Tallinna Tehnikaülikool

RAHVUSVAHELISE ÄRIKORRALDUSE ÕPPEKAVA LÄBIDES OMANDAD LAIAPÕHJALISED TEADMISED NING OSKUSED KODUMAISTES VÕI RAHVUSVAHELISTES ETTEVÕTETES TÖÖTAMISEKS JA/VÕI OMA ÕPITEE JÄTKAMISEKS.

 • Võid töötada mitme valdkonna ettevõtetes turunduse, rahanduse, raamatupidamise ja personalitöö alal.
 • Oled omandanud piisavad teadmised ja oskused oma ettevõtte loomiseks.
 • Saad jätkata õpinguid magistriõppekavadel ärijuhtimise, juhtimise, majandusarvestuse ja rahanduse valdkonnas.
 • Oled lihvinud oma inglise keele oskust rahvusvahelises keskkonnas töötamiseks või õppimiseks.
 • Oled õpingute ajal üles ehitanud rahvusvahelise kontaktide võrgustiku.

KAS TEADSID, ET…

Kui keegi peaks juhtumisi Jaapani tegevjuhi poolt ulatatud visiitkaardi lihtsalt taskusse pistma, või selle koguni kohtumispaika maha unustama, kaotaks ta ilmselt igaveseks võimaluse selle firmaga äri ajada. Või et Ühendkuningriikide maksuseadus on kogu maailma mahukaim ning kubiseb kirjutatud ja kirjutamata seadustest, et ettevõtjat selles rägastikus sihilikult eksitada.

Kui su pea on tulvil vägevatest äriideedest, mille elluviimist koduriigi piirid tõenäoliselt takistama hakkavad, tule avastama rahvusvahelise ärijuhtimise peeneid nüansse.

Eriala sisu

Rahvusvahelise ärikorralduse õppekava annab üliõpilastele teadmised rahvusvaheliste ettevõtete tähtsamatest funktsioonidest. Õppetöö toimub inglise keeles ning viiakse läbi loengute ja praktiliste seminaridena. Mitmeid loenguid peavad selles valdkonnas töötavad külalisõppejõud, kes toovad oma praktilise kogemuse auditooriumisse kaasa. Õppetöö käigus külastavad üliõpilased ettevõtteid, tegelevad firmade juhtumiuuringute analüüsimise ja neile lahenduste otsimisega, mängivad simulatsioonimänge rahvusvahelises turunduses ja investeerimises ning löövad kaasa õppekavavälistes tegevustes, näiteks Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogrammis.

Kui üliõpilased on omandanud ärialased põhiteadmised majandusteooriast ja äriuuringute meetoditest ning head IT-oskused, saavad nad spetsialiseeruda kas turundusele, rahandusele, digiajastu majandusarvestusele või ettevõtlusele ja juhtimisele. Õpingute lõpuleviimiseks tuleb koostada lõputöö, mis annab üliõpilasele võimaluse rakendada oma teadmisi ja oskusi väikesemahulise algupärase uurimistöö kirjutamise, selle esitlemise ning valitud teemavaldkonna üle arutlemise kaudu.

 • Pane tähele! Õppekava on tasuline. Õppetasu 4200 eurot aastas (2100 eurot semestris).

ÕPPEKAVA ÜLEVAADE (180 EAP)

 • Üldõpe (18 EAP). Siia kuuluvad kohustuslikud õppeained, nagu IT ja töökeskkond ja ergonoomika, samuti valikained – majandusalane inglise keel, eesti keel ja kultuur, rahvusvahelised suhted kaasajal, filosoofia, eraisiku rahandus jne.
 • Põhiõpe (84 EAP). Sisaldab mikro- ja makroökonoomika, majandusmatemaatika, statistika, logistika ja laovarude juhtimise, rahvusvahelise äri ning ärieetika jms kursuseid.
 • Eriõpe (63 EAP). Kursused jagunevad nelja peaeriala vahel: turundus, ettevõtlus ja juhtimine, majandusarvestus digiajastul ning rahandus.
 • Vabaõpe (6 EAP). Annab võimaluse valida paljude ülikoolis pakutavate vabaõppeainete vahel.
 • Lõputöö (9 EAP). Ärijuhtimisega seotud iseseisvalt koostatud uurimistöö, mis võimaldab rakendada omandatud teoreetilisi teadmisi praktiliste probleemide lahendamisel.

