Tallinna Tehnikaülikool

Allpool on toodud eelnevatel semestritel majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi poolt läbi viidud koolitused.

 Täiendkoolitused 2023. aasta kevadel

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakub võimalust osaleda täiendõppe raames magistritaseme kursustel. Pakume kursusi kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid. Magistriõppe ained on inglise või eesti keeles. Kõikide kursuste kohta on detailne info TalTechi õppeinfosüsteemis https://ois2.ttu.ee/. Järgnevalt on välja toodud 2023. aasta kevadel (jaanuar–mai) toimunud kursuste tutvustused:

Era- ja riskikapital

Magistriõpe, lektor Kalle Ahi, õppeaine peamine keel on eesti keel, osaliselt inglise keeles, ainekood MEF5120 

Kursuse eesmärk on tutvustada era- ja riskikapitali olulist rolli kapitaliturgudel:
- ettevõtete finantseerimisallikana;
- alternatiivse investeerimisvõimaluse ja varaklassina;
- riigi majanduskasvu ja arengu tööriistana.
Kursuse käigus õpitakse tundma era- ja riskikapitali strateegiaid, era- ja riskikapitali fondide struktuure, õiguslikku raamistikku ning toimimispõhimõtteid. Kursuse jooksul omandatud teadmisi kinnistatakse läbi erinevate praktiliste kaasuste. Kursust õpetatakse koostöös Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooniga (EstVCA).

Kursuse läbinud üliõpilane:
- mõistab era- ja riskikapitali olemust ja olulisust ning nende struktuuri, strateegiaid ja hindamismudeleid;
- hindab kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt era- või riskikapitali tehingupõhist teavet ja rakendab seda kaasuste lahendamisel.

Kursus toimub kolmapäeviti 17.45-21.00, esimene tund on 08. veebruaril 2023, kokku 8 nädalat. 
Hind 270 € 

Koolituse info


2022/2023. õppeaasta kevadsemestril Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ programmi raames tasuta täienduskoolitus:

Praktilised teadmised andmeanalüüsist

Euroopa Sotsiaalfondi logod

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakub võimalust osaleda täiendõppe raames magistritaseme kursustel. Pakume kursusi kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid. Magistriõppe ained on inglise või eesti keeles. Kõikide kursuste kohta on detailne info TalTechi õppeinfosüsteemis https://ois2.ttu.ee/. Järgnevalt on välja toodud 2022. aasta sügisel (september–detsember) toimunud kursuste tutvustused:

OPERATSIOONIANALÜÜS 

Magistriõpe, dots. Ants Aasma, eesti keeles, ainekood MEM5260 
Kursusel tutvustatakse mõningaid optimeerimismeetodeid (optimeerimine Kuhn-Tuckeri meetodiga, ümbriku- teoreemid ja nende rakendused mikroökonoomikas, lõpliku horisondiga mitmeetapilised dünaamilise planeerimise ülesanded, Bellmanni printsiip, võrkplaneerimine), vastuolulise süsteemi parima lähendi leidmist vähimruutude meetodiga, andmeraja analüüsi. Õpitakse lahendama lihtsamaid diferentsiaalvõrrandisüsteeme, käsitletakse teist järku pidevaid ja diskreetseid dünaamilisi süsteeme ja nende majandusrakendusi. 
Kursuse põhiõpik: P1. Baldani J., Bradfield J., Turner, R., Mathematical Economics. Thomson. South_Western, 2005. P2. Aasma, A., Levin, A. (2013). Matemaatilised meetodid majanduses. Tallinn: Argo Täiendav kirjandus: T1. Aasma, A., Levin, A. (2015). Majandusmatemaatika ülesannete kogu Tallinn: Argo. T2. Karma, O., Determineeritud mittelineaarsed otsustusmudelid. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. T3. Übi, E., Keres, K. (2013). Rakendusmatemaatika. Tallinn: TTÜ Kirjastus. T4. Chiang, A.C. (1984). Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw Hill. T5. Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis. Second Ed. Springer (pdf fail Moodle'is). T6. Data Envelopment Analysis (1997). Commonwealth of Australia. (pdf fail Moodle'is). 
Kursus toimub reedeti 15.15-18-30, esimene tund on 16. septembril, kokku 12 nädalat. 
Hind 342 € + km

MITMEMÕÕTMELINE STATISTILINE ANALÜÜS 

Magistriõpe, lektor Heili Hein, inglise keeles, ainekood MEM5210
Eesmärk on anda teadmisi mitmemõõtmelise statistika kontseptsioonidest ja meetoditest peakomponentide analüüs, faktoranalüüs, klasteranalüüs, diskriminantanalüüs, kanooniline korrelatsioonanalüüs, mitmemõõtmeline skaleerimine) ja nende kasutamise võimalustest äri- ja majandusuuringutes. Lisaks antakse praktilisi kogemusi vastava analüüsi läbiviimiseks R vabavaralises programmeerimiskeskkonnas ja analüüsitulemuste sisulisel tõlgendamisel. 
Kursuse materjalid: James, G., Witten, D., Hastie, T. & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Second Edition. Springer.
Härdle, W.K. & Simar, L. (2015). Applied Multivariate Statistical Analysis. Fourth Edition. Springer.
Kursus toimub neljapäeviti 17.45-21.00, esimene tund on 1. septembril, kokku 14 nädalat.
Hind Hind 342 € + km

