Tallinna Tehnikaülikool

Õppides rakendusfüüsikat, saad interdistsiplinaarse hariduse, mis annab sulle analüütilise mõtlemise ja probleemilahendamise oskuse, mida hindavad väga erinevate valdkondade tööandjad.

Nõudlus selliste spetsialistide järele, kes suudavad erinevate erialade teadmised omavahel koos tööle panna, kasvab iga päevaga nii Eestis kui ka mujal maailmas. Sind ootavad peale lõpetamist väljakutsed IT materjaliteaduseni, matemaatikast majandusfüüsikani või kliimauuringutest osakestefüüsikani.

Isegi kui sa end tulevikus teaduse ja tehnoloogiaga ei seo, on sulle füüsikast ikkagi kasu. Füüsika on see, mis oma seadustega sätestab kõik reaalsed tegutsemisvõimalused ja piirid. Olgu siis kodus, tööl, tänavaliikluses või isegi metsas. Rakendusfüüsika õppekava lõpetajaid ootavad tööalased võimalused juhtivatel kohtadel ja asutustes, mida esmapilgul ei pruugi kohe füüsikaga seostada: pangandus, IT, meditsiin, filmitööstus (isegi Hollywood) jne. 

Õppekava on suurepärane valik, kui

 • huvitud uute ja innovatiivsete lahenduste loomisest;
 • soovid õppida mõnd inseneriala, kuid sa pole veel päris kindel, millist täpsemalt. Kolme aasta jooksul saad sedavõrd universaalsed teadmised füüsikast, matemaatikast, andmeteadusest ja infotehnoloogiast, et sinu edasiõppimise ja töötamise võimalustel pole sisuliselt piire.

Eriala sisu

Rakendusfüüsika eriala ei tee sinust lihtsalt inseneri või tehnoloogi mõnes kitsas valdkonnas, vaid annab kõik vajaliku keeruliste probleemide lahendamiseks väga erinevates valdkondades ja eriti seal, kus mitu erinevat valdkonda omavahel kokku puutuvad.

 • Füüsika koos matemaatikaga on inseneriteaduste põhialus, kirjeldades kõike meie ümber toimuvat.
 • Tänapäevane reaalharidus ei ole mõeldav ilma IT, programmeerimise ja andmetöötluse oskusteta. Nendega puutume kokku igal sammul. Andmete kvaliteedist ja nende analüüsist sõltub otseselt, kui head tulevikuplaanid on nii firmal kui ka avaliku sektori asutustel. Õpingute käigus omandad nii vajalikud teadmised kui ka praktilised oskused, mida on vaja kaasaegseks andmetöötluseks.
 • Õppima asudes pole eelduseks suurepärased hinded füüsikas või matemaatikas. Hoopis tähtsam on, et tahaksid küsida: mis? kuidas? miks?
 • Laiapõhjalised teadmised matemaatikast, füüsikast, andmeteadusest ja infotehnoloogiast omandad juba põhiõppe käigus. Lisaks on võimalik oma teadmisi arendada endale huvipakkuvas suunas valikainetega, praktikaga ja lõputööga.
 • Kasuks tuleb loogiline mõtlemine ja tehniline taip. Kuna katsete tegemine ning probleemide uurimine võib võtta aega, on hea, kui oled püsiv ja järjekindel.
 • Lisaks on meil tihe koostöö Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudiga (KBFI.ee). Nende vahendusel on mitmed meie üliõpilased ka CERN-is käinud.

Loodusteaduskonna esmakursuslasena on sul võimalik taotleda loodusteaduskonna esmakursuslase stipendiumit, mis võimaldab sul paremini õpingutele keskenduda. Rohkem infot leiad siit.

TUTVU RAKENDUSFÜÜSIKA ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Miks õppida rakendusfüüsikat just TalTechis?

