Tallinna Tehnikaülikool

Lõputöö koostamine ja kaitsmine õppekavadel IAAB, IADB, IVSB

Sellelt veebilehelt leiad info lõputöö koostamise ja kaitsmise kohta IT Kolledžiga seonduvatel õppekavadel IT süsteemide administreerimine (IAAB), IT süsteemide arendus (IADB) ja Küberturbe tehnoloogiad (IVSB) ning viited dokumentidele, mis reguleerivad lõpetamisega seotud tegevusi.

Mis on lõputöö?

Lõputöö on üliõpilase iseseisev, erialaseid teadmisi süvendav töö, mis käsitleb mõnd aktuaalset, erialaga seonduvat teemat, kasutades selleks analüüsi ja töös püstitatud eesmärkide ja probleemide lahendamiseks sobivat metoodikat.

Lõputöös võidakse käsitleda mõnd konkreetset IKT-alast rakendust, teenust, toodet, liidestust jms. Töö teemaks ja eesmärgiks võib olla ka probleemide väljaselgitamine IKT-alastes rakendustes.

Lõputöö võib kujutada endast ka praktika käigus läbiviidud tööde ning saadud kogemuste süstematiseeritud ja üldistatud analüüsi. Lõputöös võiks olla järeldused ja soovitused praktikaettevõtte IT-alase töö tõhustamiseks.

Kõrghariduse esimese astme lõputööde nõuded, sh mahu-, vormistus- ja retsenseerimisnõuded, nõuded juhendajale, kaitsmiskomisjonile, samuti õpingute lõpetamisega seonduvad programmijuhi ja üliõpilase õigused ja kohustused kehtestab dekaan.

Lõputöö kaitsmisega seonduvad tähtajad

Lõputöö kaitsmisega seonduvad tähtajad fikseeritakse vastava semestri alguseks. Need leiad oma õppekava lehelt:

Lõputöö koostamise ja kaitsmise etapid

Seminar toimub iga semestri alguses kõikidele üliõpilastele, kes plaanivad lõputööd kaitsta samal semestril. Osalema on oodatud ka üliõpilased, kes soovivad lõputöö koostamisega hakata tegelema varem kui viimasel õppesemestril. Seminaril tutvustavad  lõputööde koordinaator ja programmijuht lõputööde koostamise ja kaitsmise tingimusi, lõpetamisega seotud tähtaegu ja protsessi.

Lõputööde seminaril tutuvustatakse üliõpilastele Moodle lõputöö kursuse põhimõtteid ning tudengid saavad kursusega registreerimiseks võtme. 

Bakalaureuseõppes kinnitatakse lõputöö teema ja juhendaja, sh kaasjuhendaja hiljemalt lõputöö kavandi kaitsmisel. Teema ja juhendaja valikul nõustab vajadusel üliõpilast programmijuht ja/või lõputööde koordinaator.

Lõputööl võib olla kuni kaks juhendajat – põhijuhendaja ja kaasjuhendaja. Juhendaja valitakse vastavalt lõputöö teemale ülikooli akadeemiliste töötajate hulgast või väljastpoolt ülikooli teemat valdav, nõutud haridustasemele vastav ja vajalikku töökogemust omav eriala spetsialist. Kui põhijuhendaja on väljastpoolt oma teaduskonda või ülikooli, tuleb lõputöö teema koos juhendaja nimega kooskõlastada programmijuhiga. Üliõpilane ja juhendaja lepivad kokku lõputöö koostamise ajakava. Nõuded juhendajale leiab Lõputöö koostamise ja kaitsmise juhendist õppekavadele IAAB, IADB, IVSB

Lõputöö teemat valides ja kavandit koostades leiab üliõpilane probleemi, mida lahendada, näiteks praktikal olles, seoses oma tööga, hobiga jms. Kui probleem on leitud, siis seejärel:

 • esitab üliõpilane probleemi kirjelduse, soovitavalt kahe kolme lausega;
 • kirjeldab oma sõnadega, kuidas probleemi lahendada;
 • leiab saavutatava tulemuse (skoop) ja kirjeldab seda;
 • leiab erinevaid probleemi lahenduse viise;
 • valib enda hinnangul parima lahenduse ja teostab selle;
 • testib lahendust;
 • kirjeldab, mis sellest paremaks muutus;
 • kirjeldab, mida edasi teha.

