Tallinna Tehnikaülikool

Jätkusuutlikud tehnoloogiad

Tehnikaülikooli uurimisrühmade kompetentsid katavad laia ringmajanduse spektrit. Lisaks iga uurimisrühma spetsiifilisele kompetentsile on tuumiklabori tegevuste võtmeks teadusrühmade vaheline koostöö valdkondadeüleste ja -vaheliste väljakutsete lahendamiseks.

All on toodud info jätkusuutlikud tehnoloogiate valdkonnas tegutsevatest uurimisrühmadest:

Supramolekulaarse keemia uurimisrühm:  

Juht: Riina Aav 

Instituut: Keemia ja Biotehnoloogia 

Tutvustus: Tegeleme jätkusuutlikku keemiaga, uurime ravimite toimeainete sünteesil tekkivate ning püsivate saasteainete tuvastamist, nende analüüsi ja eraldamist, samuti töötame välja keskkonnasõbralikke sünteesimeetodeid saasteainete kahjutuks muutmiseks, arendame retseptormolekule ja nende kompleksse. Vaata lähemalt (link uurimisrühma lehele): https://taltech.ee/keemia-ja-biotehnoloogia-instituut/uurimisruhmad#p22489 

Märksõnad: keemia; orgaaniliste ainete analüüs; rohelise keemia meetrika 

Ringmajandusega seotud projektid: 

HORIZON-HLTH-2021-IND-07, 101057286 IMPACTIVE "Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients." (01.10.2022 - 30.09.2026) 

Maavarade ja rakendusgeoloogia uurimisrühm:  

Juht: Rutt Hints 

Instituut: Geoloogia 

Tutvustus: Omame mitmekülgset kompetentsi erinevate primaarsete mineraaltoormete nagu metalli- ja ehitusmaterjalide toormed omaduste uuringutes ning väärindamises. Meie ringmajanduse alased uuringud on seotud esmajoones Eesti suurimate jäätmeliikide, põlevkivituha ja aheraine, kasutuselevõtuga.  Vaata lähemalt (link uurimisrühma lehele): https://taltech.ee/geoloogia-instituut/uurimisruhmad#p31324  

Märksõnad: maavarad, metallid, primaarsete ja sekundaarsete mineraalsete toormete analüüs  

Ringmajandusega seotud projektid: 

VERT20047 „Strateegiline partnerlus ringmajanduse lähenemisviisi edendamiseks kaevandustööstusega seotud õppeprogrammides“ (01.09.2020–31.08.2023) 

Vee - ja keskkonnatehnika uurimisrühm:  

Juht: Karin Pachel 

Instituut: Ehituse ja Arhitektuuri instituut 

Tutvustus: Tegeleme säästva vee- ja jäätmemajanduse teemadega. Veeteemalised uuringud hõlmavad veekvaliteedi mõjutavate survetegurite uuringuid, jõgede reostuskoormuse alased uuringuid, hajukoormuse uuringud, veevärgi ja kanalisatsiooni insenertehnilised lahendusi, reovee ja reoveesette alaseid uuringuid. Jäätmemajandamine hõlmab jäätmekorralduse ja käitluse  planeerimist ja optimeerimist, erinevate toodete olelusringi hindamist, süsinikujalajälje arvutamist, biolagunevate materjalide laboriuuringuid (kompostimine, anaeroobne lagundamine biogaasi tootmisega), koolitusmaterjalide väljatöötamist. 

Uurimisrühmal on kasutada veekvaliteedi teadus- ja katselaboratoorium. 

