Tallinna Tehnikaülikool

Doktoriõpe riigivalitsemises ja innovatsioonis

Laiapõhjalisi otsuseid tegevad poliitikakujundajad ning uut riigivalitsemise alast teadmist loovad teadlased on innovatsioonivõimeka riigi alustala. Vajadus nende järele täna ja tulevikus nii globaalselt kui lokaalselt aina kasvab.

Kui soovid pühenduda teadustööle innovatsiooni ja valitsemise uurimisteemade laias paletis, siis oled oodatud doktorantuuri Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis.

 • Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis viiakse avaliku halduse doktoriõpet läbi juba veerandsada aastat. Alates 2022/23 õppeaastast on uue doktoriõppekava vastava peaeriala nimi riigivalitsemine ja innovatsioon.
 • Meie doktorandina oled osa ühest regiooni juhtivast interdistsiplinaarsest innovatsiooni ja valitsemise uurimiskeskusest. Nurkse instituut kuulub Shanghai Rankingu alusel maailma 150 parima avaliku halduse uurimise ja õpetamisega tegeleva institutsiooni hulka, koondades enda katuse all nii Eesti kui ka rahvusvahelisi tippteadlasi avaliku halduse ja tehnoloogia valitsemise alal. 
 • Nurkse doktorantidel on võimalus teha kõrgetasemelisi uuringuid ühes maailma dünaamilisemas digitaalse valitsemise keskkonnas. Instituudil on lai üle-Euroopaliste ja riiklike avaliku halduse, digitaalse valitsemise ja innovatsiooniuuringute projektide portfell ning doktorantidel on võimalus teadustööks ja võrgustumiseks ülemaailmselt juhtivate ülikoolide ja teaduskeskustega.
 • Meie doktoriõppekava on regiooni oluline avaliku halduse ja tehnoloogia valitsemise ekspertide kasvulava ning valdkonna võtmeküsimuste teaduspõhise diskussiooni edendaja. Meie lõpetajad on globaalselt juhtivad teadlased, avaliku halduse eksperdid ja tippametnikud nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Õppeinfo

Õppekava

Õppekorraldus

 • Keel ja vorm: inglise keel, päevaõpe, loengud toimuvad õhtuti
 • Tasuta õpe ning õppe nominaalperioodi jooksul (4 aastat) on doktorant-nooremteadurile tagatud igakuine brutosissetulek alates 2300€.
 • Vastuvõtt: TalTechi sisseastumistingimused

Doktoriõppe programm

Riigivalitsemise ja innovatsiooni doktoriõpe on valdavalt teadustööpõhine riigi toimimist käsitlev õpe, kus doktorant pühendub täiskoormusega õppides nelja aasta jooksul oma uurimisteemast lähtuvale õppe- ja teadustööle.

Doktoriõpe on tasuta. Doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning õppe eduka lõpetamise korral antakse lõpetajale filosoofiadoktori kraad riigivalitsemises ja innovatsioonis.

Riigivalitsemise ja innovatsiooni eriala eesmärk on anda doktorandile riigi toimimisest laiapõhjalised teoreetilised ja praktilised teadmised ning iseseisvaks uurimistegevuseks vajalikud oskused sotsiaalteaduste vallas, spetsiifiliselt riigivalitsemise ja innovatsiooni valdkonnas.

Õppekava läbinu:

 • Oskab planeerida ja läbi viia süstemaatilist uurimistegevust riigivalitsemise ja innovatsiooni valdkonnas;
 • on omandanud oskused ja kogemused viia läbi nii iseseisvaid akadeemilisi uurimusi kui ka poliitikakeskseid uuringuid;
 • demonstreerib laiapõhjalisi teadmisi riigivalitsemise ja innovatsiooni erinevatest uurimisparadigmadest;
 • esitab erialaga seonduvate teadusdistsipliinide teoreetilisi põhiseisukohti, printsiipe ning nende kriitikat erinevate koolkondade lõikes;
 • tuvastab teadusdistsipliinide teoreetiliste seisukohtade seosed praktikatega, näidates oskust vastandada teooriat ja praktikat ning läheneda kriitiliselt erinevatele seisukohtadele;
 • suudab teadustööks või poliitikate kujundamiseks võrgustuda juhtivate tippteadlastega ning orienteerub teaduskonverentside- ja assotsiatsioonide maastikul;
 • on omandanud täiendavad oskused suulise ja kirjaliku eneseväljendamise, grupiprotsessides osalemises ning protsesside juhtimises.