Üliõpilane laeb ettenähtud kuupäevaks kavandi Moodle kursuse lehele ja kaitseb seda komisjoni ees selleks määratud ajal. Komisjon annab omapoolsed soovitused, mida üliõpilane arvestab lõputöö koostamisel. Komisjonil on õigus kavandit mitte kinnitada, kui ilmneb olulisi puudusi ning nõuda üliõpilaselt kavandi täiendamist komisjonilt saadud soovituste kohaselt. Komisjoni poolt kinnitatud ning enda ja juhendaja poolt digiallkirjastatud kavandi esitab üliõpilane ettenähtud kuupäevaks Moodle kursuse lehele.

Lõputöö koostamisel järgib üliõpilane:

 • juhendajaga kokkulepitud ajakava;
 • teaduskonnas kehtestatud Lõputöö koostamise ja vormistamise juhendit,
 • ülikooli akadeemilises kalendris ja õppekavade poolt kehtestatud tähtaegu, sh töö esitamine eelkaitsmiseks, eelkaitsmise toimumise aeg, lõputöö kaitsmistaotluse esitamine õppeinfosüsteemis ÕIS, töö esitamine lõppkaitsmiseks Moodles, lõppkaitsmise periood ja selle ajakava.

Lõputöö koostatakse eestikeelsel õppekaval eesti või põhjendatud juhtudel inglise keeles, inglisekeelsel õppekaval inglise keeles. Inglisekeelse töö korral peab see sisaldama eestikeelset kokkuvõtet, v.a ingliskeelse õppekava lõputöö korral.

Kolledžis toimub lõputööde eelkaitsmine kaks kuni neli nädalat enne lõppkaitsmist. Eelkaitsmisele esitatav töö peab olema põhimõtteliselt valmis (soovitavalt 90% mahus). Üliõpilane laeb töö määratud tähtajaks Moodle kursuse lehele. Eelkaitsmiseks on üliõpilasel ette valmistatud kaitsekõne ja slaidid, mille alusel ta tutvustab oma tööd 7-10 minutit. Eelkaitsmiskomisjon annab omapoolsed soovitused ja otsustab töö kaitsmisele lubamise või mittelubamise; soovitab retsensendi. Kui komisjon tööd kaitsmisele ei luba, lükkub kaitsmine järgmisesse semestrisse. Üliõpilane peab oma tööd täiendama komisjonilt saadud soovituste kohaselt.  

Üliõpilased, kes lubati eelkaitsmiskomisjoni poolt lõputöö kaitsmisele, esitavad ÕISis kaitsmistaotluse, millel on lõputöö originaalkeel, pealkiri eesti ja inglise keeles ning juhendaja(te) nimi. Kaitsmistaotluse kinnitab ÕISis põhijuhendaja, tõendades, et töö on kaitsmiseks valmis. Seejärel kiidab dekanaat kaitsmistaotluse heaks, kui lõputöö kaitsmisele lubamise eeldused on täidetud. Kaitsmiskomisjoni esimehel on õigus lõputööd kaitsmisele mitte lubada, kui töö ei vasta lõputööle ettenähtud nõuetele.

Üliõpilane laeb lõputöö Moodle kursuse lehele kolledži poolt määratud tähtajaks pärast kaitsmistaotluse kinnitamist. Juhul kui lõputööle on kehtestatud juurdepääsupiirang, tervet lõputööd Moodle’s ei esitata, vaid laetakse üles üksnes lõputöö lühikokkuvõte. Kaitsmine toimub akadeemilises kalendris märgitud tähtajal kolledžis koostatud ajakava ja dekaani poolt kehtestatud korra alusel.

Kaitsmisele lubatud lõputöid kontrollitakse enne kaitsmist plagiaadituvastussüsteemi kaudu. Kui lõputöös esineb plagieerimist, on kaitsmiskomisjoni esimehel õigus üliõpilast kaitsmisele mitte lubada.

Kõikidel kolledži õppekavadel kaitstavaid lõputöid retsenseeritakse. Retsensent määratakse vastavalt lõputöö teemale ülikooli akadeemiliste töötajate hulgast või väljastpoolt ülikooli teemat valdav, nõutud haridustasemele vastav spetsialist. Retsensent määratakse eelkaitsmiskomisjoni poolt. Retsensendi poolt esitatud kirjalik retsensioon laetakse Moodle kursuse lehele ning tudengile edastatakse teade retsensiooni laekumise kohta. Soovitavalt osaleb retsensent lõputöö kaitsmisel.

Kaitsmiseks valmistab üliõpilane ette kaitsekõne, mille põhipunktid on esitatud slaididel arvestusega umbes 1 slaid minuti kohta. Esitluse pikkus on 7-10 minutit, mille käigus esitab kaitsja oma töö eesmärgi, probleemi, mida ta töös lahendas, põhitulemused, toob selgelt välja enda poolt tehtu ning võimalusel lisab soovitused edaspidiseks uurimiseks/probleemiga tegelemiseks.

