Tallinna Tehnikaülikool

Maailmas on tohutult keskkonnatehnoloogilisi väljakutseid. Kui soovid nende väljakutsetega tegeleda, leida neile lahendusi ja suunata seeläbi ühiskonda kliimaneutraalsuse ja keskkonnasäästlikkuse suunas, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva lähtepunkti.

Eriala sisu

Eriala annab head teadmised spetsialiseerumiseks väga aktuaalsetes keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia valdkondades, mis aitavad tagada jätkusuutliku arengu ning lahendada mitmeid üliolulisi ja aktuaalseid globaalseid probleeme. Pidamaks sammu kaasaaegse maailma kiirete tehnoloogiliste muutustega ning arvestades rohetehnoloogiate arendamise olulisust, on õppekava eesmärgid:

 • Anda loodusteaduslikud ning insener-tehnilised erialaoskused, mis on vajalikud uute rohetehnoloogiate arenduseks või selleks, et muuta seniseid tehnoloogiaid tõhusamaks ja keskkonnasäästlikumaks.
 • Anda teoreetilised ja praktilised oskused erinevates elu-, loodus- ja töökeskkonna olukordades tekkivate insener-tehniliste probleemide lahendamiseks.

Õppekava sisu ja ülesehitus on tulevikku suunatud, andes sulle teadmised, mis võimaldavad uurida saasteainete levikut keskkonnas, leida viise jäätmete vähendamiseks, kasutades selleks otstarbekaid tööprotsesse ja seadmeid. Lisaks saad just sina töötada välja keskkonnasõbralikke ja kliimaneutraalseid lahendusi hoonete kütmiseks, kuna Euroopas kulub ligi 80% energiast just kütte ja sooja tarbevee vajaduste rahuldamiseks.

Selleks käsitletakse järgmiseid energiaallikaid ja energia tootmise lahendusi: soojuspumbad (kasutades muuhulgas maasoojust, merevett ja reovett), jääksoojus, geotermaalenergia, energiasalvestid, biomassi katlad, koostootmisjaamad ja elektrijaamad, biokütused, vesinik, päikeseenergia.

Õppetöös on teooria ja praktika tihedalt põimunud. Omandatud teadmised on suurepäraseks baasiks jätkamaks õpinguid energiatehnoloogia ja soojusenergeetika magistriõppekaval aga ka seotud õppekavadel.

Kui sa hoolid ühiskonna jätkusuutlikusest ning sinu sooviks on see, et kliimaneutraalsus ei jääks vaid saavutamatuks unistuseks, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava on just sinule!

Peaeriala kõrval saad omal valikul põhjalikumalt tundma õppida ka järgmisi valdkondi:

 • Digitaliseerimine, automatiseerimine/elektrotehnika - siin omandad teadmisi elektrotehnikast, mehhatroonikast ja programmeerimisest.
 • Materjalitehnika - siin omandad teadmisi tugevusõpetusest, materjalide valikust ja masinprojekteerimisest.
 • Rakenduslik keemia - keskendud orgaanilisele, anorgaanilisele ja analüütilisele keemiale ning instrumentaalanalüüsile.

Õppekava on väga paindlik ning sul on võimalus erinevaid valdkondi omavahel ka kombineerida!

Tutvu keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava täisversiooniga

Miks õppida keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogiat just TalTechis?

 • Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia ühendamine ühtseks õppeks on Eestis unikaalne. See annab baasi edasiseks spetsialiseerumiseks mitmetele eri valdkondadele ja tehnoloogiatele.
 • Õppekava on paindlik ja üles ehitatud valikutele – sa ei pea õppimise ajal tekkinud huvisid piirama.
 • Kindlasti soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest nii saad tulevikus tegeleda vastutusrikkamate ja huvitavamate tööülesannetega. TalTechis ootavad lõpetajaid erinevad magistrikavad.
 • Välisülikoolides õpingute jätkamiseks on õppekava kooskõlas Euroopa Keemiainseneride Föderatsiooni soovitustega keemiatehnika-põhistele bakalaureusekavadele. Vastava huvi korral soovitame kindlasti aegsasti tutvuda sisseastumise nõuetega, et saaksid sellega arvestada oma õppekava koostamisel.

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Lõpetajana oled küll tööturul hinnatud, kuid soovitame kindlasti jätkata õpinguid magistriõppes. Bakalaureusekraadi omandanuna on sul praktilised baasoskused:

 • keskkonnaga seotud seadusandluses ja auditeerimises, et töötada keskkonnakaitse korralduse valdkonnas; 
 • protsessi- ja tootearenduse tehniliste lahenduste valdkonnas, et töötada konsultatsiooni, projekteerimis- ja tootmisettevõtetes;
 • erialalise mõõtmiste ja seire valdkonnas, et töötada keskkonnaseire või tootekvaliteedi kontrolli ja mõõtmistega tegelevates ettevõtetes;
 • erinevates valdkondades tehnilisi ja keemilisi teadmisi vajava eksperdina.

Leiad tööd keemia- ja energeetikaga seotud ettevõtetes ning ka külgnevates tööstusharudes (näiteks ehitusmaterjalidega, kummidega, plastidega, tekstiilidega, toiduainetega, kosmeetikaga ja tselluloosiga tegelevates ettevõtetes), kus on vaja tehnoloogiliste küsimustega ja keskkonna valdkonnaga tegelevaid eksperte. Valdkonna spetsialiste vajatakse ka keskkonnaküsimuste ja -teenustega seotud ettevõtetes ning riigiasutustes nagu keskkonnaministeerium või keskkonnaamet, samuti veepuhastus- ja jäätmekäitlusettevõtetes. Hästi tasustatud tööd võid leida ettevõtetes, mis tegelevad soojuse ja elektritootmisega ning pakuvad innovaatilisi lahendusi energeetikas. Jõudsalt areneb kaug-jahutuse valdkond, kus on oodatud keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava lõpetajad.

Kas sobib mulle?

Sellele erialale õppima asumiseks piisab gümnaasiumis saadud loodus- ja täppisteaduste baasteadmistest. Esimesel kursusel tuletatakse need ka veel kord meelde.

Kuigi õppekava nimetuses on sõna „keemia“, ei tähenda see, et lõpetajatest saaksid keemikud. Sellealased head teadmised lihtsalt aitavad mõista keemia-, energia- või keskkonnakaitsetehnoloogias toimuvaid ainete keemilisi või biokeemilisi protsesse. Kui oled aga tõsisem keemiahuviline, pakume sulle võimalust seda valikainete kaudu süvendatult õppida.

Kuna eriala tegeleb keskkonnatehnoloogiliste protsesside ja arendustega, et saada toormest keskkonnasäästlikult vajalikud saadused, siis on valdkonna märksõnadeks innovatiivsus (nii uute protsesside kui ka seadmete väljatöötamisel), kvaliteet (olemasoleva tehnika õige kasutamine), tulu, ohutus ja keskkonnahoid. Töö erialases valdkonnas on ühelt poolt üks keerulisemaid, aga samas ka üks vastutus- ja vaheldusrikkamaid.

Laeb infot...