ETTEVÕTTE RAHANDUSE SÜVAKURSUS 

Magistriõpe, lektor Kaido Kepp, eesti keeles, ainekood MEF5040
Kursuse eesmärk on anda tervikpilt ettevõtte rahandusest kui ettevõtte väärtuse suurendamisele suunatud otsustusprotsessist. osalejad saavad ülevaate rahandusotsuseid selgitavatest põhilistest teooriatest, nende eelistest ja puudustest ning praktilistest rakendustest. investeerimisotsuste juures käsitletakse põhjalikult investeerimiseks kaasatud kapitali nõutava tootluse (ehk kapitali hinna) ja tegeliku tootluse küsimusi. Finantseerimisotsustes käsitletakse kapitali struktuuri küsimusi, sh dividendipoliitikat. kursus on praktilise suunitlusega, kus iga teema teoreetilise käsitlusega koos esitatakse ettevõtete andmetele tuginevaid näiteid, lahendatakse tüüpsituatsioonidele suunatud ülesandeid ning kursuse raames valmiva projekti käigus rakendab iga osaleja omandatud võtteid enda valitud ettevõtte andmetel. 
Kursuse põhiõpik: Brealey, R., Myers, S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. McGraw-Hill/Irwin. 2020. 
Kursus toimub teisipäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 27. septembril, kokku 12 nädalat. 
Hind 342 € + km

MAJANDUSARENG JA INSTITUTSIOONID 

Magistriõpe, vanemlektor Marit Rebane, inglise keeles, ainekood MEC5050
Kursuse eesmärk on tutvustada peamisi kontseptsioone majandusarengu protsesside ja probleemide mõistmiseks, arendada oskusi nende kontseptsioonide rakendamiseks praktiliste majandusarengu probleemide arutelus ning tutvustada institutsionaalsete aspektide rolli majandusarengu kujunemisel. Põhiteemad: vastuolulisus majandusarengu mõistmisel; arengu mõõtmine ja mõõdetavus; klassikalised ja kaasaegsed majandusarengu kontseptsioonid; vaesus, ebavõrdsus ja majandusareng; institutsioonide roll majandusarengus; majandussüsteemi keerukus ja majandusareng; rahvastikuprotsesside roll majandusarengus; inimkapitali ja intellektuaalse kapitali roll majandusarengu kujunemises. 
Kursuse põhikirjandus: Papers by Amartya Sen; Philippe Aghion et al.; Joseph E. Stiglitz; Oliver E. Williamson; Ronald Coase; and Chapters from Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Economic Develop- ment (11th edition, 2012 or later) 
Kursus toimub esmaspäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 29. augustil, kokku 12 nädalat. 
Hind 342 € + km

KONKURENTSIÖKONOOMIKA 

Magistriõpe, dotsent Laivi Laidroo, inglise keeles, ainekood MEC5060
Õppeaine keskendub konkurentsivõimet mõjutavatele teguritele nii ettevõtete, klastrite, riigisiseste regioonide kui riikide kontekstis. Kursus baseerub Harvard Business school’i poolt väljatöötatud materjalidel ning õpetamisprotsess tugineb kaasuste põhisel lähenemisel, mis eeldab aktiivset osalust seminarides. Kaasused katavad erinevaid riike, klastreid, regioone sh Nokia ja Soome, Costa Rica, Volvo Trucks, Hollandi lilleklaster, California veiniklaster, New York, Baskimaa, Eesti ja Euroopa Liit. 
Kursuse põhiõpik: Porter, Michael E. 2008. „On Competition“ harvard Business School Publishing, selected cases. 
Kursus toimub kolmapäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 31. augustil, kokku 12 nädalat. 
Hind 342 € + km

RAHVUSVAHELINE MAJANDUS 

Magistriõpe, professor Karsten Staehr, inglise keeles, ainekood MEC5040
Õppeaine katab peamised teemad makroökonoomikas avatud majanduse tingimustes ja rahvusvahelises rahanduses. Kursus käsitleb kaasaegse rahvusvahelise majanduse teoreetilisi aluseid ja tutvustab empiirilise analüüsi rakendusvõimalusi, samuti arutatakse valdkonnas aktuaalseid poliitikaküsimusi. Kursus katab järgmised teemad: rahvusvaheliste finantsturgude funktsioneerimine; hinnad ja intressimäärad kaupade ja finantsvoogude vaba liikumise tingimustes; reaalne ja nominaalne konvergents; majanduspoliitika fikseeritud ja vahetuskursi tingimustes; rahaliidud ja euroala; vahetuskursi teooriad ja finantskriisid. 
Kursuse põhikirjandus: Obstfeld, Maurice & Kenneth Rogoff (1996): Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, chs. 1, 5. Levi, Maurice (2005): International Finance, Routledge, 4th ed., chs. 7-8. Krugman, Paul, Maurice Obstfeld & Marc Melitz (2015): International Economics. Theory and Policy, Person Publishing, 10th ed. (intl.), chs. 16-17. De Grauwe, Paul (2016): Economics of Monetary Union, Oxford University Press, 11th ed., ch. 1-4. Articles, policy studies and  reports from international organisations (IMF, BIS, OECD, European Commission). 
Kursus toimub neljapäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 1. septembril, kokku 12 nädalat, kuni 15.detsembrini. 
Hind 342 € + km

RAKENDUSLIK MIKROÖKONOOMIKA 


Magistriõpe, dotsent Merike Kukk ja kaasatud professor Tairi Rõõm, ainekood MEC5010
Kursuse eesmärk on süvendada teadmisi mikroökonoomika printsiipidest ja nende rakendustest, samas arendades analüütilisi ja probleemi lahendamise oskusi. Kursuse käigus selgitatakse matemaatiliste mudelite abil turu tasakaalu tingimusi, tarbija valikuid määramatus keskkonnas, turu toimimist asümmeetrilise informatsiooni korral ning eraldi moodul on tööjõuturu toimimisest. Lisaks uuritakse mikroökonoomika mudelite rakendusvõimalusi analüüsides empiirilisi mudeleid. 
Kursuse põhikirjandus: Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, 10th Ed.; Hal, R. Varian. „Intermediate Microeconomics: A Modern approach (Ninth Edition), 2014; Serrano, R. and Feldman, A. M. „A short course in Intermediate Microeconomics with Calculus“. Cambridge University Press (10th ed), 2013. 
Kursus toimub kolmapäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 31. augustil, kokku 12 nädalat, kuni 7.detsembrini. 
Hind 342 € + km

