Tallinna Tehnikaülikool

Õppetoetust makstakse, et motiveerida üliõpilast täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.
 

Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.
 

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:

 • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;

 • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 429 eurot.

Lisainfot vajaduspõhiste õppetoetuste kohta leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: http://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppetoetus

Vajaduspõhist õppetoetust taotleb üliõpilane ise läbi www.eesti.ee portaali. Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust, sellepärast soovitame siiski taotlus esitada semestri esimesel kuul - septembris või veebruaris.

Vajaduspõhist eritoetust saab üliõpilane taotleda, kui:

 1. ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

 2. ta õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses (õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne) või õpib täiskoormusega esimesel semestril;

 3. vastaval semestril jäeti üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus rahuldamata põhjusel, et Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registri andmete kohaselt ületab üliõpilase ja tema perekonnaliikmete keskmine sissetulek kuus vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks kehtestatud arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära;

 4. üliõpilase ja tema perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära, eelkõige kui nimetatud sissetulek on vähenenud seoses üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele võtmisega või töövõime püsiva kaotusega 80–100 protsenti.

 5. vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on jäetud rahuldamata eritoetuse taotluse esitamise kalendrikuul.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemisest:

 1. Üliõpilane taotleb vajaduspõhist õppetoetust vahetult enne vajaduspõhise eritoetuse avalduse esitamist (jooksva kuu jooksul), et oleks näha tagasilükatud taotlus koos põhjusega.
 2. Täidab taotluse vormi ja saadab selle digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vpet@ttu.ee
 3. Esitab kõikide pereliikmete kohta Maksu- ja Tolliameti tõendi kolme viimase kuu kohta.


Taotluse esitaja iga pereliige saab MTA kodulehelt ise vastava väljavõtte tellida ja sealsamas märkida, kellele see tuleb elektroonselt saata.

E-posti aadress, kuhu väljavõtted saata on: vpet@ttu.ee

Taotlusi on võimalik esitada semestri jooksul. Toetust makstakse semestris kuni viis kuud, alates toetuse taotlemise kuust.
Toetuse suurus on 135 eurot kuus.

Taotlusi määratakse taotlejatele taotluste esitamise järjekorras, kuni Tallinna Tehnikaülikoolile eraldatud vastavas fondis vahendeid jätkub.

Kontaktaadress: vpet@ttu.ee

Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.

Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus. Tulemusstipendiumi määratakse kaks korda õppeaastas - sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni). Esmakursuslased saavad tulemusstipendiumi taotleda alates teisest semestrist.

Tulemusstipendiumi saab taotleda rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe üliõpilane, kes:

- on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
- õpib täiskoormusega;
- täidab õppekava kumulatiivselt täies mahus. Semestris täitmisele kuuluvaks õppemahuks on 30 EAP. Õppekava täidetud mahu hulka ei loeta varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕTA) täidetud õppekava mahtu (välja arvatud õppimise ajal mujal sooritatud tasemeõpe) ega vabaaineid, mis ületavad õppekavas ettenähtud vabaaine mooduli mahtu;
- ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
- ei ole akadeemilisel puhkusel ega viibi merepraktikal;
- kogu õpiaja kaalutud keskhinne on vähemalt 4,0.

Tulemusstipendiumi määramise aluseks on Stipendiumite määramise alused ja maksmise kord

Tulemusstipendiumi saamiseks taotluse esitanud ja nõuetele vastavate
üliõpilaste kohta koostatakse õppeinfosüsteemis paremusjärjestus, lähtudes viimase õppetööst osavõtu semestri kaalutud keskhindest. Paremusjärjestusi ei avalikustata. Juhul kui üliõpilane on viibinud eelmainitud viimasel semestril õppetööl välisriigi õppeasutuses, lähtutakse kaalutud keskhindearvutamisel viimase õppetööst osavõtu semestrist. Enne taotluse esitamist kontrolli, kas Sul on ÕIS-is olemas kõik vajalikud õppetulemused - arvesta, et õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu hulka loetakse ainult õppekavas ette nähtud õppeained ning maksimaalselt õppekavas ette nähtud mahus vabaaineid. Kui märkad probleeme, siis pöördu oma õppenõustaja poole enne taotlemistähtaja lõppu.  

Tulemusstipendiumile saad kandideerida ÕIS-is veebruari- ja septembrikuus.

Tallinna linna Raestipendium asutati Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 istungil.
 

Stipendiumi eesmärgiks on:

 •  toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega ja on linnale rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele;

 • propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrandide ja doktorandide poolt;

 • toetada heal tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.


Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrandidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorandidele kuni 6 stipendiumi (iga stipendium 1500 eurot).


Magistrant või doktorant ennast ise kandidaadiks esitada ei saa.


Taotlemistingimuste kohta saab infot veebiaadressilt: www.tallinn.ee/est/Tallinna-linna-Raestipendium


Uurimisteema võib olla üliõpilase ja tema juhendaja poolt sõnastatud, kuid mõned võimalikud uurimisteemad on välja pakutud ka Tallinna linna asutuste poolt. Neid näeb samuti ülalnimetatud veebilehel.


Raestipendium kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 1. märtsiks. Teade selle kohta saadetakse ülikoolide ja kõrgkoolide kaudu ning avaldatakse Tallinna linna veebilehel.


