Tallinna Tehnikaülikool

Õpi õigusteadust Tallinna Tehikaülikoolis  ja sinust saab jurist,  kes nõustab õigusalaselt digitaalse turu, info- ja kommuniktsioonitehnoloogia, intellektuaalse omandi ja küberturvalisuse valdkonnas.

 • Õppekava läbimine annab põhjaliku arusaama õiguse, digitaalse majanduse ja erinevate tehnoloogia valdkondade omavahelistest seostest. Õpid arutlema Euroopa Liidu digitaalse turu, tehisintellekti reguleerimise ja küberturvalisuse teemadel.
 • Pärast lõpetamist saad töötada tehnoloogiaõigust tundva juristina äriühingutes või riigiasutustes.
 • Õppetöö toimub rahvusvahelises keskkonnas kõrgelt kvalifitseeritud doktorikraadiga õppejõudude ja kogenud spetsialistide käe all.
 • Pane tähele! Õppekava on tasuline. Õppetasu 3600 eurot aastas (1800 eurot semestris).

Meie õigusteaduse õppekava võimaldab spetsialiseeruda tehnoloogiaõigusele. Nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil vajatakse üha rohkem just niisuguse spetsialiseerumisega juriste.

Eriala sisu

Tehnoloogiaõiguse eriala hõlmab peamiselt tehisintellekti, andmekaitse, digitaalse turu, küberturvalisuse ja intellektuaalse omandiga seotud õigusvaldkondi, võimaldades lõpetajatel oma edasises karjääris uute tehnoloogiate õiguslikus raamistikus edukalt orienteeruda.

Ainekursuseid viivad läbi õiguse ja tehnoloogia valdkonna eksperdid Eestist ja mujalt maailmast, nende seas:

 • Professor Tanel Kerikmäe, kellel on pikaajaline kogemus erinevate ökosüsteemide ning võimekuste, sealhulgas tehisintellekti, juriidiliste ja eetiliste riskide hindamisel.
 • Professor Thomas Hoffmann, kelle  teadustöö keskendub võrdlevale eraõigusele, eelkõige pankrotiõigusele, rahvusvahelisele eraõigusele, digitaallepinguõigusele ja tarbijaõigusele. Mitmete Euroopa Komisjoni pakkumuste raames teeb Thomas Hoffmann erinevatele huvigruppide jaoks põhjalikke  Eesti, Saksamaa ja rahvusvahelise õiguse alaseid uuringuid.
 • Külalisprofessor Katrin Nyman-Metcalf, kes on spetsialiseerunud eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaõigusele, sealhulgas sõnavabadusega ning e-valitsemisega seotud õigusele.
 • Külalisprofessor Ondrej Hamulak, kes on spetsialeerunud teadustöös Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse omavahelise koostoime uurimisele, samuti Euroopa Liidu liikmelisuse teoreetilist mõju liikmesriigi suveräänsusele, legitiimsusele ja  õigusriigi põhimõtetele Euroopa Liidu koosseisus, eelkõige põhiõiguste kaitse süsteemile riigiülesel tasandil.

TEHNOLOOGIAÕIGUS (120 EAP)

 • Üldõppe ainekursuste (18 EAP) seas on kohustuslike ainetena inimõigused, eetika ja tehnoloogia, tehisintellekt ja õigus, ettevõtlus ja äri planeerimine.
 • Õigusteooria, Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus (24 EAP) hõlmab kohustuslikke ainekursusi nagu õigusteaduse metodoloogia, valitud aktuaalsed teemad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse õigusest, ELi siseturu- ja konkurentsiõiguse kaasuste analüüs, EL ja digitaalsed tehnoloogiad.
 • Eriõppe kohustuslikud ainekursused (18 EAP) on küberkaitse ja õigus, Infotehnoloogiliste toodete, arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse, digitaalne intellektuaalomandiõigus.
 • Õppepraktika (6 EAP)  võib olla kas õigusalane praktika või osalemine harjutuskohtu võistlusel või meeskonnatöö projekti ainekursuse läbimine.
 • Eriõppe valikained (18 EAP) on e-valitsuse õiguslikud aspektid, eesti keel ja kultuur, intellektuaalomandi- ja konkurentsiõigus, meditsiiniõigus, internetis osalejate õigused, kohustused ja vastutus, küberkuritegude uurimise õiguslikud aspektid, finantstehnoloogia õigus, rahvusvahelise maksuõiguse kaasuste analüüs digitaalses majanduses, digitaalse äri õiguslikud aspektid, ettevõtlusprojekt.
 • Vabaained (6 EAP) valib üliõpilane kõigi ülikoolis pakutavate erinevate ainekursuste seast.
 • Lõputöö (30 EAP) on iseseisev õigusalane uurimistöö  üliõpilase poolt valitud teemal.