RAHANDUSE ALUSED SEMINAR-KONSULTATSIOON

Ilzija Ahmet

Seminar-konsultatsioon on mõeldud kõigile, kes soovivad oma rahandusalaseid teadmisi täiendada. Seminar-konsultatsiooni eesmärgiks on aidata üliõpilasi Rahanduse alused ja Raha, finantsinstitutsioonid ja turud  kursuste läbimisel. Kursusel keskendutakse mõistete ja vajalike lahendusvõtete omandamisele praktiliste ülesannete lahendamise abil. Kursuse täpne sisu kujuneb osalejate vajadusest lähtuvalt.  Konsultatsiooni viib läbi kogemustega rahanduse õppejõud Ilzija Ahmet, Ph.D.  Seminarid toimuvad eesti keeles (olemas materjalid ka vene keeles) üks kord nädalas (90 minutit). 
•    Kursus on tasuline. Kogu kursuse tasu 98€ (ühinedes kuni 26.09.2022)
•    Alates 12. nädalast ühinedes (12-16. õppenädalad) osalustasu 65€
•    Huvilistel palume hiljemalt 26. septembriks registreeruda meili teel mari.ellermaa@taltech.ee
•    Kursus avatakse vähemalt 5 osaleja olemasolul.
Registreerumisel andke teada:
•    isikukood
•    aadress
•    kas soovite osaleda 12 nädalat (98€) või 6 nädalat (65€)
NB! Registreerunuks loetakse osaleja siis, kui on laekunud osalustasu


2022/2023. õppeaasta sügissemestril Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ programmi raames tasuta täienduskoolitus:

Praktilised teadmised andmeanalüüsist (vene keeles)

Euroopa Sotsiaalfondi logod

PRAKTILINE ANDMEANALÜÜS 2-PÄEVANE TÄIENDUSKOOLITUS

14.05.2022—28.05.2022

Eesmärk: Anda baasteadmised praktiliste uuringute korraldamisest (küsimustike koostamine ja küsitluste läbiviimine) ning oskused andmeanalüüsi läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kel on huvi praktiliste uuringute korraldamise ja andmeanalüüsi vastu ning soov oma andmetest oluline info kätte saada. Kõigile, kes soovivad näha numbrite taha ja panna numbrid ''rääkima''.

Keel: eesti

Maht:
auditoorne õppetöö: 12 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 14 akadeemilist õppetundi

EAP: 1

Tunnistus: TalTech tunnistus

Lektorid: Kaja Lutsoja, Raili Lahi, Jelena Matina

Kontakt: Mari Ellermaa, 6204057, mari.ellermaa@taltech.ee

Hind:
198 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:
30.04.2022

Asukoht:
Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, ruumis SOC-412 ja SOC-408

Info: https://taltech.ee/kursus/31265

Täiendkoolitused 2022. aasta kevadel

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakub võimalust osaleda täiendõppe raames magistritaseme kursustel. Pakume kursusi kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid. Magistriõppe ained on inglise või eesti keeles. Kõikide kursuste kohta on detailne info TalTechi õppeinfosüsteemis https://ois2.ttu.ee/. Järgnevalt on välja toodud 2022. aasta kevadel (jaanuar–mai) toimunud kursused.

RAKENDUSLIK ÖKONOMEETRIA

Magistriõpe, professor Kadri Männasoo, dotsent Ako Sauga, külalisõppejõud Nicolas Reigl, eesti ja inglise keeles, ainekood MEM5220
Arendada kaasaegsete ökonomeetria meetodite kasutamise oskusi majandusprobleemide lahendamiseks, majandusteoreetiliste kontseptsioonide ja hüpoteeside kontrollimiseks. Lisaks süvendada üliõpilaste empiirilise uurimustöö kogemusi, kasutades selleks sobivaid tarkvarasid.
Kursuse põhiõpikud: Wooldridge (2009) "Introductory Econometrics: A Modern Approach. Verbeek (2012) A Guide to Modern Econometrics. W. Enders (1995). Applied Econometric Time Series; C. Brooks (2008). Introductory to Econometrics for Finance.
Kursus toimub teisipäeviti 17.45-21.00, esimene tund on 25. jaanuaril, kokku 16 nädalat.
Hind 378 €

RAKENDUSLIK MAKROÖKONOOMIKA

Magistriõpe, lektor Peeter Luikmel, eesti keeles, ainekood MEC5020
Kursuse eesmärk on süvendada tulevaste magistrikraadiga majandusspetsialistide teadmisi majandusmudelite rakendusvõimalustest makromajanduses toimuvate protsesside analüüsimiseks ja erinevate majanduspoliitiliste otsuste tagajärgede hindamiseks.
Kursuse põhiõpik: Peter Birch Sorensen, Hans Jorgen Whitta-Jacobson. Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles. The McGraw-Hill, 2005, 2011.
Kursus toimub laupäeviti 10.15-13.30, esimene tund on 29.jaanuaril, kokku 12 nädalat.
Hind 378 €

AVALIKU SEKTORI ÖKONOOMIKA

Magistriõpe, dotsent Merike Kukk, eesti keeles, ainekood MEC5030
Õppeaine eesmärgiks on selgitada avaliku sektori ökonoomika peamisi kontseptsioone ja analüütilisi meetodeid ning nende rakendamist praktikas. Kursuse käigus selgitatakse avaliku sektori olemust ja funktsioone ning analüüsitakse majandusteoreetilistele seisukohtadele ning ka empiirilistele uurimustele toetudes seda, millistel juhtudel, mil määral ning kuidas võib valitsuse majandusellu sekkumine parandada majanduslikku efektiivsust ning sotsiaalset õiglust.
Õppekirjandus: Jean Hindriks & Gareth Myles (2013): Intermediate Public Economics, MIT Press, 2nd ed.
Kursus toimub neljapäeviti ja ühel kolmapäeval 27.01, 3.02, 17.02, 23.02, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 7.04, 14.04, 5.05, 12.05 17.45-21.00, esimene tund on 27.jaanuaril, kokku 12 nädalat.
Hind 378 €