TalTech on tehnoloogiaülikool ning praktiliselt kõik siin õpetatavatest erialadest on üht või teist pidi füüsikaga seotud. Rakendusfüüsika üliõpilasena on sul võimalus osaleda uurimisprojektides, mille meeskonda kuuluvad tudengid ja juhendajad mitmetelt erinevatelt tehnikaaladelt. Aitad oma füüsika süvateadmistega lahendada praktilisi probleeme näiteks robootikas või infotehnoloogias, osaled kolmanda põlvkonna päikesepatareide välja töötamises ja saad ehitada satelliiti. Aga võid ka tegutseda uurimislaeval ja lennutada aeroloogiajaamas raadiosondi. Need on ainult mõned näited, mida saad teha.

Eelnev teeb Tallinna Tehnikaülikooli õppeaja praktilisemaks, kui mujal füüsikat õppides. Saad kogemuse, kuidas käib meeskonnatöö just tehnoloogiavaldkonna projektides ning näed juba eos, kuidas sinu teoreetilised teadmised aitavad päriselulisi probleeme lahendada.

Soovitan rakendusfüüsika eriala inimesele, kes soovib lisaks erialaste teadmiste hankimisele ka ümbritsevat maailma paremini mõista. Lisaks teoreetilistele teadmistele õpid sa mistahes ettesattuvaid probleeme elektroni tasandini lahti mõtestama, informatsiooni kriitiliselt analüüsima ja raskuste asemel väljakutseid nägema. Rakendusfüüsika lõpetanuna ei jää ükski uks su ees tulevikus suletuks ning sa omad ülevaadet nii astrofüüsikast ja kvantmehaanikast kui ka programmeerimisest ning 3D modelleerimisest. Merilin Vihmaru - vilistlane, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas biomeditsiinitehnika insener

Kuula podcasti rakendusfüüsikast

Õppimine

Tegelikult on paljud matemaatika ja füüsika valemid lihtsasti tuletatavad ja neid ei pea pähe õppima. Kui neist tekib süsteem, muutub füüsika arusaadavaks ja põnevaks. Ülikoolis tegeled sa alguses edasi üldjoontes samade baasvalemitega, mis olid ka gümnaasiumis, kuid nüüd hakkad nende vahel nägema seoseid ja leidma järjest rohkem nende rakendusi meid ümbritsevas maailmas. Pealekauba saad ka hea loogilise mõtlemis- ja analüüsioskuse, mis aitab märgata põhjuseid ja seoseid kõikjal elus.

Erinevalt teiste ülikoolide füüsikaprogrammidest on TalTechi rakendusfüüsika erialal 1. semestril suur rõhk matemaatikal. See tagab selle, et kui 2. semestril tulevad füüsika ained, siis on vajalik matemaatika juba selge ja selle võrra on palju lihtsam füüsikat õppida. Kui kardad, et koolifüüsikas või matemaatikas on mõned väiksemad teadmiste augud, siis ülikool pakub tasanduskursuseid.

Rakendusfüüsika õppekava ained jagunevad kuueks suuremaks mooduliks:

