Tallinna Tehnikaülikool

NURKSE INSTITUUDIS KOHTUVAD PARIM RAHVUSVAHELINE AKADEEMILINE TEADMINE JA KOHALIKU OLUSTIKU TUNDMINE, ET AIDATA KAASA TARGALE RIIGIJUHTIMISELE.


Töötades tulevikkuloovate ja ühiskondlikult oluliste uurimisküsimustega, on meie õppe-, teadus- ja innovatsioonitegevus tihedalt läbipõimunud ühiskondliku dialoogiga ning ülesehitatud kahesuunalisele koostööle: TEADLASTELT ÜHISKONDA ja ÜHISKONNAST ÜLIKOOLI.

Oleme:

 • igapäevases partnerluses avaliku sektori, erasektori  ja vabakonna asutuste ja ekspertidega;
 • pidevas koostöös rahvusvahelisse võrgustikku kuuluvate teadusasutuste ja -organisatsioonidega;
 • ning alalises dialoogis avalikkusega.

Teadlastelt ühiskonda

Nurkse tippteadlased ja tunnustatud riigivalitsemise eksperdid loovad tänast parimat teadmist Eesti, Euroopa ja maailma pikaajaliste väljakutsete lahendamiseks.


MEIE VÕTMEVALDKONNAD JA EKSPERTIDEST TEADLASED
 

 • Globaalne valitsemine: arengupoliitikad, partnertehnoloogiad (P2P), ühisomandil põhinev koosloome, kestlikkus - prof Wolfgang Drechsler, prof Vasilis Kostakis
 • Tehnoloogia valitsemine ja innovatsioonipoliitika: üleminek kestlikele majandusmudelitele, rohepööre, nutika spetsialiseerumise strateegiad, globaalsed väärtusahelad - prof Erkki Karo, prof Erik S Reinert , prof Jan A Kregel, prof Carlota Perez, prof Rainer Kattel
 • Avaliku sektori juhtimine: poliitikakujundamine, riigireform, väikeriigid - prof ja akadeemik Tiina Randma-Liiv, dr Külli Sarapuu, dr Külli Taro
 • Digitaalne transformatsioon: digiajastu riigivalitsemine ja avalikud teenused, andmestumine, riigi ja kodanike suhted ja koosloome, targad linnad ning piiride-ülene koostöö - dr Veiko Lember, prof Anu Masso, dr Külli Taro
 • Fiskaalne valitsemine ja fiskaalbürokraatiad - prof Ringa Raudla, dr Egert Juuse
 • Teadus, tehnoloogia ja filosoofia - prof Ahti-Veikko Pietarinen, dr Amirouche Moktefi

KOOSTÖÖFORMAADID


Meie teadlased jagavad oma teadmiseid läbi mitmete erinevate koostööformaatide:

 • Uuringud- ja arendusprojektid, sh tööstusdoktorantuur, kus ettevõtetel ja asutustel on võimalik käivitada tööstusdoktorantuuri projekte teadus- ja arendusalaseks kööstööks ülikooliga.
 • Analüüsid
 • Ettekanded
 • Koolitus- ja arenguprogrammid

Oleme avatud ka muudele mittetraditsioonilistele koostööformaatidele.


NÄITEID KOOSTÖÖPROJEKTIDEST

Eestile ja maailmale tasakaalus majandusmudelit loova Rohetiigri pardal teeb Nurkse instituut kaasa nii Rohetiigri Esindusorganisatsiooni liikmete koolitamisel kui ka Rohetiigri Akadeemia programmis osalejate mentorluses.

Mõlemal puhul on Nurkse instituudi kanda kliimamuutuste ja rohepöörde megatrendide ning ambitsiooni ja innovatsiooni põhimõtete tutvustamine suurtes muutustes edukaks toimetulekuks. Nurkse instituudi poolt on Rohetiigri mentoriks teadus- ja tehnoloogiapoliitika kaasprofessor Erkki Karo.

Koostöös Riigikantselei ja Praxisega (2018 – 2020) läbiviidava JUTA programmi eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Koostöös Riigikantselei ja Praxisega (2019 – 2020) läbiviidava Newtoni programmi missioon on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Koostöös Riigikantselei ja OECDga läbiviidud asekantslerite arenguprogrammi eesmärk oli jagada poliitikavaldkondade eestvedajatele värskeimat rahvusvahelist teadmist poliitikate kujundamiseks.

2019. aastal alanud Tallinna linna ja ülikooli koostöö tulemusel valmistati ette 15 teadus-arendusprojekti, loodi linna ja ülikooli vaheline TA koostöö strateegia, algatati targa linna õppeaine ning toetati targa linna professuuri loomist.