MAJANDUSE PÕHIKONTSEPTSIOONID

Magistriõpe, vanemlektor Simona Ferraro, inglise keeles, ainekood MEC5090
Õppeaine eesmärgiks on anda alusteadmised mikro- ja makroökonoomika põhimõistete, -seoste ja seaduspärasuste osas. Anda baasoskused majandusnähtuste vaheliste seoste ja majanduskäitumise analüüsimiseks nii indiviidi, firma, tootmisharu kui ka kogu rahvamajanduse tasandil. Tutvustada ülevaateliselt majandusteaduslikku lähenemist ja omandada oskus iseseisvaks kursusel käsitletud baasteadmiste kasutamiseks majanduse analüüsimisel.
Õppekirjandus: N. Gregory Mankiw - Principles of Economics, 8eds.
Kursus toimub esialgu veebis kolmapäeviti 17.45-21.00, esimene tund on 26.jaanuaril, kokku 12 nädalat.
Hind 378 €

INVESTEERINGUTE ANALÜÜS

Magistriõpe, vanemlektor Kristjan Liivamägi ja külalisõppejõud Endriko Võrklaev, eesti keeles, ainekood MEF5050
Õppeaine eesmärgiks anda ülevaade peamistest investeerimisvõimalustest ning süvendada teadmisi väärtpaberite ning muude investeeringute hindamise meetoditest.
Kursuse põhiõpik: Investments, Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus, McGraw-Hill Education, 2014.
Kursus toimub esmaspäeviti 17.45-21.00, esimene tund on 24.jaanuaril, kokku 12 nädalat, 24.01-4.04, 9.05.
Hind 378 €

RISKIJUHTIMINE

Magistriõpe, lektor Kaido Kepp, eesti keeles, ainekood MEF5080
Kursuse eesmärk on Anda ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ettevõttes tervikuna, peamistest riskikategooriatest ning arendada oskusi riskijuhtimise võtete rakendamiseks eelkõige finantsinstrumentide (tuletisväärtpaberite) abil.
Kursuse põhiõpik: An introduction to derivatives and risk management, D.M. Chance, R. Brooks, South- Western, Cengage Learning, 2013.
Kursus toimub kolmapäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 16.veebruaril, kokku 12 nädalat, 16.02, 23.02, 9.03-11.05.
Hind 378 €

FINANTSJUHTIMINE

Magistriõpe, vanemlektor Kristjan Liivamägi, eesti keeles, ainekood MEF5090
Õppeaine eesmärgiks on luua tingimused ülevaate saamiseks finantsjuhtimise valdkonnast ning süvateadmiste omandamiseks investeeringute hindamise, käibekapitali juhtimise ning finantseerimisotsuste osas. Arendada oskusi finantsjuhtimise meetodite rakendamiseks praktikas.
Kursuse põhiõpikud: Clayman, M.R.; Fridson, M.S.; Troughton, G.H. ""Corporate finance : a practical approach"", 2nd ed CFA Institute investment series, 2012; Kurowski, L.; Sussman, D. “Investment Project Design: A Guide to Financial and Economic Analysis with Constraints “, Wiley, 2011; Sagner, J. “Working Capital Management : Applications and Case Studies ”,Wiley, 2014; Baker, H. K.; Martin, G.S. “Capital Structure and Corporate Financing Decisions: Valuation, Strategy and Risk Analysis for Creating Long-Term Shareholder Value”, Wiley, 2011.
Kursus toimub reedeti 17.45-21.00, esimene tund on 28.jaanuaril, kokku 12 nädalat.
Hind 378 €

DIGITAALSETE ÖKOSÜSTEEMIDE ERITEEMAD II

Magistriõpe, professor Kadri Männasoo, vanemlektorid Simona Ferraro ja Maria Claudia Solarte Vasquez, inglise keeles, ainekood MEX3020
Kursuse eesmärk on vähendada lõhet õigusvaldkonna ja majandusüliõpilaste lähenemisviiside ja meetodite vahel, ühendada positivistlik ja normatiivne lähenemine ja luua terviklik raamistik, et interdistsiplinaarsetes üliõpilaste rühmades, kus püütakse täiustada digitaalsete ökosüsteemide kasutajate käitumise ja lähenemisviisidega seotud võimalike majanduslikke ja õiguslikke probleemide uurimise meetodeid, oleks üliõpilaste pädevused jagatud ning sünergias.
Kursuse põhiõpikud: Goldfarb, A. , Tucker, C. Digital Economics (2019), Journal of Economic Literature, 57(1);.
Kursus toimub teisipäeviti 16:00-19:15, esimene tund on 22. märtsil, kokku 8 nädalat.
Hind 189 €

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakkus  võimalust osaleda täiendõppe raames magistritaseme kursustel. Pakume kursusi kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid. 

Järgnevalt on välja toodud 2021. aasta sügisel (september–detsember) toimunud kursuste tutvustused:

OPERATSIOONIANALÜÜS

Magistriõpe, dots. Ants Aasma, eesti keeles, ainekood MEM5260
Kursusel tutvustatakse mõningaid optimeerimismeetodeid (optimeerimine Kuhn-Tuckeri meetodiga, ümbriku- teoreemid ja nende rakendused mikroökonoomikas, lõpliku horisondiga mitmeetapilised dünaamilise planeerimise ülesanded, Bellmanni printsiip, võrkplaneerimine), vastuolulise süsteemi parima lähendi leidmist vähimruutude meetodiga, andmeraja analüüsi. Õpitakse lahendama lihtsamaid diferentsiaalvõrrandisüsteeme, käsitletakse teist järku pidevaid ja diskreetseid dünaamilisi süsteeme ja nende majandusrakendusi.
Kursuse põhiõpik: P1. Baldani J., Bradfield J., Turner, R., Mathematical Economics. Thomson. South_Western, 2005.
P2. Aasma, A., Levin, A. (2013). Matemaatilised meetodid majanduses. Tallinn: Argo.
Kursus toimub teisipäeviti  17:45-21:00, esimene tund on 14. septembril, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