TEHNOLOOGIAÕIGUSE ERIALA ÜLEVAADE SEMESTRITE LÕIKES

 1. Õigusteaduse metodoloogia, HOX7002, 6 EAP 
 2. Valitud aktuaalseid teemasid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse õigusest, MOL5030, 6 EAP 
 3. EL siseturu ja konkurentsiõiguse kaasuste analüüs, MOL5040, 6 EAP 
 4. Inimõigused, eetika ja tehnoloogia, MOT5010, 6 EAP 
 5. Ettevõtlus ja äri planeerimine, TMJ3300, 6 EAP

KOHUSTUSLIKUD AINED 

 1. Küberkaitse ja õigus, HOE7150, 6 EAP 
 2. Infotehnoloogiliste toodete, arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse, MOT5040, 6 EAP 
 3. Tehisintellekt ja õigus, MOT5060, 6 EAP 
 4. EL õigus ja digitaalsed tehnoloogiad, MOT5071, 6 EAP

VALIKAINED

Finantstehnoloogia õigus, MOT50906, EAP 

 1. Meditsiiniõigus, MOE5090, 6 EAP 
 2. Internetis toimijate õigused, kohustused ja vastutus, MOT5020, 6 EAP

KOHUSTUSLIKUD AINED 

 1. Digitaalne intellektuaalomandiõigus, MOT5110, 6 EAP 

VALIKAINED

 1. E-valitsuse õiguslikud aspektid, HOE7210, 6 EAP 
 2. Õigusalane praktika, HOX7007, 6 EAP 
 3. Intellektuaalomandi- ja konkurentsiõigus, MOE5080, 6 EAP  

Harjutuskohtuvõistlus magistrantidele, MOI5020, 6 EAP 

 1. Küberkuritegude uurimise õiguslikud aspektid, MOT5120, 6 EAP 
 2. Eesti keel ja kultuur, MLE0010, 6 EAP

 1. Rahvusvahelise maksuõiguse kaasuste analüüs digitaalses majanduses, MOR5061
 2. Digitaalse äri õiguslikud aspektid, MOT5081
 3. Magistritöö, 30 EAP 

Miks õppida õigusteadust Tallinna Tehnikaülikoolis?

 • Tallinna Tehnikaülikool kui tehnoloogiaülikool seisab esirinnas homsete tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel ning pakub süvendatud teadmisi uute tehnoloogiate õigusliku reguleerimise väljakutsetest ja lahendustest.
 • Meie instituudi peamisteks uurimisvaldkondadeks on tehisintellekt ja õigus, e-valitsemine, rahvusvaheline küberdiplomaatia, Euroopa Liidu õigus, digitaalne ühisturg ja intellektuaalne omand. Meie Eesti partneriteks on ministeeriumid, Eesti Juristide Liit, Eesti Prokuratuur, Eesti Advokatuur. Välismaiste partnerite hulka kuuluvad Euroopa Komisjon, Rahvusvahelise Õigusuuringute Keskus, Euroopa Õigusteaduskondade Assotsiatsioon, Euroopa Patendiamet, Aalto University, Nottingham Law School, Caucasus Law School, University of Essex, University of Dresden, ja National University of Singapore.
 • Väikesed õpperühmad toetavad individuaalset lähenemist õppimisel ning rohkeid arutelusid auditooriumis. Rahvusvaheline keskkond annab võimaluse kogeda vahetult erinevaid kultuure ja õiguslikke regulatsioone.
 • Meie üliõpilasühendus Õigus aitab üliõpilasi õppetööalastes ja isiklikes küsimustes, korraldab üritusi ning teeb koostööd erinevate organisatsioonidega.
 • Osalemine Erasmuse üliõpilasvahetuse programmis ja rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel laiendab rahvusvahelist kogemust veelgi.
 • Meie lõpetajatel on teadmised ja oskused, et töötada tehnoloogiaõiguse valdkonna ekspertidena ja anda juriidilist nõu eelkõige digitehnoloogiatele orienteeritud ettevõtetele. Meie teaduspõhine õpe annab vajalikud eeldused, et jätkata huvipakkuva valdkonnaga süvitsi tegelemist doktoriõppes.