Teiste seas on Nurkse teadlased aktiivselt kaasatud Sohjoa Baltic projekti, mis katsetab isejuhtivate busside kasutamist linnaruumis, ning CENTRINNO projekti, mille tulemusena töötatakse välja innovaatilised lahendused võimaldamaks endised tööstusalad Koplis ümber kujundada loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks.

Ühiskonnast ülikooli

Soovides siduda teaduspõhist õpet praktilise kogemusega, oleme tudengitele loonud võimalused juba õppeprotsessis oma teadmiste proovilepanekuks reaalelulistes väljakutsetes.

Ühes ärksamate avaliku sektori asutuste ja praktikutega oleme käivitanud mitmeid koostööprojekte tudengite kaasamiseks avaliku sektori väljakutsete lahendamisse. Samuti teevad igal aastal õppetöös külalistena kaasa mitmed juhtivad avaliku sektori eksperdid.

Ka instituudi teadus- ja innovatsiooniprojektides teevad teadlased tihedat koostööd oma ala spetsialistidega. Soovime luua lahendusi, mis oleks praktiliselt hästi rakendatavad ja kohalikke võimalusi ja vajadusi arvestavad.

EKSPERTIDE KAASAMINE ÕPPE- JA TEADUSTÖÖSSE

Koostöös Avaliku Sektori Innovatsioonitiimiga on meie Erasmuse Pioneeri õppekava magistritudengid osalenud Eesti avalike teenuste kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks muutmises.

5-liikmeliselt Innotiimilt on tudengitel võimalus õppida meetodeid ja konteksti, kuidas viia ellu disainmõtlemisele rajatud innovatsiooni avaliku sektori väljakutsetega tegelemisel. 

 • Ühes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga otsiti 2019. aastal lahendusi Eesti turismipoliitika väljakutsele, kuidas viia turiste Tallinnast kaugemale. 

 • 2020. aastal said tudengid Tallinna Linnale esitada lahendusi rohelisele pealinnale väga olulise eesmärgi – Putukaväila – realiseerimiseks. 

 • 2021. aasta sügisel otsitakse koos Rahandusministeeriumiga lahendusi kliimamuutusi kajastavate andmelaudade loomiseks.

Idufirmalikku mõtteviisi avaliku sektoriga siduv Accelerate Estonia juht Mikk Vainik veab avaliku halduse ja riigiteaduste bakalaureuseõppes eest Tech-Estonia ainekursust.

Tudengitel on võimalik maailma 50 juhtiva avaliku sektori innovaatori hulka kuuluva Vainiku käe all õppida ja praktiseerida eri võimalusi, kuidas avaliku sektori organisatsioonid saavad võtta kasutusele ja arendada uudseid juhtimismeetodeid ja tehnoloogilisi lahendusi avalike teenuste parendamiseks.

Tulevastel avalikku sektorisse sisenejatel tuleb oma värsked lahendused avaliku sektori väljakutsetele välja käia ja kaitsta Tech-Estonia minikonverentsil, kus ideede rakendatavust hindab tänaste avaliku sektori ekspertide paneel.

Varasemalt on meie praktikutest külalisõppejõududena olnud teiste seas tegevad:

Kaja Kallas, Eesti Vabariigi peaminister, endine Riigikogu liige ja advokaadibüroo partner
Jüri Ratas, Riigikogu esimees, Keskerakonna esimees, endine Eesti Vabariigi peaminister ja Tallinna linnapea
Ülle Madise, õiguskantsler, endine Vabariigi Presidendi õigusnõunik
Urmo Kübar, Poliitikauuringute Keskus Praxis juhataja, endine Vabariigi Presidendi vabakonnanõunik
Daniel Vaarik, suhtekorraldaja ja ajakirjanik, Levila asutaja
Cerlin Pesti, Nortali partnerlusprogrammi juht, endine SEB panga talendijuht
Piret Tõnurist, innovatsioonialaste projektide juht OECDs

Laeb infot...

Võta meiega ühendust

Soovid tulla külalisõppejõuks? Võta ühendust meie sekretäriga!

Piret Kähr


PIRET KÄHR, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi sekretär

E-post: piret.kahr@taltech.ee
Telefon: 620 2661

Soovid teha Nurkse teadlaste või tudengitega koostööd? Võta ühendust meie teadmussiirde juhiga!

Külli Taro


KÜLLI TARO, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht

E-post: kylli.taro@taltech.ee
Telefon: 620 2661