Turundusmaailm on uute tehnoloogiate arengu keerukusest tingitult teinud läbi suure arenguhüppe.  Kuidas saada teada, kas toode, teenus või edasiantav sõnum ikka torkab konkreetsele sihtgrupile piisavalt silma? Teete turu-uuringuid? Mis on sisuturundus? Kes kasutab otsingumootoritele optimeerimist (SEO) ja ostab reklaamipindu populaarsetele märksõnadele? Mis on otseturundus, andmebaaside turundus, sotsiaalmeedia turundus ja sissiturundus? Loetelu võiks aina jätkata …

Turunduse erialal õpid valdkonna põhitõdesid ning tutvud erinevate teoreetiliste seisukohtadega. Näed, kuidas turunduse abil suurendada rahvusvahelise ettevõtte konkurentsieeliseid. Saad teadmisi ja oskusi turunduse juhtimisest, e-turundusest, tarbijakäitumisest, turu-uuringutest ja nende planeerimist ning turunduskommunikatsioonist.

Turunduse peaeriala aitab omandada põhiteadmised ja õpetab, kuidas edukalt  sihtklientideni jõuda. Turunduse ainekursustel õpitakse tundma turunduse rolli ettevõtte konkurentsieelise suurendamisel. Turunduse lahutamatuks osaks on meeskonnatöö ja sotsiaalsete oskuste arendamine, mis on ettevõtluses elulise tähtsusega.

Peale turunduse ainete läbimist oled valmis töötama äriettevõtetes turundusspetsialisti, sotsiaalmeedia spetsialisti, kliendisuhete haldaja või müügispetsialistina.

Eriala ühendab teadmised ja oskused, mis on vajalikud oma ettevõtte asutamiseks või juba olemasoleva juhtimiseks. Saad teadmisi ettevõtlusega alustamisest ja innovatsioonist ning tutvud ka juhtimise ja eestvedamisega ning personalijuhtimise, projektijuhtimise ja erinevate ettevõtete toimimispõhimõtetega. Õppetöö käigus omandad sügavama arusaama ettevõtluskäitumisest ning omaenda ettevõtluskavatsustest, konfliktide lahendamisest, läbirääkimistest ja teiste motiveerimisest.

Juhtimisalased ainekursused annavad ülevaate organisatsioonide olemusest: nende juhtimisest, inimeste käitumisest eri organisatsioonides ja sellest, kuidas ettevõtte tööd tõhusalt juhtida. Arendad oma juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi ning omandad mitmesuguseid sotsiaalseid pädevusi konkreetsetel ametikohtadel töötamiseks, ning sillutad seeläbi endale teed tulevikukarjääriks mõnel juhtival ametikohal.

Peale ettevõtluse ja juhtimise ainekursuste läbimist oled valmis töötama projektijuhi, personalispetsialisti või kontoriassistendina. Samuti võid asutada oma ettevõtte.

Kui valid selle õppesuuna, saad teada, kuidas mõista äritegemist rahalises aspektist vaadatuna. Õpid tõlgendama ettevõtte finantsaruandes sisalduvat teavet ning tegema selle põhjal sisukaid ja tulemuslikke juhtimisotsuseid. Tutvud finantsjuhtimise ja rahanduse põhimõistete ja teooriatega üldiselt, saad teadmisi finantseerimise, investeeringute, rahavoogude ja riskijuhtimise kohta ning õpid, kuidas neid ideid ellu rakendada.

Finantsalaste ainekursuste läbimine annab teadmised finantsjuhtimisest ja -analüüsist, mis tulevad tulevikus kasuks omandatud oskuste kasutamisel. Rahandusalaste kursuste käigus tehakse selgeks rahastamise, investeeringute, rahavoogude, finantsmudeli ja riskijuhtimise teoreetilisi seisukohad ja aspektid.

Peale selle peaeriala läbimist omad teadmisi töötamiseks analüütiku või audiitorina.