MITMEMÕÕTMELINE STATISTILINE ANALÜÜS

Magistriõpe, lektor Hakan Berber, inglise keeles, ainekood MEM5210
Eesmärk on anda teadmisi mitmemõõtmelise statistika kontseptsioonidest ja meetoditest peakomponentide analüüs, faktoranalüüs, klasteranalüüs, diskriminantanalüüs, kanooniline korrelatsioonanalüüs, mitmemõõtmeline skaleerimine) ja nende kasutamise võimalustest äri- ja majandusuuringutes. Lisaks antakse praktilisi kogemusi vastava analüüsi läbiviimiseks R vabavaralises programmeerimiskeskkonnas ja analüüsitulemuste sisulisel tõlgendamisel.
Kursuse materjalid: Rencher, Alvin C., Methods of Multivariate Analysis, A John Wiley & Sons, Inc Publication, 2002.; Everitt, B., Hothorn, T., An Introduction to applied Multivariate Analysis with R, Springer, 2011; Johnson, Richard. A, Wichern, Dean. W., Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice-H all, 2007.
Kursus toimub reedeti 17:45-21:00 veebis, esimene tund on 3. septembril, kokku 16 nädalat.
Hind Hind 342 € + km

ETTEVÕTTE RAHANDUSE SÜVAKURSUS

Magistriõpe, lektor Kaido Kepp, eesti keeles, ainekood MEF5040
Kursuse eesmärk on anda tervikpilt ettevõtte rahandusest kui ettevõtte väärtuse suurendamisele suunatud otsustusprotsessist. osalejad saavad ülevaate rahandusotsuseid selgitavatest põhilistest teooriatest, nende eelistest ja puudustest ning praktilistest rakendustest. investeerimisotsuste juures käsitletakse põhjalikult investeerimiseks kaasatud kapitali nõutava tootluse (ehk kapitali hinna) ja tegeliku tootluse küsimusi. Finantseerimisotsustes käsitletakse kapitali struktuuri küsimusi, sh dividendipoliitikat. kursus on praktilise suunitlusega, kus iga teema teoreetilise käsitlusega koos esitatakse ettevõtete andmetele tuginevaid näiteid, lahendatakse tüüpsituatsioonidele suunatud ülesandeid ning kursuse raames valmiva projekti käigus rakendab iga osaleja omandatud võtteid enda valitud ettevõtte andmetel.
Kursuse põhiõpik: Brealey R. A., S. C. Myers. Principles of Corporate Finance, 11th ed. Mcgraw-Hill/Irwin, 2014.
Kursus toimub teisipäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 28. septembril, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

FINANTSJUHTIMINE-JUHTUMIANALÜÜS

Magistriõpe, dotsent Laivi Laidroo, inglise keeles, ainekood, MEF5020
Tegemist on edasijõudnutele mõeldud finantsjuhtimise õppeainega, kus fookus on finantsjuhtimise probleemide lahendamisel reaalseid ettevõtteid puudutavate kaasuste näitel. Kaasuste arutelud põhinevad grupitööl ning nõuavad arvutuste tegemist ning modelleerimist. Õppeaine eeldab baasteadmiste olemasolu raha ajaväärtusest, investeeringute hindamise meetoditest, kapitali hinnast, kapitali struktuurist, käibekapitali juhtimisest ning finantsprognooside koostamisest.
Kursuse kirjandus: Juhtumite tekstid ning õppejõu poolt määratud täiendav lugemismaterjal Moodle'is.
Kursus toimub teisipäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 31. augustil, kokku 8 nädalat.
Hind 342 € + km

MAJANDUSARENG JA INSTITUTSIOONID

Magistriõpe, professor Aaro Hazak, inglise keeles, ainekood MEC5050
Kursuse eesmärk on tutvustada peamisi kontseptsioone majandusarengu protsesside ja probleemide mõistmiseks, arendada oskusi nende kontseptsioonide rakendamiseks praktiliste majandusarengu probleemide arutelus ning tutvustada institutsionaalsete aspektide rolli majandusarengu kujunemisel. Põhiteemad: vastuolulisus majandusarengu mõistmisel; arengu mõõtmine ja mõõdetavus; klassikalised ja kaasaegsed majandusarengu kontseptsioonid; vaesus, ebavõrdsus ja majandusareng; institutsioonide roll majandusarengus; majandussüsteemi keerukus ja majandusareng; rahvastikuprotsesside roll majandusarengus; inimkapitali ja intellektuaalse kapitali roll majandusarengu kujunemises.
Kursuse põhikirjandus: Papers by Amartya Sen; Philippe Aghion et al.; Joseph E. Stiglitz; Oliver E. Williamson; Ronald Coase; and Chapters from Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, Economic Develop- ment (11th edition, 2012 or later)
Kursus toimub esmaspäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 30. augustil, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

KONKURENTSIÖKONOOMIKA

Magistriõpe, dotsent Laivi Laidroo, inglise keeles, ainekood MEC5060
Õppeaine keskendub konkurentsivõimet mõjutavatele teguritele nii ettevõtete, klastrite, riigisiseste regioonide kui riikide kontekstis. Kursus baseerub Harvard Business school’i poolt väljatöötatud materjalidel ning õpetamisprotsess tugineb kaasuste põhisel lähenemisel, mis eeldab aktiivset osalust seminarides. Kaasused katavad erinevaid riike, klastreid, regioone sh Nokia ja Soome, Costa Rica, Volvo Trucks, Hollandi lilleklaster, California veiniklaster, New York, Baskimaa, Eesti ja Euroopa Liit.
Kursuse põhiõpik: Porter, Michael E. 2008. „On Competition“ harvard Business School Publishing, selected cases.
Kursus toimub neljapäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 2. septembril, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