 1. Matemaatika moodul - on öeldud, et füüsika on kirja pandud matemaatika keeles. Seega heaks füüsika tundmiseks on vaja head matemaatikaoskust. Omandad siin head teadmised kõrgemast matemaatikast, mida on vaja nii füüsikas kui ka kõikidel teistel reaalharu suundadel ülikoolis.
 2. Füüsika moodul - anname sulle korraliku põhja nii teooria kui ka praktikumidega kõikides põhilistes füüsikasuundades, mehaanika, termodünaamika, elektromagnetism ja optika.
 3. Andmeteaduse moodul - tänapäeval koguvad firmad ja asutused suurtes koguste erinevad andmeid, näiteks klientide huvid, seadmete tööparameetrid jne. Nende andmete kasutamisest sõltub väga palju firma tulevik. Tihti on just füüsikud need, keda firmad tahavad andmeteadusesse alal tööle tänu heale analüüsioskusele. Õppekaval saad vajalikud teadmised nii statistikast, andmekaevest, masinõppest kui ka teistest andmeteadusega seotud teemadest. Lisaks saad valikainetega omandada just seda, mille vastu huvi tunned.
 4. Infotehnoloogia moodul - siin õpid programmeerima nii Phytoni kui ka C++ keeles. Kui programmeerimise ideed ja loogika on selge, siis ei ole tulevikus raske lisaks omandada mõnda uut programmeerimiskeelt, ka selliseid, mida täna veel ei ole.
 5. Rakendusfüüsika moodul -  see moodul annab peale baasteadmiste omandamist vajalikud teadmised erialaseks tööks. Selle mooduli ainete hulgas on näiteks füüsikalised uurimismeetodid, kvantmehaanika, osakestefüüsika, diferentsiaalvõrrandid, füüsikalised protsessid meres ja atmosfääris. Valikainetega saad õppida rohkem seda, mis sind just huvitab.
 6. Üldõppe moodul - vastavalt oma soovile saad teadmised ettevõtlusest, juurast või filosoofiast.
 7. Praktika ja lõputöö käigus saad keskenduda just sellele valdkonnale, mis sulle huvi pakub. Olgu see siis kas rohkem akadeemilisem või praktilisem. Osad tudengid teevad oma praktika või lõputöö ka firmades, kus saavad õpitud teadmisi kohe reaalses elus rakendada.

Rakendusfüüsika väärtus seisneb laiapõhjalisuses, saadavaid teadmisi saab rakendada väga erinevates valdkondades ja õppekava võimaldab ka spetsialiseeruda väga erinevatesse suundadesse. Mina näiteks jõudsin päikeseenergeetika materjalide juurde. Maarja Grossberg - vilistlane, TalTechi optoelektroonsete materjalide füüsika professor

Tulevik

Rakendusfüüsika sobib sulle, kuid tahad olla tulevikus tipus just tänu oma teadmistele ja loogilisele mõtlemisele.

Rakendusfüüsika eriala  lõpetajana oled oodatud tööle näiteks teadus- ja arendusasutustesse, inseneribüroodesse, pankadesse, kindlustusfirmadesse, meteoroloogiateenistusse, ministeeriumidesse. Laialdased teadmised võimaldavad õppekava läbinutel arendada uusi ning suure lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Mitmetest meie lõpetajatest on saanud juhid organisatsioonide või asutuste just tänu loogilisele mõtlemisel.

Edasiõppimise võimalused

Paljud rakendusfüüsika bakalaureuseõppe lõpetajad jätkavad õpinguid magistrantuuris. Saadud haridus on nii hea, et lisaks rakendusfüüsika magistrantuurile on lõpetanud edasi õppima asunud erinevatel õppekavadel nii Eestis kui ka välismaa erinevates ülikoolides (ETH Zürich Šveitsis, Delfti Tehnikaülikoolis Hollandis jne).

Õpingute jätkamine tuleb igal juhul kasuks ka siis, kui sa ülikooli või teadustööga ennast siduda ei soovi. Magistrantuur annab võrreldes bakalaureuseõppega laiema silmaringi ja paremad oskused teadmisi kasutada. See teeb sinust veelgi hinnatuma spetsialisti firmadele. Tihti on magistrikraad tööle kandideerimisel miinimumnõudeks.

Õpin Delfti Tehnikaülikoolis, Hollandis, Biomeditsiinitehnikat. Magistri lõputööd teen bioelektroonika valdkonnas ning tänu rakendusfüüsika õppimisele sain tugeva põhja, mistõttu saan nüüd palju kiiremini aru näiteks pooljuht tehnoloogiast ja kuidas selleks kasutatavad masinad töötavad; millest tulenevad erinevate materjalide omadused; kuidas elektroode karakteriseerida jne. Rakendusfüüsika õpetas mind asju põhjalikumalt uurima ja tänu sellele saan oma elektriliste mõõtmiste tulemustest päriselt aru. Merlin Palmar - vilistlane, biomeditsiinitehnika magistrant Delfti Tehnikaülikoolis Hollandis

Laeb infot...