Eriala tutvustab väärtpaberite analüüsimise aluseid ja ettevõtte väärtust kujundavaid tegureid.  Õpid tundma finantsandmete analüüsimise ja tulemuste summeerimise ning aruandes esitamise erinevaid meetodeid. Samuti tutvud raamatupidamise ja maksustamise õigusraamistiku, juhtimis- ja kuluarvestuse põhimõtete ning finantsanalüüsi ja äriteabega.

Saad ülevaate finantsarvestuse põhimõtetest ja meetoditest, aruandlusnõuetest, samuti rahandusteooriast ja finantsnäitajatest.  Peale majandusarvestus digiajastul õppesuuna läbimist oled kursis maksusüsteemiga, maksuseaduste põhisätetega ja maksustamise põhimõtetega. Samuti õpid analüüsima ettevõtte finantsaruandeid ning lihtsamaid investeerimisprojekte.

Olles läbinud selle peaeriala oled valmis töötama raamatupidaja või audiitorina.

Tunnustused

Õppekava on akrediteeritud EFMD Global akrediteerimiskomisjoni poolt kolmeks aastaks 2021. aastal. Erinevalt üldisest riiklikust akrediteerimisest on EFMD akrediteeringu puhul tegemist valdkondliku akrediteerimisega, kus õppekava kvaliteeti hinnatakse ärinduse ja juhtimise valdkonna nõuete alusel ning hindajateks on valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased ja praktikud.

MIKS ÕPPIDA RAHVUSVAHELIST ÄRIJUHTIMIST TALTECHIS?

Õppekava neli peaeriala annavad võimaluse teha pärast õpinguid valikuid – kas tööalane karjäär, haridustee jätkamine või nende kombinatsioon. Tööalase karjääri arendamiseks saad valida mitmesuguste ametikohtade vahel rahvusvaheliste ettevõtete äriprotsessides. Muidugi jääb võimalus jätkata perefirmas või asutada oma ettevõte. Haridustee jätkamiseks on valikus Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärijuhtimise (inglise keeles), juhtimise ja turunduse (eesti keeles) või ärirahanduse ja majandusarvestuse (eesti keeles) magistriõppekavad või õppimine magistriõppekaval mõnes teises ülikoolis.

Õppekava üliõpilaskond on rahvusvaheliselt väga mitmekesine – siin õpib üliõpilasi enam kui 20 rahvusest. Ka õppejõud on mitmekesise kultuuritaustaga. See annab võimaluse kogeda auditooriumis erinevaid maailmavaateid ja lähenemisi, harjutada meeskonnatööd mitmekultuurilistes rühmades ja laiendada oma sotsiaalset võrgustikku.

Seosed praktikamaailmaga on tekkinud heast koostööst ettevõtete ja praktikutega ning õppejõudude ettevõtluspagasist, kes toovad auditooriumisse oma praktilise kogemuse ja näiteid ärielust. Võimalus osaleda õppekavavälistes tegevustes (näiteks Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogramm, start-up kursus Starter).

Õppekava sisaldab ka praktikat ettevõttes. Majandusteaduskond on loonud praktikaportaali üliõpilaste abistamiseks praktikakohtade leidmisel ja korraldab praktikalaata.

Vaata õppeprogrammi tutvustavat videot

Meie õppejõud

Merle Küttim on rahvusvahelise ärikorralduse bakalaureuse programmi juht alates 2017. aastast. Ärijuhtimise valdkonna teadurina on ta töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis  alates 2007. aastast. Ta kaitses oma ärialase doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning tema uurimistöö käsitles ülikooli ja ettevõtete vahelist teadmussiiret, iseäranis selle rahvusvahelisi aspekte.  Samuti on ta uurinud ettevõtlusaktiivsust elanikkonna tasandil ja teatud kindlates rühmades (regioonid, üliõpilased, naised) ning ettevõtlusõppe rolli ettevõtluskavatsuste edendamisel. Tema hiljutiste uurimishuvide hulka kuuluvad ringmajandus ja ettevõtluse ökosüsteemid.

Karin Jõeveer õpetab rahanduse aluste kursust ning on Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi- ja rahanduse instituudi dotsent. Doktorikraadi omandas ta Karli Ülikoolis Prahas (CERGE-EI). Enne Tehnikaülikooli tööle asumist töötas ta mitmeid aastaid Ühendkuningriigis – lektorina Keele ülikoolis ja Belfast Queen’s ülikoolis ning vanemteadurina Londoni majanduskooli finantsturgude grupis. Tal on laialdased teadmised finantsmajanduse valdkonnas. Ta on uurinud ettevõtete rahastamisotsuseid, ning on praeguseks keskendunud finantsasutuste efektiivsuse uurimisele.