RAHVUSVAHELINE MAJANDUS

Magistriõpe, professor Karsten Staehr, inglise keeles, ainekood MEC5040
Õppeaine katab peamised teemad makroökonoomikas avatud majanduse tingimustes ja rahvusvahelises rahanduses. Kursus käsitleb kaasaegse rahvusvahelise majanduse teoreetilisi aluseid ja tutvustab empiirilise analüüsi rakendusvõimalusi, samuti arutatakse valdkonnas aktuaalseid poliitikaküsimusi. Kursus katab järgmised teemad: rahvusvaheliste finantsturgude funktsioneerimine; hinnad ja intressimäärad kaupade ja finantsvoogude vaba liikumise tingimustes; reaalne ja nominaalne konvergents; majanduspoliitika fikseeritud ja vahetuskursi tingimustes; rahaliidud ja euroala; vahetuskursi teooriad ja finantskriisid.
Kursuse põhikirjandus: Obstfeld, Maurice & Kenneth Rogoff (1996): Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, chs. 1, 5. Levi, Maurice (2005): International Finance, Routledge, 4th ed., chs. 7-8. Krugman, Paul, Maurice Obstfeld & Marc Melitz (2015): International Economics. Theory and Policy, Person Publishing, 10th ed. (intl.), chs. 16-17. De Grauwe, Paul (2016): Economics of Monetary Union, Oxford University Press, 11th ed., ch. 1-4. Articles, policy studies and  reports from international organisations (IMF, BIS, OECD, European Commission).
Kursus toimub neljapäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 2. septembril, kokku 12 nädalat, kuni 16.detsembrini.
Hind 342 € + km

RAKENDUSLIK MIKROÖKONOOMIKA

Magistriõpe, dotsent Merike Kukk ja külalisprofessor Tairi Rõõm, ainekood MEC5010
Kursuse eesmärk on süvendada teadmisi mikroökonoomika printsiipidest ja nende rakendustest, samas arendades analüütilisi ja probleemi lahendamise oskusi. Kursuse käigus selgitatakse matemaatiliste mudelite abil turu tasakaalu tingimusi, tarbija valikuid määramatus keskkonnas, turu toimimist asümmeetrilise informatsiooni korral ning eraldi moodul on tööjõuturu toimimisest. Lisaks uuritakse mikroökonoomika mudelite rakendusvõimalusi analüüsides empiirilisi mudeleid.
Kursuse põhikirjandus: Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, 10th Ed.; Hal, R. Varian. „Intermediate Microeconomics: A Modern approach (Ninth Edition), 2014; Serrano, R. and Feldman, A. M. „A short course in Intermediate Microeconomics with Calculus“. Cambridge University Press (10th ed), 2013.
Kursus toimub kolmapäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 1. septembril, kokku 12 nädalat, kuni 8.detsembrini.
Hind 342 € + km

MAJANDUSMATEMAATIKA SEMINAR-KONSULTATSIOON

info vene keeles

Seminar-konsultatsioon on mõeldud kõigile, kes soovivad oma (majandus)matemaatilisi teadmisi täiendada. Seminari ülesehitus on seotud majandusmatemaatika kursustega. Kursusel keskendutakse mõistete ja vajalike lahendusvõtete omandamisele praktiliste ülesannete lahendamise abil. Kursuse täpne sisu kujuneb osalejate vajadusest lähtuvalt. Seminar-konsultatsiooni eesmärgiks on aidata üliõpilasi majandusmatemaatika kursuste läbimisel. Konsultatsioonid toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Eestikeelset konsultatsiooni aine majandusmatemaatika (TEM0320) üliõpilastele viib läbi lektor Jelena Matina ja aine majandusmatemaatika I (TEM0240) üliõpilastele viib läbi lektor Raili Lahi. Venekeelset konsultatsiooni majandusmatemaatikas viib läbi Jelena Matina.

Videotutvustus eesti keeles

videotutvustus vene keeles

RAHANDUSE ALUSTE SEMINAR-KONSULTATSIOON

Info vene keeles

Seminar-konsultatsioon on mõeldud kõigile, kes soovivad oma rahandusalaseid teadmisi täiendada. Seminari ülesehitus on seotud Rahanduse aluste kursusega. Kursusel keskendutakse mõistete ja vajalike lahendusvõtete omandamisele praktiliste ülesannete lahendamise abil. Kursuse täpne sisu kujuneb osalejate vajadusest lähtuvalt. Seminar-konsultatsiooni eesmärgiks on aidata üliõpilasi „Rahanduse aluste“ ja „Raha, finantsinstitutsioonid ja turud“  kursuste läbimisel. Konsultatsioonid toimuvad eesti keeles (olemas materjalid ka vene keeles). Konsultatsiooni viib läbi kogemustega rahanduse õppejõud Ilzija Ahmet, Ph.D.

Seminarid toimuvad üks kord nädalas (2x45 minutit). Kursuse kestus kokku on 12 nädalat. Esialgne kursuse toimumise aeg on alates 03.10.2021 kolmapäeviti 16:00-17:30. Osaleda saab ka MS Teamsi vahendusel. NB! Kursus avatakse vähemalt 5 osaleja olemasolul.

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakkus võimalust osaleda täiendõppe raames magistri- ja doktoritaseme kursustel kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid.

