Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse instituut on interdistsiplinaarsetel uurimisgruppidel rajanev teaduskeskus, mis tegeleb tulevikku loovate ja ühiskondlikult oluliste uurimisküsimustega järgmistes teemavaldkondades:

 • valitsemise ja riigijuhtimise mudelid ja praktikad globaalses võrdluses;
 • e-valitsemine ja ühiskondade digitaalne transformatsioon: andmestumine, digiajastu avalikud teenused ja riigi ja kodanike suhtes, targad linnad ja digitaalsed teenused ning piiride ülene koostöö;
 • partnertehnoloogiad, nende valitsemine ja uued tootmismudelid ühiskonnas;
 • fiskaalne valitsemise ja fiskaalbürokraatiad;
 • teadus- ja innovatsioonipoliitika ning selle juhtimine;
 • teaduse ja tehnoloogia filosoofia ning eetika.

Oma uurimisstrateegiate seadmisel lähtume nii Eesti kui Euroopa pikaajalistest väljakutsetest ning ÜRO kestliku arengu eesmärkidest.

Jooksvad teadus- ja innovatsiooniprojektid

Projekti tüüp: Euroopa Teadusnõukogu rahastatud teadusprojekt, 2019-2022, kogusumma ca 1 MEUR

Juhtiv uurija: Prof. Vasilis Kostakis

Lühitutvustus: COSMOLOCALISM dokumenteerib, analüüsib, testi, hindab ja tekitab teadlikkust tekkivast tootmisviisist, mis põhineb digitaalsete ühendite (nt avatud teadmiste ja disaini) koosmõjul kohalike tootmis- ja automatiseerimistehnoloogitega (alates 3D printimisest ja CNC masinatest kuni madala tehnoloogiaga tööriistad ja käsitöö). Selline lähenemine võib katalüseerida üleminekut uuele kaasavale tootmismudelitele, nagu näiteks "globlaane disain, kohalik tootmine" (DGML mudel. COSMOLOCALISM on DGML-i nähtuse piloot juhitav uurimine, mille eesmärk on mõista asjakohaseid organisatsioonilisi mudeleid, nende arengut ja laiemat politilist majandust/ökoloogiat ja poliitilisi mõjusid. Erinevate juhtumiuuringute ja osalusdokumentide uuringute abil uuritakse tingimusi, mille alusel DGML mudel areneb.

Rohkem infot: https://www.cosmolocalism.eu

Projekti tüüp: Euroopa Komisjoni H2020 rahastatud teadus- ja arendusprojekt, 2020-2024, kogusumma 394 000 EUR

Juhtiv uurija: Dr. Veiko Lember

Lühitutvustus: Tööstusrevolutsiooni käigus tutvustati ühiskonnale uusi tehnoloogiaid, mis tekitasid märkimisväärseid regionaalseid kui rahvusvahelisi majanduslikke hüvesid. Majanduse globaliseerumisel aga kaotasid Euroopa linnad oma tööstusliku tootmise võimsuse ja ka võimekuse, spetsialiseerudes teadmistepõhisele majandusele. Selliste muutuste tulemusel on vähenenud töökohtade arv tootmises ning kasutamata tööstuspiirkonnad on jäetud lagunema. CENTRINNO on Euroopa Liidu rahastatud projekt, mille eesmärk on muuta vanad tööstusalad uuteks kestlikeks loovklastriteks, tootmislaboriteks ja kogukonnakeskusteks. Projekti käigus arendatakse ning demonstreeritakse uusi mõtteviise, lähenemisi ning strateegiaid, mis on vastavuses praeguse aja ökoloogiliste ja majanduslike väljakutsetega. Industriaalse pärimusega piirkonnad on innovatsiooni katalüsaatoriteks, et muuta linnamajandus mitmekesiseks ja kaasavaks.