Pärast lõputöö tutvustamist üliõpilase poolt, kuulatakse ära retsensioon ning kaitsja vastab retsensendi küsimustele. Seejärel toimub ülddiskussioon ning kuulatakse ära juhendaja arvamus.

Lõputöid ja nende kaitsmist hindab kaitsmiskomisjon hindamismaatriksi alusel  ja arvestab järgmisi kriteeriume:

 • teema aktuaalsuse esiletoomine,
 • lõputöö eesmärgi ja probleemi püstitus ning kooskõla,
 • kasutatud allikate ajakohasus,
 • metoodika valiku põhjendatus,
 • analüüsi korrektsus,
 • tulemuste rakendatavus,
 • töö vormistus,
 • üliõpilase esinemisoskus,
 • ettekande ülevaatlikkus ja töös käsitletud teema valdamine,

Lõputöö kaitsmisel saadud hinne kantakse ÕIS-i hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaitsmist. Kui üliõpilane ei saa kaitsmisel positiivset hinnet, on tal võimalik lõputööd uuesti kaitsta kaitsmiskomisjoni määratud tingimusel (täiendes olemasolevat lõputööd või esitades uue lõputöö).

Positiivsele hindele kaitstud lõputööd, sh lõputöö osaks olevad multimeediafailid, avalikustatakse raamatukogu digikogu kaudu. Juurdepääsupiiranguga lõputöö puhul avalikustatakse piirangu kehtivuse ajal ainult lõputöö lühikokkuvõte.

Lõputööd on võimalik kaitsta ka eksternina. Eksternile kehtivad õpingute lõpetamiseks samad tingimused, mis üliõpilasele sh lõputöö kavandi kaitsmine, eelkaitsmise läbimine positiivsele tulemusele.

Isik, kellel on täidetud õppe alustamise tingimused (nõutud eelnev haridustase), kes on sooritanud kõik õppekavajärgsed õppeained (v.a. praktika), kes on lubatud eelkaitsmiskomisjoni poolt lõputöö kaitsmisele ja kellel ei ole õppeteenustasu võlgnevusi, esitab teaduskonna dekanaati juhendaja allkirjastatud kaitsmistaotluse. Kui lõputöö kaitsmisele lubamise eeldused on täidetud, sõlmitakse isikuga eksternleping.

Osapoolte õigused ja kohustused

Üliõpilane on lõputöö autor, kes valib teema oma huvidest ja võimalustest lähtuvalt ning kooskõlastab selle juhendajaga. Lõputöö koostamise ja kaitsmise protsess toimub bakalaureuseõppes ühe semestri jooksul ning selle võib tinglikult jagada kolmeks etapiks: teema ja juhendaja valimine, sh lõputöö kavandi kaitsmine, lõputöö koostamine, koostöö juhendajaga ning lõputöö eelkaitsmine ja kaitsmine.

Teema ja juhendaja valimine, sh lõputöö kavandi kaitsmine, mille käigus üliõpilane:

 • osaleb lõputöö koostamise ja kaitsmise protsessi tutvustaval seminaril;
 • pöördub vajadusel programmijuhi või lõputöö koordinaatori poole abi saamiseks lõputöö teema ja juhendaja leidmisel;
 • kooskõlastab planeeritava lõputöö teema juhendajaga;
 • koostab lõputöö kavandi vastavalt õppekavaga kehtestatud nõuetele ja esitab selle kaitsmisele (Moodle keskkonnas);
 • osaleb lõputöö kavandi kaitsmisel ning täiendab kavandit komisjonilt saadud soovitustega.

Lõputöö koostamine, koostöö juhendajaga, mille käigus üliõpilane:

 • planeerib lõputöö koostamise ajakava ja kooskõlastab selle juhendajaga;
 • esitab lõputöö osad juhendajale tutvumiseks ja kommenteerimiseks vastavalt kokkulepitud ajakavale;
 • pöördub juhendaja poole tagasiside ja soovituste saamiseks ning arvestab nendega lõputöö koostamise käigus;
 • järgib lõputöö koostamisel ja vormistamisel infotehnoloogia teaduskonnas ja õppekaval kehtestatud nõudeid, sh viitamisnõudeid;
 • vajaduse ilmnemisel esitab taotluse lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks ja/või kinniseks kaitsmiseks.

