Tallinna Tehnikaülikool
Digitaalsed muutused

Bakalaureuseõpe: Avalik haldus ja riigiteadused

Üleilmastumine, suured ühiskondlikud väljakutsed (kliimasoojenemine, Euroopa rändekriis) ja infotehnoloogia levik on muutnud tänase maailma ebakindlaks, keeruliseks ja pidevalt muutuvaks.

Oluliseks märksõnaks on muutunud valitsemine ehk see, kuidas riik ja kodanikud (nii ettevõtjate kui vabatahtlikena) ühiselt eesolevaid väljakutseid mõistavad ning lahendada püüavad.

Nende ja paljude teiste keeruliste väljakutsetega tegelemine eeldab andekaid, kaasaegse haridusega, avatud mõtlemisega ning motiveeritud inimesi.

Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon

Magistriõpe: Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõpe keskendub Eesti arengut järgmisel kümnendil enim mõjutavatele suurtele küsimustele:

kuidas tagada, et Eesti jääb püsima ja riik suudab üha vähemate ressurssidega teha üha olulisemad asju üha paremini?
kuidas saab Eesti sugune väike rahvusriik panustada suurte üleilmsete megatrendidega – kliimasoojenemine, migratsioon, digitaliseerimine jne – kaasnevate väljakutsete lahendamisse?

Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused

Magistriõpe: Tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng

Tehnoloogia valitsemise ja kestliku arengu õppekava keskendub kestliku arengu ning seda toetava tehnoloogilise ja ühiskondliku valitsemiskorralduse peamistele võtmeküsimustele:

Kuidas tagada, et tehnoloogilised muutused ja eelkõige kaasaegsed digitehnoloogiad panustavad senisest rohkem globaalselt jätkusuutlikkusse arengusse nii sotsiaalselt, majanduslikult kui ka keskkonna-alaselt?

Milline on riigi roll tehnoloogilises arengus ehk kuidas saab riik kõige paremini toetada innovaatorite ja ettevõtjate katseid muuta maailma või olla ise tehnoloogilise arengu eestvedajaks?

Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine

Magistriõpe: Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine (Erasmus Mundus kava)

E-valitsemine ja avaliku sektori digitaliseerimine on tulevase avaliku sektori jaoks tõenäoliselt kõige olulisemad trendid.
Sellepärast vajab tuleviku avalik sektor eksperte, kes ühendaksid ühelt poolt teadmisi avaliku halduse ja avaliku halduse alal, teiselt poolt infosüsteemide ja e-halduse alal.

Doktoriõpe

Doktoriõpe avalikus halduses

Laiapõhjalisi otsuseid tegevad poliitikakujundajad ning uut riigivalitsemise alast teadmist loovad teadlased on innovatsioonivõimeka riigi alustala. Vajadus nende järele täna ja tulevikus nii globaalselt kui lokaalselt aina kasvab.

Avaliku halduse doktoriõpe võimaldab pühenduda teadustööle innovatsiooni ja valitsemise uurimisteemade laias paletis.