Vaiva Kiaupaite-Grušniene (PhD) õpetab juhtimisarvestuse, finantsarvestuse aluste ja kuluarvestuse kursuseid. Tema juhtimisarvestuse kursus pälvis 2022.a. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri e-kursuse kvaliteedimärgi. Ta on ärikorralduse instituudi vanemlektor, doktorikraadi omandas ta Tallinna Tehnikaülikoolis.

Marina Järvis on keemiainsener, kes omandas doktorikraadi (PhD) Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas ning magistrikraadi (M. Phil. töötervishoiuteaduses ja tööhügieenis) Norras Bergeni Ülikoolis. Marina töötab Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudis dotsendina ning peab loenguid magistrantidele ja bakalaureuseõppe üliõpilastele. Tal on laialdased koolitamise ja õpetamise kogemused, ning ta on samaaegselt nii Tehnikaülikooli töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise valdkonna lektor kui ka täiendkoolituste läbiviija mitmetele tööandjatele, ohutusjuhtidele ning töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistidele.

Ta on teinud töökeskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise, tööstandardite ja EL direktiivide rakendamise alast uurimistööd enam kui 10 aastat, ning on avaldanud rohkem kui 40 teaduslikku artiklit. Lisaks on ta korduvalt esindanud Eestit rahvusvahelistel OHS konverentsidel ning osalenud asjakohastes EL projektides. Tema uurimistöö keskmes on ohutusjuhtimissüsteemid, teadmusjuhtimine töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, tööelu kvaliteet ja heaolu ning ohutuskultuur ja riskide hindamine.

Iivi Riivits-Arkonsuo õpetab turundusuuringute ja e-turunduse kursusi. Ta juhendab magistri- ja bakalaureusetöid ning on lõputööde kaitsmiskomisjoni liige. Ta kirjutas oma doktoritöö sellest, kuidas tarbijast saab brändisaadik. Oma uurimistöös on ta keskendunud tarbijate veebikäitumise ja põlvkondade uuringutele. Akadeemilise töö kõrvalt on ta töötanud turundusuuringute agentuuris.

Kirsti Rumma on majandusmatemaatika, statistika ja kvantitatiivsete meetodite vanemlektor. Ta on töötanud gümnaasiumiõpetaja, õppejõu, teaduri ning matemaatika ja matemaatika didaktika analüütikuna. Ta omandas doktorikraadi Norras, Agderi ülikoolis, ning tema uurimistöö on seotud matemaatika ja matemaatika didaktikaga ning haridusega üldisemalt.

Tarvo Niine, PhD, on logistika ja tarneahela juhtimise dotsent. Ta õpetab ärilogistika ja varude juhtimise kursust ning on ärinduse bakalaureuseõppekava juht. Tema peamised uurimisvaldkonnad on äri, ettevõtlus ja inseneriharidus. Ta on juhendanud üle 60 bakalaureuse- ja magistritööd.

Maris Zernand-Vilson on juhtimise õppejõud. Praegu õpetab ta juhtimise, organisatsioonikäitumise ja personalijuhtimise kursuseid. Ta omandas doktorikraadi uurides uute juhtimisideede elluviimist. Ta on juhendanud paljusid uurimis- ja lõputöid ning välja töötanud ja läbi viinud juhtide koolitusi. Ta on olnud aktiivne koolmeistrite arendamise vallas, juhtinud kogukondlikku tegevust ning võtnud osa kohaliku omavalitsuse juhtimisest. Tema hinnangul on ülikoolis hetkel suurimaks väljakutseks hariduse uuendamine ning uute õpistiilide juurutamine on töö põnevaim osa.