Loe intervjuud programmijuhiga

  Tulevik

  Eriala tulevikuväljavaated

  Majandusteaduskonna tudengid

  Nõudlus tehnoloogiaõigusele spetsialiseerunud juristide järele on kasvamas. Digitaalne maailm areneb kiires tempos ning infotehnoloogia ja intellektuaalse omandi või digitaalse turu reguleerimine muutub üha olulisemaks. Kasuta võimalust saada kaasaegseks, tehnoloogiliselt taibukaks juristiks – meie õiguse õppekava valides hakkavad tehnoloogilised muudatused sulle üha uusi võimalusi pakkuma. Õppekava läbimise käigus omandatud teadmised võimaldavad sul osaleda uut tehnoloogiat ümbritseva õigusraamistiku väljatöötamist käsitlevates aruteludes. Ära jää kõrvaltvaatajaks. Ole osa muutusest!

  Meie teadustööpõhised õppemeetodid annavad vajalikud teadmised ja oskused haridustee jätkamiseks ka doktoriõppes.

  Meie lõpetajad on kvalifitseeritud töötamiseks Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes organisatsioonides ja asutustes, rahvusvahelistes ettevõtetes ja erinevates õigusbüroodes.

  Silmapaistvad vilistlased

  • Kerli Veski, Eesti diplomaat ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor
  • Paula-Mai Sepp, Justiitsministeeriumi nõunik avalike e-teenuste ja IT valdkonnas
  • Sandra Särav, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler
  • Bogdan Kelichavyi, vastne Ukraina Lääne-Ternopili piirkonna Kopychyntsi linna linnapea

  Intervjuud üliõpilaste ja lõpetajatega

  Tehnoloogiaõigust õppiv Lisett Reiman-Erik usub, et õigusteadusele on digi- ja rohepööre andnud juurde võimalusi ja valdkondi, millega muuta tulevikku.
  Loe intervjuud temaga siit 

  Õiguse magistrikava vilistlane Steve Hadaya: „Mida rohkem digitaliseeritakse, seda rohkem vajame ka õiguseksperte“.
  Loe intervjuud temaga siit

  Õigusteaduse vilistlane Lilli Gross leiab, et õpingud on arendanud tema analüüsivõimet ning muutnud teda täpsemaks ning julgemaks.
  Loe intervjuud temaga siit

   The atmosphere in Tallinn Law School was always very positive and encouraging towards the research of novel topics and technologies, which lead me to write my masters’s thesis in a new and emerging field of 3D printing technology and copyright regulation. It is possible to learn about the history of law in every traditional law school, but Tallinn Law School offers great insight into future technologies, trends and regulations and generates valuable expertise on fields that are currently emerging. I am now a participant in a leadership program organized by the Government Office of Estonia, which allows me to get an overview of the Estonian public sector by rotating between different ministries and institutions during a 22 month time period. I'm currently working in the Estonian Ministry of Justice as an adviser on the field of public e-services and IT.

  Paula-Maria Sepp (Eesti), lõpetas õppekava 2015.

   After my studies at Tallinn Law School, I joined the Business Security and Legal Compliance team in an international telecommunications company, Tele2, and undertook the challenges of working as an in-house lawyer. For a lawyer, working in the rapidly changing telecom industry offers a wide range of challenges, both exciting and demanding, to tackle on a daily basis, for which the studies in Tallinn Law School has prepared me well. The future seems bright with many interesting opportunities ahead!

  Rudolf Penu (Eesti), lõpetas õppekava 2017.

  Kas sobib mulle?

  Kui:

  • sulle meeldib tundma õppida murranguliste tehnoloogiliste uuenduste mõju globaalsetele kogukondadele;
  • sa sooviksid saada suurepärast tööpakkumist rahvusvahelises ettevõttes või organisatsioonis või avalikus sektoris;
  • sul on suur tahtmine õppida inglisekeelses keskkonnas;
  • sa otsid paindlikku õppekorraldust.

  Siis on õiguse õppekava sinu jaoks õige valik!

  Laeb infot...