Allpool on välja toodud 2021. aasta kevadel (jaanuar–mai) toimunud kursuste tutvustused:

RAKENDUSLIK ÖKONOMEETRIA

Magistriõpe, professor Kadri Männasoo, dotsent Ako Sauga, külalisõppejõud Nicolas Reigl, eesti ja inglise keeles, ainekood MEM5220
Kursuse eesmärk on arendada kaasaegsete ökonomeetria meetodite kasutamise oskusi majandusprobleemide lahendamiseks, majandusteoreetiliste kontseptsioonide ja hüpoteeside kontrollimiseks. Lisaks süvendada üliõpilaste empiirilise uurimustöö kogemusi, kasutades selleks sobivaid tarkvarasid.
Kursuse põhiõpikud: Wooldridge (2009) "Introductory Econometrics: A Modern Approach. Verbeek (2012). A Guide to Modern Econometrics. W. Enders (1995). Applied Econometric Time Series; C. Brooks (2008). Introductory to Econometrics for Finance.
Kursus toimub teisipäeviti 17.45-21.00, esimene tund on 2. veebruaril, kokku 16 nädalat. Kursusetöö kaitsmine 15.mail
Hind 342 € + km

RAKENDUSLIK MAKROÖKONOOMIKA

Magistriõpe, lektor Peeter Luikmel, eesti keeles, ainekood MEC5020
Kursuse eesmärk on süvendada tulevaste magistrikraadiga majandusspetsialistide teadmisi majandusmudelite rakendusvõimalustest makromajanduses toimuvate protsesside analüüsimiseks ja erinevate majanduspoliitiliste otsuste tagajärgede hindamiseks.
Kursuse põhiõpik: Peter Birch Sorensen, Hans Jorgen Whitta-Jacobson. Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles. The McGraw-Hill, 2005, 2011.
Kursus toimub laupäeviti 10.15-13.30, esimene tund on 30.jaanuaril, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

RAKENDUSLIK MIKROÖKONOOMIKA

Magistriõpe, dotsent Merike Kukk, eesti keeles, ainekood MEC5030
Õppeaine eesmärgiks on selgitada avaliku sektori ökonoomika peamisi kontseptsioone ja analüütilisi meetodeid ning nende rakendamist praktikas. Kursuse käigus selgitatakse avaliku sektori olemust ja funktsioone ning analüüsitakse majandusteoreetilistele seisukohtadele ning ka empiirilistele uurimustele toetudes seda, millistel juhtudel, mil määral ning kuidas võib valitsuse majandusellu sekkumine parandada majanduslikku efektiivsust ning sotsiaalset õiglust.
Õppekirjandus: Jean Hindriks & Gareth Myles (2013): Intermediate Public Economics, MIT Press, 2nd ed.
Kursus toimub neljapäeviti 28.01, 4.02, 11.02, 18.02, 4.03, 11.03, 18.03, 1.04, 8.04, 15.04, 6.05, 13.05 17.45-21.00, esimene tund on 28.jaanuaril, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

MAJANDUSE PÕHIKONTSEPTSIOONID

Magistriõpe, vanemlektor Simona Ferraro, inglise keeles, ainekood MEC5090
Õppeaine eesmärgiks on anda alusteadmised mikro- ja makroökonoomika põhimõistete, -seoste ja seaduspärasuste osas. Anda baasilised oskused majandusnähtuste vaheliste seoste ja majanduskäitumise analüüsimiseks nii indiviidi, firma, tootmisharu kui ka kogu rahvamajanduse tasandil. Tutvustada ülevaateliselt majandusteaduslikku lähenemist ja omandada oskus iseseisvaks kursusel käsitletud baasteadmiste kasutamiseks majanduse analüüsimisel.
Õppekirjandus: N. Gregory Mankiw - Principles of Economics, 8eds.
Kursus toimub kolmapäeviti 17.45-21.00, esimene tund on 27.jaanuaril, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

INVESTEERINGUTE ANALÜÜS

Magistriõpe, vanemlektor Kristjan Liivamägi ja külalisõppejõud Endriko Võrklaev, eesti keeles, ainekood MEF5050
Õppeaine eesmärgiks anda ülevaade peamistest investeerimisvõimalustest ning süvendada teadmisi väärtpaberite ning muude investeeringute hindamise meetoditest.
Kursuse põhiõpik: Investments, Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus, McGraw-Hill Education, 2014.
Kursus toimub kolmapäeviti 17.45-21.00, esimene tund on 27.jaanuaril, kokku 12 nädalat, 27.01, 3.02, 10.01, 17.02, 3.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 7.04, 14.04, 12.05.
Hind 342 € + km

INVESTEERINGUTE ERIKURSUS

Magistriõpe, lektor Pavlo Illiashenko, inglise keeles, ainekood MEF5060
Õppeaine eesmärgiks on süvendada teadmisi finantsturgude, investeeringute ja finantsotsuste tegemise valdkonnas. Uute teoreetiliste lähenemiste, sh käitumusliku rahanduse, käsitlemine praktiliste investeerimisprobleemide ja rahanduse, sh FinTech kontekstis. Pakkuda metoodilisi lähenemisi ja tööriistu kursusel tõstatatud küsimustele vastamiseks kasutades reaalseid andmeid ja kasutades andmeanalüüsi paketti R.
Kursuse põhiõpikud: Behavioural Finance: Insights into Irrational Minds and Markets, James Montier, 2002. The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries, Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016. R for Data Science, Garrett Grolemund, Hadley Wickham, 2016.
Kursus toimub reedeti 17.45-21.00, esimene tund on 26.märtsil, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

RISKIJUHTIMINE

Magistriõpe, lektor Kaido Kepp, eesti keeles, ainekood MEF5080
Kursuse eesmärk on Anda ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ettevõttes tervikuna, peamistest riskikategooriatest ning arendada oskusi riskijuhtimise võtete rakendamiseks eelkõige finantsinstrumentide (tuletisväärtpaberite) abil.
Kursuse põhiõpik: An introduction to derivatives and risk management, D.M. Chance, R. Brooks, South- Western, Cengage Learning, 2013.
Kursus toimub esmaspäeviti 17.45–21.00, esimene tund on 22.veebruaril, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

