meetmekava koostamisel, riikliku seire kavandamisel seoses mikroprügi koostise ja kogusega püstitatud eesmärkidega. Projekti tulemused panustavad integreeritud mereseiresse ning omavad olulist tähtsust Eesti mereseire programmide täiendamisel ja kaasajastamisel. Projekti käigus soetatud kaasaegne seade võimaldab teostada mikroplasti osakeste keemilise koostise analüüsi erinevatest maatriksitest (vesi, sete, elustik) kogutud proovidest nii mereseire ja keskkonnaseisundi hindamise eesmärkidel kui ka tulevikus mõjuhinnangute teemaliste uuringute läbiviimisel. Tänu seadme kasutamisele paraneb mikroplasti osakeste identifitseerimise täpsus (võrreldes visuaalse määramisega stereomikroskoobi abil) ning seega ka keskkonnaseisundi hinnangute täpsus.

Projekti lõpparuanne annab põhjalikuma ülevaate projekti tulemustest.

MSI_Lab

Mereökoloogia labor

Fütoplanktoni ökoloogia:

 • Merekeskkonnas toimuvate muutuste mõju fütoplanktoni koosluse liigilisele ja geneetilisele mitmekesisusele ja mereökosüsteemide funktsioneerimisele (MOBTP160 "Fütoplanktoni reageerimine muutuvale toitaineterežiimile meres: räniga seotud kohastumise uurimine puhkestaadiumite abil ”);
 • Fütoplanktoni seire, sh. kahjulike liikide tuvastamine, morfoloogia ja keskkonnast pärit DNA abil;

Nimekiri analüüsides

 • Fütoplanktoni proovide kogumine ja analüüs: liigiline koosseis morfoloogia ja keskkonnast pärit DNA põhjal, biomass rakkude mahu põhjal;
 • Fütoplanktoni kultuuristamine, kultuuride säilitamine, kasvuekseprimendid;
 • Fütoplanktoni puhkestaadiumite liigilise koosseisu ja arvukuse määramine setetest;
 • Setteproovide võtmine ja ettevalmistamine analüüsiks (sonikeerimine, osakeste eraldamine raske vedeliku meetodil (sodium polytungstate[1])

Nimekiri olulisematest aparaatidest ja võimalustest

 • Fütoplanktoni proovide kogumine ja analüüs:
  • planktonivõrk võrgusilma suurusega 10 mikromeetrit,
  • mikroskoobid Leica DM IL Bio (10x, 20x, 40x suurendustega) ja Olympus IX 51 (4x, 10x, 20x, 40x, 100x suurendustega epifluorestsents mikroskoop),
  • tarkavara: Phytowin – rakkude loendamine ja maht, Olympus cellSense – rakkude suuruse mõõtmine, loendamine;
 • Fütoplanktoni kultuuristamine, kultuuride säilitamine, kasvuekseprimendid:
  • Kliimaruum ja kliimakamber (Binder KBW 400) – võimalus seadistada valgustingimusi ja temperatuuri vastavalt vajadusele;
 • Fütoplanktoni puhkestaadiumite liigilise koosseisu ja arvukuse määramine setetes:
  • Niemistö settetoru,
  • Van Veen settekopp,
  • Ultrahelivann (Leuchtturm) proovide puhastamiseks,
  • mikroskoop Olympus IX 51,
  • Olympus cell Sense tarkvara rakkude loendamiseks ja mõõtmiseks;
 • Setteproovide võtmine:
  • Niemistö settetoru läbimõõduga 5 cm, puursüdamiku lõikamine alamproovideks

Koostööpartnerid

Jaapan: National Research Institute of Fisheries Science, Fisheries Research and Education Agency, Research Centre for Bioinformatics and Biosciences

Rootsi: University of Gothenburg, Department of Marine Sciences

Saksamaa: Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Department of Biological Oceanography

Soome: Finnish Environment Institute, Marine Research Centre; Åbo Akademi University, Department of Biosciences

Taani: University of Copenhagen, Department of Geosciences and Natural Resource Management

Õppetöö võimalused

NSO8045 Mereökoloogia alused

NSO0130 Ökoloogia ja looduskaitse

 

[1] Bolch, C. 1997. The use of polytungstate for the separation and concentration of living dinoflagellate cysts from marine sediments. Phycologia 36 (6), 472-478. DOI: 10.2216/i0031-8884-36-6-472.1

Kvaliteedipoliitika

TTÜ MSI Mereökoloogia labori kvaliteedijuhtimissüsteem

TTÜ MSI mereökoloogia labor loodi Instituudi eraldiseisva üksusena 01. märtsil 2012. a. Omaette üksuse loomise tingis aasta-aastalt suurenev teadustöö analüüside maht ning vajadus juurutada ja rakendada laboris EVS-EN ISO-IEC 17025 nõuetele vastav kvaliteedisüsteem.

TTÜ Meresüsteemide Instituudil on olemas pikaajalised mereuurimise kogemused, pidevalt on täiustatud nii proovivõtu- kui ka analüüsimeetodeid, osaletud rahvusvahelistes uurimisprojektides ja Eesti-sisestes ning rahvusvahelistes pädevuskatsetes.

Kvaliteedijuhtimissüsteem on osa TTÜ MSI mereökoloogia labori kvaliteedipoliitika ja kvaliteedieesmärkide kindlaksmääramiseks ning nende eesmärkide saavutamiseks. TTÜ MSI mereökoloogia labori tegevuse põhialuseks on tagada töö sooritamine vastavuses ettenähtud kvaliteedi kindlustamise printsiipidega ning juurutades ja järgides Eesti standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõudeid.

Kvaliteedi tunnustatus

TTÜ Meresüsteemide instituudi Mereökoloogia labor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud katselabor (registreerimisnumbriga L257) pinna- ja merevee analüüside teostamise vallas. 

Mereökoloogia labor sai 03. jaanuaril 2014.a. tunnustuse labori kvaliteedijuhtimissüsteemile ja 13 katsemetoodikale. Käesolevaks hetkeks on akrediteeritud 16 määratavat näitajat (sh kaks proovivõtu metoodikat). 

 Mereökoloogia labori akrediteerimisulatusega saab tutvuda EAK kodulehel - SIIN

Akrediteerimistunnistus on leitav SIIT.

Teenused

Laborianalüüsid

Mereökoloogia labori analüüside tulemused on olulisteks baasandmeteks TTÜ Meresüsteemide Instituudi teadustöös.

Lisaks pakub labor Instituudi väliselt merevee ja pinnavee bioloogiliste ja füüsikalis-keemiliste parameetrite määramise teenust ettevõtetele ja riiklikele institutsioonidele.

Analüüse teostatakse TTÜ Meresüsteemide Instituudi laboris Tallinnas Akadeemia tee 15A.

HINNAKIRI

Analüüs

Hind (€)

Hind koos KM-ga

proovi võtmine mereveest

kokkuleppel

kokkuleppel

pH

3.00

3.60

elektrijuhtivus

3.00

3.60

lahustunud hapnik (O2)

3.00

3.60

ortofosfaadid (PO4)

12.00

14.40

nitraadid (NO3)

15.00

18.00

amooniumlämmastik (NH4)

12.00

14.40

üldfosfor (Püld)

23.00

27.60

üldlämmastik (Nüld)

21.00

25.20

räni (Si)

12.00

14.40

hõljuvained

15.00

18.00

klorofüll a

25.00

30.00

fütoplanktoni liigiline koosseis, arvukus ja biomass (merevesi)

75.00

90.00

põhjaloomastiku liigiline koosseis, arvukus ja biomass (meri)

275.00
(3 osaproovi)

330.00