Lõputöö eelkaitsmine ja kaitsmine, mille käigus üliõpilane:

 • esitab töö Moodle kursuse lehele vastavalt kehtestatud ajakavale ja tingimustele;
 • osaleb eelkaitsmisel ning tutvustab oma tööd eelkaitsmiskomisjonile;
 • vajadusel täiendab lõputööd eelkaitsmiskomisjonilt saadud soovituste alusel;
 • pärast eelkaitsmise edukat läbimist esitab ÕISis kaitsmistaotluse akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks;
 • esitab digiallkirjastatud ja pdf-formaadis lõputöö Moodle kursuse lehele määratud tähtajaks;
 • lõputöös sisalduva autorideklaratsiooni ja lihtlitsentsiga kinnitab üliõpilane töö vastavust akadeemilistele nõuetele ja annab loa lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks (v.a juurdepääsupiiranguga lõputööd) ning kasutamiseks plagiaadituvastussüsteemis andmeallikana;
 • tutvub retsensiooniga enne lõputöö kaitsmist;
 • järgib lõputöö koostamise ja kaitsmisega seonduvaid tähtaegu;
 • osaleb kaitsmisel vastavalt kaitsmisgraafikule ja järgib kaitsmisprotseduuri;
 • pöördub põhjendatud juhul lõputöö kaitsmisel saadud õpiväljundite hindamistulemuse või kaitsmisprotseduuriga seotud toimingute vaidlustamiseks otsuse tegija poole kolme tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest.

Lõputöö juhendaja on akadeemiline töötaja või oma valdkonna tunnustatud spetsialist, kes annab üliõpilasele soovitusi  lõputöö ülesandepüstituse, ülesehituse, teoreetilise raamistiku, metoodika ja teemakohase kirjanduse valiku osas. Juhendaja kontrollib lõputöö vastavust teaduskonnas kehtestatud lõputöö sisulistele ja vormilistele nõuetele. Lõputöö juhendamine toimub bakalaureuseõppes reeglina ühe semestri jooksul.

Juhendaja:

 • annab tagasisidet ja soovitusi üliõpilase poolt koostatud lõputöö kavandile/ülesandepüstitusele, sh planeeritud lõputöö eesmärgi, ülesehituse, teoreetilise raamistiku ning metoodika osas;
 • pärast üliõpilase lõputöö kavandi kinnitamist sõlmib ülikooliväline juhendaja ülikooliga lepingu või lepingulisa;
 • loeb valminud teksti või selle osi ning juhib tähelepanu valminud töö tugevustele ja nõrkustele;
 • annab üliõpilasele omapoolse hinnangu lõputöö sobivuse ja valmiduse osas kaitsmisele esitamiseks;
 • kinnitab ÕISis esitatud kaitsmistaotluse;
 • esitab kirjalikult juhendaja arvamuse kaitsmiskomisjonile esitamiseks;
 • annab programmijuhile ja üliõpilasele kirjalikult teada edasise juhendamise lõpetamisest juhul, kui üliõpilane ei ole kinni pidanud juhendajaga kokkulepitud või muudest lõputöö kirjutamisel ettenähtud tähtaegadest;
 • soovitavalt osaleb lõputöö kaitsmisel.

Lõputöö retsensent on eelkaitsmiskomisjoni poolt soovitatud akadeemiline töötaja või oma valdkonna tunnustatud spetsialist, kes annab hinnangu, kas lõputöö vastab teemale, on aktuaalne, asjakohane, loogiline ja põhjendatud, vormistusnõuetele vastav, kas järeldused on põhjendatud ja milline on autori panus ning hindab, kas töö vastab lõputööle kehtestatud nõuetele, mis on sätestatud dokumentidega Lõputööde koostamise ja kaitsmise juhend õppekavadele IAAB, IADB, IVSB ja Lõputööde koostamise ja vormistamise juhend.

Retsensent:

 • tutvub retsenseeritava lõputööga;
 • koostab retsensiooni IT Kolledži vormil ja edastab digiallkirjastatult nõutud tähtajaks lõputöö koordinaatorile;
 • soovitavalt osaleb lõputöö kaitsmisel.

Lõputöö kaitsmiskomisjon koosneb akadeemilistest liikmetest ja oma valdkonna tunnustatud ekspertidest väljastpoolt ülikooli. Kaitsmiskomisjon tutvub lõputöödega ja annab hinnangu nende vastavusele lõputööle esitatud nõuetele, mis on sätestatud Lõputöö koostamise ja kaitsmise juhendiga õppekavadele IAAB, IADB, IVSB ja Lõputööde koostamise ja vormistamise juhendiga.