FINATSJUHTIMINE

Magistriõpe, vanemlektor Kristjan Liivamägi, eesti keeles, ainekood MEF5090
Õppeaine eesmärgiks on luua tingimused ülevaate saamiseks finantsjuhtimise valdkonnast ning süvateadmiste omandamiseks investeeringute hindamise, käibekapitali juhtimise ning finantseerimisotsuste osas. Arendada oskusi finantsjuhtimise meetodite rakendamiseks praktikas.
Kursuse põhiõpikud: Clayman, M.R.; Fridson, M.S.; Troughton, G.H. ""Corporate finance : a practical approach"", 2nd ed CFA Institute investment series, 2012; Kurowski, L.; Sussman, D. “Investment Project Design: A Guide to Financial and Economic Analysis with Constraints “, Wiley, 2011; Sagner, J. “Working Capital Management : Applications and Case Studies ”,Wiley, 2014; Baker, H. K.; Martin, G.S. “Capital Structure and Corporate Financing Decisions: Valuation, Strategy and Risk Analysis for Creating Long-Term Shareholder Value”, Wiley, 2011.
Kursus toimub reedeti 17.45-21.00, esimene tund on 29.jaanuaril, kokku 12 nädalat.
Hind 342 € + km

Magistri- ja doktoritaseme kursused

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakkus võimalust osaleda täiendõppe raames magistritaseme kursustel  kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid.

Siin tutvustuses on välja toodud 2020. aasta sügisel (september - detsember) toimunud kursused.

Majandusmatemaatika seminar-konsultatsioon

info vene keeles

Seminar-konsultatsioon on mõeldud kõigile, kes soovivad oma (majandus)matemaatilisi teadmisi täiendada. Seminari ülesehitus on seotud majandusmatemaatika kursusega. Kursusel keskenduti mõistete ja vajalike lahendusvõtete omandamisele praktiliste ülesannete lahendamise abil. Eestikeelset konsultatsiooni viis läbi kogemustega matemaatikaõpetaja Raili Lahi ning venekeelset Jelena Matina.

Videotutvustus eesti keeles

videotutvustus vene keeles

Rahanduse alused seminar-konsultatsioon

info vene keeles

Seminar-konsultatsioon on mõeldud kõigile, kes soovivad oma rahandusalaseid teadmisi täiendada. Seminari ülesehitus on seotud kursusega ’’Rahanduse alused’’. Kursusel keskendutakse mõistete ja vajalike lahendusvõtete omandamisele praktiliste ülesannete lahendamise abil. Seminar-konsultatsiooni eesmärgiks on aidata üliõpilasi kursuste ’’Rahanduse alused’’ ja ’’Raha, finantsinstitutsioonid ja turud’’. Konsultatsiooni viis läbi kogemustega rahanduse õppejõud Ilzija Ahmet, Ph.D.

Praktiline andmeanalüüs ja uuringu planeerimine

Aeg: 18.06.2020

Lektor: Kaja Lutsoja
Asukoht: Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
Tallinna Tehnikaülikooli SOC õppehoone IV korrus Akadeemia tee 3, Tallinn

Eesmärk: Anda teadmised praktiliste uuringute korraldamisest (küsimustike koostamine ja küsitluste läbiviimine) ning oskused andmeanalüüsi läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks.

Teemad: Kvantitatiivse andmeanalüüsi põhimõisted ja –oskused:
1) sotsiaaluuringute ettevalmistamine:
2) andmete kirjeldamine ning tõlgendamine:
3) numbrilised analüüsivahendid.

Täpsem info

Magistri- ja doktoritaseme kursused

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakkus võimalust osaleda täiendõppe raames magistri- ja doktoritaseme kursustel kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid.

Siin tutvustuses on välja toodud 2019. aasta sügisel (september - detsember) toimunud kursused.

Rahanduse aluste seminar-konsultatsioon

Rahanduse aluste seminar-konsultatsioon on loodud toetamaks ainekursuse TER0440 Rahanduse alused õpiväljundite saavutamist vene emakeelega üliõpilastele. Seminar-konsultatsioon on mõeldud kõigile, kes soovivad täiendada oma teadmisi rahanduse valdkonnas. Seminari ülesehitus on seotud TER0440 Rahanduse alused  kursusega. Kursusel keskendutakse mõistete ja vajalike lahendusvõtete omandamisele praktiliste ülesannete lahendamise abil. Kursuse täpne sisu kujuneb osalejate vajadusest lähtuvalt. Seminar-konsultatsiooni eesmärgiks on aidata üliõpilasi rahanduse aluste kursuse läbimisel.  Seminar-konsultatsiooni viis läbi kogemustega rahanduse õppejõud Ilzija Ahmet, Ph.D.

Majandusmatemaatika seminar-konsultatsioon

Seminar-konsultatsioon on mõeldud kõigile, kes soovivad oma (majandus)matemaatilisi teadmisi täiendada. Seminari ülesehitus on seotud majandusmatemaatika kursusega. Kursusel keskendutakse mõistete ja vajalike lahendusvõtete omandamisele praktiliste ülesannete lahendamise abil. Kursuse täpne sisu kujuneb osalejate vajadusest lähtuvalt. Seminar-konsultatsiooni eesmärgiks on aidata üliõpilasi majandusmatemaatika kursuste läbimisel. Konsultatsioonid toimuvad nii eesti kui vene keeles. Eestikeelset konsultatsiooni viis läbi kogemustega matemaatikaõpetaja Raili Lahi ning venekeelset Jelena Matina.

Magistri- ja doktoritaseme kursused

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakkus võimalust osaleda täiendõppe raames magistri- ja doktoritaseme kursustel kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid.

Siin tutvustuses on välja toodud 2018. aasta sügisel (september - detsember) toimunud kursused.

Magistri- ja doktoritaseme kursused

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakkus võimalust osaleda täiendõppe raames magistri- ja doktoritaseme kursustel kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid.

Siin tutvustuses on välja toodud 2018. aasta kevadel (jaanuar - mai) toimunud kursused.

Magistri- ja doktoritaseme kursused

TalTech majandusanalüüsi ja rahanduse instituut pakkus võimalust osaleda täiendõppe raames magistri- ja doktoritaseme kursustel kolmes põhivaldkonnas: ökonoomika, rahandus ning majandusanalüüsi meetodid.

Siin tutvustuses on välja toodud 2017. aasta sügisel (september - detsember) toimunud kursused.