Doktoriõppe programm koosneb ulatuslikust teadustööst, doktoranti teadustöö tegemisel toetavatest üleülikoolilistest üldainetest ning erialaspetsiifilistest kursustest, mida on doktorandil võimalik valida vastavalt oma uurimishuvist.

Õppetöö toimub inglise keeles. Doktorant peab läbima õppetöö 30 EAP ulatuses. Riigivalitsemise ja innovatsiooni eriala kohustuslik aine on sotsiaalteaduste meetodid, valikained on tehnoloogia valitsemise erikursus, avalik haldus ja innovatsioon, avaliku halduse erikursus ning halduspoliitika erikursus. Lisaks saab valida erinevaid aineid ülekantavate osksute moodulist. Doktoritöö maht on 210 EAP.

Näeme avaliku halduse doktoriõpet paindliku ja individuaalsetele huvidele kohaneva programmina. Seetõttu soosime oma doktorantidel parima teadmise omandamiseks nii kursuste võtmist kui ka talve- ja suveülikoolides osalemist meie võrgustikku kuuluvates ülikoolides.

Lisaks kuuluvad doktorandid instituudi uurimisrühmadesse, võtavad osa seminaridest, esinevad ettekannetega teaduskonverentsidel ning õpetavad ja juhendavad bakalaureuse- ja magistritudengeid.

Doktoriõpingute tulemuseks on uurimisteema probleemile uudset lahendust esitav doktoritöö. Doktoritöid juhendavad oma erialal rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased Nurkse instituudist.

Doktoriõppe vormid

Doktoriõpet on võimalik läbida neljal viisil: 

 • doktorant-nooremteadurina

 • tööstusdoktorandina

 • doktorant-üliõpilasena

 • eksternina

Doktoriõppe vormid

Tulevik

Meie doktoriõppe lõpetanutel on suurepärane pagas nii edasiseks akadeemiliseks karjääriks kui ka silmapaistvaks teenistuseks avalikus sektoris.

Avaliku halduse doktorikraad võimaldab lõpetanul teha poliitikate hindamiseks ja kujundamiseks soovitusi laiapõhjalisemalt platvormilt, mis võtab arvesse nii globaalset teaduslikku teadmist kui ka teiste riikide kogemusi. Lisaks loob doktoriõpe suurepärased võimalused võrgustuda poliitikate hindamiseks ja kujundamiseks maailma tippteadlaste ja -ekspertidega.

Avaliku halduse doktoriõppe lõpetajad on edukad teadlased, avaliku halduse eksperdid, poliitikate analüüsijad ning tippametnikud riiklike, Euroopa Liidu ja ülemaailmsete organisatsioonide ning teadusasutuste juures.

 • Programmijuht Ringa Raudla tutvustab, millele doktoriõpingutes keskendutakse, millised on karjäärivalikud ja kuidas toimub sisseastumine. Loe artiklit siit
 • 34-aastaselt professoriks saanud Ringa Raudla: doktorantuur õpetab keerulistele probleemidele lahendusi leidma. Loe intervjuud siit
 • Doktorant Anne-May Nagel, kes on ka MTÜ Kriisiuuringute Keskuse kaasalgataja kirjutab, kuidas doktoriõpe annab võimaluse siseneda maailmamuutjate kogukonda. Loe artiklit siit

Teiste seas on Nurkse insituudis avaliku halduse erialal oma doktoritööd kaitsnud:

 • Ülle Madise, õiguskantsler;
 • Jelizaveta Krenjova, e-riigi akadeemia ekspert;
 • Piret Tõnurist, innovatsioonialaste projektide juht OECDs;
 • Morten Meyerhoff Nielsen, ÜRO ülikooli e-valitsemise üksuse teadur;
 • Aleksandrs Cepilovs, EU LISA agentuuri teadur;
 • Külli Taro, avaliku halduse ekspert ja teadmussiirde juht TalTechi Nurkse instituudis;
 • Vasileois Kostakis, partnertehnoloogiate (P2P) professor TalTechi Nurkse instituudis.