Kaitsmiskomisjon:

 • tutvub kaitsmiseks esitatud lõputöödega Moodle kursuse lehel;
 • allkirjastab vajadusel konfidentsiaalsuslepingu;
 • esitab kaitsjale lõputööga seonduvaid küsimusi, osaleb diskussioonis;
 • hindab lõputöid lähtuvalt IT kolledžis kehtivast hindamismaatriksist;
 • määrab kaitsmise tingimused lõpetajale, kes kaitseb lõputöö negatiivsele tulemusele.

Lõutöö kaitsmiskomisjoni esimees:

 • otsustab lõputöö kaitsmisele mittelubamise, kui töö ei vasta lõputööle esitatud nõuetele sh otsustab koos programmijuhiga plagiaadikahtluse korral, kas lõputöös on esinenud plagieerimist;
 • informeerib akadeemilise tava rikkumisest (plagiaadist) teaduskonna õppekorralduse juhti;
 • korraldab kaitsmiskomisjoni tööd;
 • viib läbi kaitsmisprotseduuri, järgides TalTechi õppekorralduse eeskirjas sätestatud kaitsmisprotseduuri põhietappe;
 • allkirjastab kaitsmisprotokolli;
 • vastab lõpetaja poolt esitatud vaidele lõputöö kaitsmisprotseduuri või hindamistulemusega seotud küsimuste osas kolme tööpäeva jooksul.
   

Programmijuht:

 • määrab lõputöö kaitsmise protsessi etapid, tähtajad ja tingimused;
 • nõustab üliõpilast lõputöö teema valikul;
 • nõustab üliõpilast juhendaja leidmisel  ja juhendamisega seotud probleemide korral;
 • osaleb kavandi kaitsmisel ja kinnitab protokolli;
 • kinnitab kavandi kaitsmisel ülikoolivälised juhendajad ja teemad;
 • osaleb lõputööde eel- ja lõppkaitsmisel;
 • tagab plagiaadikontrolli teostamise kõikide õppekaval kaitstavate lõputööde osas.

Lõputööde koordinaator:

 • tagab lõpetamisega seotud tähtaegade kättesaadavuse üliõpilastele IT kolledži kodulehel ja Moodle kursuse lehel;
 • viib semestri alguses läbi lõputöö tähtaegu, protsessi, koostamist ja kaitsmist käsitleva lõputööde seminari;
 • nõustab üliõpilast lõputöö teema ja juhendaja leidmisel;
 • komplekteerib kavandite kaitsmiskomisjoni, eelkaitsmis- ja lõputöö kaitsmiskomisjonid;
 • korraldab lõputööde kavandite kaitsmise  ja eelkaitsmise;
 • koordineerib lõputööde retsenseerimist, sh edastab retsensentidele lõputöö(d) ja retsensiooni vormi;
 • korraldab lõputööde kaitsmise;
 • informeerib kaitsmiskomisjoni liikmeid lõputöö kaitsmisega seonduvatest tähtaegadest, tingimustest ja nõuetest;
 • koostab lõputöö kaitsmisnimistu üliõpilastest, kellel on täidetud kaitsmisele pääsemise eeldused.

Lõputööde koordinaator õppekavadel IAAB, IADB ning IVSB on Toomas Lepikult

Kasulikke lisamaterjale

Üldised soovitused teema leidmiseks ja lõputöö koostamiseks:

 • Alusta varakult, praktika käigus hoia silmad lahti, võimalusel seo praktika/oma töölaud lõputööga.
 • Jälgi varasemaid kaitsmisi.
 • Loe lõputöö koostamise ja vormistamise juhend läbi enne lõputöö kirjutama asumist.
 • Valides uurimisprobleemi mõtle, kas seda on juba uuritud ja lahendatud ning kas see on ajakohane.
 • Kirjelda lõputöös sarnaseid lahendusi/probleeme ja viita neile.
 • Kirjelda olemasolevat olukorda.
 • Näita, et lõputöö sisaldab probleemi.
 • Uuri probleemi kõrvaldamise meetodeid.
 • Võrdle erinevate lahenduste sobivust teie probleemi lahendamiseks.
 • Põhjenda meetodi/tehnoloogia valikut just sinu probleemist lähtuvalt.
 • Näita, et sinu lahendus kõrvaldab probleemi.
 • Järgi tööd koostades akadeemilise kirjutamise, sh viitamise reegleid.
 • Kõigele, mis ei ole sinu originaalmõtted, tuleb viidata.
 • Kirjelda lisaks probleemile ja analüüsile ning sisulisele lahendusele ka edasist tööd, mida plaanid teha, uurida.
 • Too selgelt välja autori poolt tehtud töö ehk mis on see idee ja teostus, mille eest sind diplomeeritakse.
 • Lõppsõnas näita, et seatud eesmärgid on täidetud.