Vaata lähemalt (link uurimisrühma lehele): https://taltech.ee/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut-vee-ja-keskkonnatehnika-uurimisruhm 

Märksõnad: veemajandus, jäätmemajandus, olelusringi hindamine, kompostimine, anaeroobne lagundamine 

Ringmajandusega seotud projektid: 

Horizon 2020 Call: H2020-BG-2018-2020 (Blue Growth) “Jätkusuutlike lahenduste väljatöötamine ja rakendamine bioplasti tootmiseks ning maa- ja merekeskkonna kvaliteedi säilitamiseks Euroopas.“ (Bioplastics Europe) (01.10.2019−30.09.2023). Link projektiveebile: https://bioplasticseurope.eu/  

Algav projekt LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst - Riiklik kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis. WP4 "Vee taaskasutuse strateegia koostamine" tegevused, mille eesmärk on selgitada välja taaskasutatava vee (reovesi, kaevandusvesi jne) kättesaadavus, sõeluda välja selle potentsiaalsed kasutajad ning kaardistada olemasolev tehnoloogia ja selle rakendused, mis on vajalikud vee taaskasutuseks, aitavad kaasa LIFE ringmajanduse ja elukvaliteedi allprogrammi eesmärkidele. 

Projekt  "Fosfori säästev majandamine Baltimaades" (1.01.2018−31.03.2020); Finantseerija: EIT RawMaterials GmbH https://eitrawmaterials.eu/project/inphos/ 

Projekt  "Jäätmete ja tootmise kõrvalproduktide säästlik utiliseerimine (SUSBIO)" (1.05.2010−30.04.2013); Finantseerija: EL struktuurifondid (ERDF); https://projects.centralbaltic.eu/project/501-susbio  

Mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide uurimisrühm:  

Juht: Anton Rassõlkin 

Instituut: Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut 

Tutvustus: Mehhatroonika on üks dünaamilisemaid tehnikasuundi maailmas ja kujutab endast sünergiat infotehnoloogiast, elektroonikast, optikast ja mehaanikasüsteemidest. Mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide uurimisrühma teadustegevused on suunatud valdkonna edasiarengule. Tänapäevased sõidukid (sh erinevad elektritranspordivahendid, nn elektriautod, mehitamata maismaa- ja õhusõidukid) nõuavad ka energiatõhususe optimeerimist. Selle eesmärgi saavutamiseks tegutseb uurimisrühm mitmete katseplatvormide ja digitaalsete kaksikute arendamisega. Sõidukite tööelu pikendamiseks ja tõrkeriskide vähendamiseks uuritakse võimalusi reaal- ja virtuaalsensorite kombineerimiseks tehisintellektiga. Vaata lähemalt (link uurimisrühma lehele): https://taltech.ee/mehhatroonika-ja-autonoomsed-susteemid  

Märksõnad: mehhatroonikasüsteemide kavandamine ja juhtimine; veoajam; digitaalsed kaksikud; mehitamata õhu- ja maismaasõidukid; masinnägemise rakendused; 

Ringmajandusega seotud projektid: 

PSG453 "Digital twin for propulsion drive of autonomous electric vehicle" (1.01.2020−31.12.20234); Principal Investigator: Anton Rassõlkin; Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics; Financier: Estonian Research Council; 

Põlevkivi Kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori uurimisrühm:  

Juht: Olga Pihl 

Instituut: Virumaa kolledž 

Tutvustus: Orgaanilist ainet sisaldavate materjalide (sh jäätmete, plastikute, rehvide, RDF, SRF) pürolüüs erinevatel temperatuuridel. Saadud pürolüüsi produktide tehnoloogiliste omaduste ja keemilise koostise määramine. Pürolüüsiõli väärindamine (hüdrogeenimine). Erilise tähelepanu all on erinevate materjalide koostöötlemine põlevkiviga. 

Vaata lähemalt (link uurimisrühma lehele): https://taltech.ee/polevkivi-kompetentsikeskus-teenused 

Märksõnad: Jäätmekütused, jäätmed, koospürolüüs, pürolüüs, hüdrogeenimine, poolkoksistamine, destillatsioon, tahke ja vedelkütused, vee ja gaasi analüüs, fenoolid, keemiline koostis  

Ringmajandusega seotud projektid: 

Pliiakude raskeplasti õlitööstuses kasutamise uuring

Rakendusuuring taaskasutamatutest plastmassidest vedelkütuste tootmine. 

Orgaanikat sisaldavate ainete koospürolüüsi uurimine. 

Põlevkivi (produktide) väärindamine ja Põlevkivi kompetentsikeskuse tegevusvaldkonna laiendamine.