Kaitstud doktoritööd

Edukas doktorikraadi kaitsmine loob eeldused jätkata oma karjääri ka järeldoktorantuuris.

Tugevalt võrgustunud instituudina pakume oma avaliku halduse doktorantuuri lõpetanutele suurepäraseid võimalusi siirduda oma teadustöö oskuste lihvimiseks järeldoktorantuuri teistesse maailma tippülikoolidesse.

Järeldoktorantuur on doktorile vahesamm valmistamaks end ette teaduri- või professoritööks. Selle aja jooksul omandab doktor oma uurimishuvist lähtuvalt täiendavaid teadmisi, kujundab uurimisfookusi ning keskendub varasemast rohkem just iseseisva teadustöö tegemisele ning teadusportfelli kasvatamisele rahvusvahelises kontekstis.

Haldusjuhtimise ja halduspoliitika uurimisrühm

Kandideeri meie doktoriõppesse, kui:

 • Sind huvitab riigi toimimine ning soovid omada põhjalikku arusaama avaliku sektori loogikatest.
 • Oled järjekindel, avatud ja analüütilise-kriitilise mõtlemisega, tunned ära avaliku sektori toimimise kitsaskohti, näed võimalusi nende parendamiseks ning oled valmis end nende teaduspõhisesse lahendamisse pühendama.
 • Oled huvitatud valdkondadeülese teadustöö võimalustest avaliku sektori uuendamisel ja innovatsioonil ning Sind sütitab uue teadmise loomine ja jagamine.
 • Sul on ambitsioon õppida ja töötada koos valdkonna tippekspertide ja –teadlastega.
 • Soovid lisaks teadustöö tegemisele arendada endas ka eneseväljendamise, juhendamise, õpetamise ja protsesside juhtimise oskusi.
 • Sul on väga hea inglise keele oskus, sulle meeldib kirjutada ning oskad oma mõtteid struktureeritult väljendada.
 • Soovid kasvada oma valdkonna asjatundjaks ning tuua teoreetilisi teadmisi parimate praktikate loomisesse.
 • Oled huvitatud nii iseseisvast kui ka uurimisrühmades tehtavast teadustegevusest võimalusterohkes esmaklassilise rahvusvahelise võrgustikuga keskkonnas.
PhD seminar

Vastuvõtt doktoriõppesse

Kandideerimise eeldus

Riigivalitsemise ja innovatsooni doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, tahe luua avaliku sektori maastikule uusi teadmisi ja lahendusi ning valmisolek selleks teadustöö tegemisele pühenduda.

Eelistatavalt on kandidaadil magistrikraad avalikus halduses, politoloogias või muus sotsiaalteaduste valdkonnas, ent olenevalt uurimisteemast võivad doktoriõppekohale kandideerida ja sobituda ka teiste teadusvaldkondade kandidaadid.

Vastuvõtuperiood

Doktoriõppesse kandideerimine

Avatud konkursid - uurimisteemad

Küsi lisa

Programmijuht

Vastab doktoriõppe programmi sisu puudutavatele küsimustele.

Ringa Raudla (200x285)

Ringa Raudla

E-post: ringa.raudla@taltech.ee
Telefon: 5213990

Õppekonsultant

Vastab õppetööd puudutavatele küsimustele.

SBG_Maria Edur

Maria Edur

E-post: maria.edur@taltech.ee 
Telefon: 620 3947