René Arvola, PhD, on olnud Tallinna Tehnikaülikooli lektor alates 2001. aastast, õpetades turunduse aluseid, turunduskommunikatsiooni, turundusjuhtimist, brändijuhtimist, strateegilist turundust ning viinud läbi magistriõppe töötuba ja turunduse simulatsiooni (koostöös Breda Rakenduskõrgkooliga). Ta on juhendanud üle 100 magistri- ja bakalaureusetöö. René Arvola vastutab Mektory Kosmosekeskuse turunduse eest ning omab pikaajalist kogemust ettevõtjana. Tema praegune uurimisprojekt (koostöös Euroopa tarbijakäitumise uurijate võrgustikuga COBENET ja Food and Fermentation Technologies Center-iga) keskendub taimsete piimatoodete alternatiivide tarbijakesksele tootearendusele.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Globaalses majanduses sõltuvad ettevõtted ja korporatsioonid oma äritegevuses teineteisest. Riigid ja ettevõtted vajavad üha enam inimesi, kes mõistavad rahvusvahelise äri eripärasid ja suudavad professionaalselt korraldada äritegevust Norrast Jaapanini.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond valmistab ette rahvusvaheliste ettevõtete ning avaliku sektori juhte ja spetsialiste, kellel on laiad majandus- ja ärialased teadmised. Seetõttu on sul eeldused asuda tööle rahvusvahelistesse ettevõtetesse üle maailma nii turunduse, rahanduse, majandusarvestuse kui ka personalitöö valdkonda. Samuti annab rahvusvahelise turunduse taust võimaluse tööd leida ekspordi korralduse valdkonnas. Loomulikult võid alustada oma ettevõttega ja ise selle arengusuunad seada.

Suurimad tööandjad

 • Rahvusvahelised audiitorbürood: PWC, KPMG, Ernst & Young
 • Rahvusvahelised organisatsioonid: WHO, IMF
 • Suurettevõtted: ABB, Ericsson, Skype
 • Pangad: Swedbank, SEB, LHV, Nordea

Intervjuud lõpetajatega

Rahvusvahelise ärikorralduse lõpetanud Helina Meier leiab, et õppekava on arendanud eelkõige tema suhtlusoskust, tiimitööd ja pingetaluvust.
Loe intervjuud temaga siit

Rahvusvahelise ärikorralduse lüliõpilane Roman Cole leiab, et õpingud on pannud teda rohkem maailma vastu huvi tundma.
Loe intervjuud temaga siit

Studying in TVTB programme at TalTech was an opportunity for me to upgrade my previous education and receive amazing knowledge, which helped me forward in my career. The programme combines high-quality theoretical teaching with concrete technical aspects to improve your skillset ready for the work-life. The lecturers and the structure of the courses drive you to develop your expertise and create a possibility to network with students all around the world. 

Emmi Puolakka (Soome), lõpetas õppekava 2019.

Studying at TalTech helped me develop my international skills and language skills by creating a solid base of understanding regarding different business fields. The TVBT programme is unique as it provides a platform that allows students (who, like me, are ambitious to work across international boundaries and cultures) to continue in different fields of study and develop international business skills. The courses provide both theoretical and practical skills. The programme gives the opportunity to get to study a variety of international courses that provide a global perspective about business. I recommend the programme because it emphasizes international courses, group work, presentation skills and business language skills which, in my opinion, are especially important and useful in succeeding in a global business or pursuing an international career.

Johnny Mikombe (Kongo), lõpetas õppekava 2020.

Kas sobib mulle?

 • Õppekava sobib eelkõige neile kandidaatidele, kes tunnevad huvi ärivaldkonna vastu ning kelle isiklikud ja erialased eesmärgid on seotud turunduse, juhtimise, ettevõtluse, majandusarvestuse, rahanduse ja logistikaga.
 • See valdkond sobib suurepäraselt neile, kellel on soov töötada inimestega ning kellel on eelnev kooliprojektide, konkursside, turundussündmuste, rahakogumise kampaaniate korraldamise, kaasõpilaste esindamise, oma (õpilas)firma asutamise või perefirmas töötamise kogemus.
 • Õppekava sobib nii neile, kes armastavad numbreid ja kellele meeldib sukelduda arvude ja arvutusloogika sügavustesse, kui ka headele suhtlejatele ja end loomingulistes tegevustest proovile panna soovijatele.
 • Oluline on inglise keele oskus, mistõttu osalemine rahvusvahelistes õpilasvahetustes ja keelelaagrites on kindlasti boonus.

Laeb infot...

EFMD Global Accreditation