Üliõpilasi saab stipendiumikonkursile esitada konkursi väljakuulutamisest kuni 1. aprillini (kaasa arvatud) e-posti aadressil
raestipendium@tallinnlv.ee

Alates 2018.a. sügissemestrist saab Eesti Mereakadeemias õppiv EMSA liige isikliku avalduse alusel taotleda igakuise väljamakse alusel toimivat õppetoetust (stipendiumit) juhul, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:


1) vähemalt üks tema vanematest on olnud EMSA liige vähemalt 12 eelnevat kalendrikuud tagasiulatuvalt toetusavalduse esitamise kuupäevast;
2) avaldaja õpib esimese astme kõrgharidusõppes ( vastab bakalaureuseõppe tasemele)
laevaohvitseri kutsega lõppeval õppekaval;
3) avaldaja on läbinud esimese semestri ilma õppevõlgnevusteta ja õpib statsionaarses õppes ilma põhjuseta puudumisteta;
 

Õppetoetuse avaldusi rahuldab EMSA juhatus, mis toimub üldjuhul kord kuus.
 

Õppetoetuse suurus on 75 eurot kuus ja seda makstakse kogu statsionaarse õppe nominaalse õppeaja jooksul. Esimene väljamakse toimub avaldaja poolt osundatud pangakontole alates EMSA juhatusele järgnevast kalendrikuust hiljemalt 15-ks kuupäevaks.
 

EMSA juhatusel on õigus peatada või lõpetada kõnesoleva õppetoetuse maksmine alljärgnevatel juhtudel :

1) toetuse saaja ei ole kõrvaldanud õppevõlgnevust hiljemalt vastavale eksamisessioonile järgnenud semestri jooksul;
2) toetuse saajal esineb korduvalt põhjuseta puudumisi õppetööst;
3) toetuse saaja saab hakkama tulevasele meremehele ebaväärika ja/või ühiskonnaohtliku teoga;
4) toetuse saaja vanem või saaja arvatakse välja EMSA liikmeskonnast;


Vastavalt EMSA juhatuse otsusele võib olla toetuse saajal kohustus tagastada EMSA makstud toetus täies ulatuses juhtudel kui ta eksmatrikuleeritakse enne õppekava täies mahus läbimist ja õppeasutuse lõputunnistuse väljastamist, v.a. temast mitteolenevatel põhjustel.


Lisainfo kandideerimise kohta sügis 2020.

Alates 2020.a kevadsemestrist annab Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus koostöös Eesti Mereakadeemiaga välja kapten Uno Lauri nimelist õpiraha (stipendiumi).

Õpirahale on võimalik kandideerida Eesti Mereakadeemia laevaohvitseri, s.t laevajuhi või laevamehaaniku haridust omandaval esimese astme üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:
- on pärit Eesti rannakülast;
- on immatrikuleeritud Eesti Mereakadeemia laevajuhi või laevamehaaniku eriala üliõpilaseks ja ei viibi taotluse esitamise ajal akadeemilisel puhkusel;
- õpib nominaalkoormusega ning tema õpiaja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5.
3. Õpiraha suurus on 500 eurot ja see makstakse välja üks kord semestris ühele kandidaadile.
4. Õpiraha taotlemine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu ning Eesti Mereakadeemia interneti koduleheküljel.
5. Õpiraha taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada Eesti Mereakadeemia õppekeskuse stipendiumitega tegelevale töötajale:
- digitaalselt allkirjastatud avaldus;
- motivatsioonikiri, milles kandidaat kirjeldab oma seost Eesti rannaküla või –küladega ning laevajuhiks või laevamehaanikuks õppimise põhjuseid või eeskujusid;
- õpitulemuste väljavõte.
6. Õppekeskuse töötaja registreerib esitatud avaldused ja korraldab Õpiraha saaja valimise, kaasates sellesse laevajuhtimise eriala ja laevamehaanika eriala programmijuhi ning üliõpilaste ja rahastaja esindaja.
7. Õpiraha makstakse õpiraha saaja avaldusel esitatud pangakontole.
8. Õpiraha saaja nimi avalikustatakse konkursi tulemustest teavitamisel Eesti Mereakadeemia ning Sihtasutuse valitud teabekanalite kaudu.
9. Õpiraha määramisega seotud võimalikud probleemid lahendatakse Eesti Mereakadeemia ja Sihtasutuse koostöös.

Õpirahale kandideerimise tähtajad on 30. september sügissemestril ja 28. veebruar kevadsemestril.

BLRT fondi stipendium on algatatud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel.

Taotlejale

BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima mehaanika , metalli – ja masinatööstuse, masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise, majanduse või infotehnoloogia erialal.
Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kolm 2000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

BLRT fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

 • SERKF ankeet
 •  CV ja motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
 •  Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud ja ei viibi akadeemilisel puhkusel, õpib täiskoormusel - õppevõlgnevused puuduvad, kaalutud keskmine hinne eelneval kahel/ühel semestril on vähemalt 3,5)
 •  Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid
 •  Valmisolek läbida praktika BLRT Grupp AS-i ettevõttes. Praktika pikkus ja maht oleneb õppeasutuse nõuetest ning ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kui BLRT Grupp AS-il puudub võimalus stipendiaadile praktikaperioodi ajaks praktikakohta pakkuda, siis praktikakohustus tühistatakse.
 •  Soovitused

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. 

Halduskogu on 5-liikmeline: Mark Berman, Andrei Birov, Karina Kond,  Anvar Samost, Raivo Vare.