Projekti tüüp: Euroopa Komisjoni H2020 rahastatud  teadus- ja innovatsiooniprojekt, 2021-2024, kogusumma 210 000 EUR

Juhtivuurija: Professor Vasilis Kostakis

Lühitutvustus: Haridusliku ühisvara kontseptsioon tugineb ideele, et haridussüsteem tagab õpetamis- ja õppimisressursside vaba kättesaadavuse õpetajatele ja õpilastele. Euroopa Komisjoni poolt rahastatud SMOOTHi teadusprojekt keskendub sotsiaalsele kaasatusele ning uurib, kas ja kuidas saab ühisvaraliste õpikogukondade kaudu suurendada laste ja noorte rolli oma õppimise juhtimisel ning vähendada hariduslikku ebavõrdsust. Kaheksa eri Euroopa riigi ülikooli juhtimisel viiakse kolme aasta jooksul ligi 50 haridusasutuse ja -organisatsiooni laste ja noortega koostöös läbi juhtumiuuringuid, mille eesmärgiks on pakkuda välja lapsi ja noori kaasavaid uuenduslikke tegevusprogramme vähendamaks sotsiaalset ebavõrdsust.  Selline lähenemisviis tugevdab kultuuride ja põlvkondade vahelist dialoogi ja sotsiaalset integratsiooni, arendab olulisi sotsiaalseid ja isiklikke oskusi nii laste kui ka täiskasvanute seas, loob ruumid demokraatlikule kodakondsusele ning ehitab ja toetab kogukonda erinevuste kaudu.

Rohkem infot: https://cordis.europa.eu/project/id/101004491

Projekti tüüp: Euroopa Komisjoni Erasmus+ rahastatud projekt, 2020-20203, 

Juhtivuurija: Professor Vasilis Kostakis

Lühitutvustus: Viimasel ajal on lapsed end näidanud aktiivsete, kriitiliste ja komplekssete avalikku ellu sekkujatena läbi keskkonna- ja planeedikaitseliste tegevuste. Laste staatuse tugevdamine, nende kui võimekate sotsiaalsete osalejate maine edendamine ja aktualiseerimine eeldab aga tõhusat hariduskeskkonda, mis on ühisvarale suunatud ja kus kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad suudavad luua paindlikke, kohanemisvõimelisi ja ladusaid haridustingimusi. 

Erasmus+ poolt rahastatav ComPra teadusprojekt eesmärk on võimaldada haridusteaduste, sotsiaalteaduste ja kommunikatsiooni eriala üliõpilastel õppida tundma ühisvaral põhineva pedagoogika väärtusi ja tavasid. Projekti raames arendatakse välja segaõppe skeemil põhinevad lühikoolitused ühisvaralistest praktikatest, mis võimaldavad tudengitel saada teoreetilisi ja praktilisi teadmiseid innovaatilistest meetoditest ja tööriistadest, mis viivad ühisvaral baseeruva hariduskeskkonna väljaarendamiseni, aidates lastel võrdsena tegutseda.

Rohkem infot: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-EL01-KA203-079219

Projekti tüüp: Euroopa Komisjoni rahastatud teadus- ja arendusprojekt 2018-2022, kogusumma 162000 EUR

Juhtiv uurija: Dr. Tarmo Kalvet

Lühitutvustus: Konvergents globaalsetes väärtusahelates: ärimudelid, mõjutegurid ja mõjud poliitikale neljanda tööstusrevolutsiooni ajastul“ on multidistsiplinaarsele ja sektoritevahelisele vahetusprogrammile tuginev projekt, mis keskendub konvergentsiprotsessi (catching-up) lahkamisele riigi tasandil erinevate sektorite perspektiivist. Projekt analüüsib ärimudelite rolli globaalsetesse väärtusahelatesse sisenemisel, nendest õppimisel ja nende täiustamisel, eesmärgiga mõista tegureid ja väljakutseid, mis mõjutavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võimekust areneda ja ajakohastada oma tegevust globaliseerunud majanduse kontekstis. Projekti tulemusel töötatakse välja poliitikatööriistad ja -raamistikud, mis toetavad teaduse ja innovatsiooni nutika spetsialiseerumise strateegia (RIS3) tulemuslikku rakendamist uue Euroopa 2020 strateegia valguses, keskendudes eelkõige madalama sissetulekuga Euroopa riikidele.

Rohkem infot: https://www.catchain.eu

Nurkse instituudi teadus- ja innovatsioonitegevusi on oluliselt toetanud Euroopa Komisjoni Raamprogrammide (FP7 ja H2020) ja territoriaalse koostöö programmide (Interreg) raames rahastatud teadus- ja arendusprojektid, nt:

 • BIO-ADDVAL: Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring, 2018-2021 (juht: prof Erkki Karo), vt rohkem: https://taltech.ee/biomajandus

 • CAP4CITY: tarkade ja jätkusuutlike linnade juhtimise ja valitsemise tugevdamine,
  2018-2021 (juht: prof Robert Krimmer)

 • TROPICO: muutused avatud, innovatiivse ja koostööl põhineva riigivalitsemise suunas, 2017-2021 (juht: prof Tiina Randma-Liiv), vt rohkem: https://tropico-project.eu

 • TOOP: andmete ühekordse küsimise põhimõtte projekt, 2017-2020 (juht: prof Robert Krimmer)

 • Valitsuskeskuse koordinatsiooniinstrumendid: tähtajaliste rakkerühmade võimalused ja piirangud, 2017-2020 (juht: dr Külli Sarapuu)

 • Internetis hääletamine kui täiendav võimalus õiguslikult siduvateks valimisteks: väljakutsed hääletamisprotsessi ümberkujundamisele, 2017-2020 (juht: prof Robert Krimmer)

 • Sohjoa Baltic: automaatsete elektriliste väikebusside kasutuselevõtmine esimese ja viimase miili lahendusena, 2017-2020, vt rohkem: https://www.sohjoabaltic.eu/
 • OpenGovIntelligence: Innovatsiooni ja loovuse edendamine Euroopas läbi avaliku halduse moderniseerimise ning lingitud statistiliste avaandmete pakkumise ja kasutamise, 2016-2019 (juht: prof Robert Krimmer), vt rohkem: https://www.opengovintelligence.eu
 • LIPSE: avaliku sektori tingimustes innovatsioonist õppimine, 2013-2016 (juht: prof Rainer Kattel)
 • FESSUD: inantsialiseerumine, majandus, ühiskond ning jätkusuutlik areng, 2011-2015 (juht: prof Rainer Kattel), vt rohkem: https://fessud.eu
 • COCOPS: koordineerimine ja ühtsus riigivalitsemisel, reformid ja tuleviku väljakutsed, 2011-2015 (juht: prof Tiina Randma-Liiv)

Lisaks Euroopa Liidu raamprogrammi toetustele on Nurkses viidu ellu ka teisi rahvusvahelisi teadusprojekte, nt

 • Innovatsioon ja riik: kuidas peaks valitsus innovatsioonipoliitikat ellu viima ja finantseerima? Institute of New Economic Thinking uurimistoetus, 2014-2015 (juht: Prof. Rainer Kattel)
 • Kuidas seletada poliitika muutusi: finants- ja fiskaalbürokraatia Läänemere regioonis? Norra-Eesti teaduskoostöö programm, 2014-2017 (juht: Prof. Ringa Raudla)

Kodumaiselt on Nurkse instituudi teadus- ja arendustegevust rahastanud:

 • Eesti Teadusagentuur – varasemad ETAGi ja ETFi personaalsed ja institutsionaalsed uurimistoetused ning RITA programmi raames läbiviidud teadus- ja innovatsioonisüsteemi uuringud, vt täpsemalt siit ja siit.
 • Haridus- ja teadusministeerium – sihtfinantseerimise toetused, 2011-2015 elluviidud teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm TIPS, riigihanked teadus- ja innovatsioonistrateegiate hindamiseks.
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium – riigihanked innovatsiooniprotsesside ja Eesti nutika spetsialiseerumise arengute seireks.