Tallinna Tehnikaülikool

Doktoriõpe tarkvarateaduse instituudis

Tarkvarateaduse instituudi uurimisrühmad kaasavad oma kollektiivi igal aastal keskmiselt 10 uut doktoranti, kes asuvad õppima Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõpe (IAXD22) õppekaval. Doktorantuuri läbimise nominaalaeg on 4 aastat, mis koosneb doktoriõpingutest ja doktoritööga seotud teadus-, arendus- ja loometegevusest. 

Tarkvarateaduse instituudi doktorandid teevad teadustööd oma juhendaja uurimisrühmas doktorant-nooremteaduritena või lahendades mõne ettevõtte või asutuse teadus- ja arendusprobleeme tööstusdoktorantidena, loe täpsemalt doktorantuuri vormide kohta TalTechis. Täna on instituudi juhendajatel kokku 59 doktoranti (andmed seisuga sept, 2023), kes aktiivselt doktoritööd kirjutavad. Tarkvarateaduse instituudis õppivate doktorantide kogukond on rahvusvaheline, doktorandid tulevad meile väga erinevatest maailmapaikadest (vt kaarti). 

Rahvusvaheline doktorantide kogukond tarkvarateaduse instituudis 2023

Meie juhendajad toetavad ja suunavad doktoranti tegevuskava koostamisest kuni lõputöö esitamiseni välja. Uuri järgi milliseid teemasid käsitlevad tarkvarateaduse instituudis tänaseks kaitstud doktoritööd

Doktorant-nooremteaduritega sõlmitakse tööleping 1,0 töökoormusega, mis tagab alates 2022/2023 õppeaastast immatrikuleeritud doktorandile sotsiaalsed garantiid, näeb ette ametlikku tasustatud puhkust ja garanteerib miinimum brutotöötasuna vähemalt 1828 EUR (vaadatakse iga-aasta üle).

DOKTORANTUURI LÄBIMISE PÕHIETAPID 

  • Doktorandi tegevuskava esitamine - doktorant esitab doktoritöö teema pealkirja, uurimistööplaani doktoriõpingute perioodiks, kirjanduse ülevaade, tegevuskava täitmise aruande.
  • Atesteerimine - kord aastas teeb doktorant suulise ettekande, millega esitab eelneva aasta jooksul tehtud uurimistöö sisulise kokkuvõtte, avaldatud artiklite ülevaate ja järgneva aasta tegevusplaani. Hinnatakse doktorandi edasijõudmist õppe- ja teadustöös, sh saab doktorant tagasisidet tehtud uurimistöö kvaliteedi ja sisu kohta.  
  • Teadusartiklite publitseerimine - üldjuhul vormistatakse doktoritöö kolmest teaduspublikatsioonist ja neid ühtseks tervikuks siduvast kokkuvõttest, mis vastab teadusartikli struktuurile. 
  • Õppetöö läbiviimine - doktorantuuri vältel osaleb doktorant õppetöö läbiviimises, milleks võib olla nt praktikumide ja harjutustundide läbiviimine või bakalaureusetööde, magistritööde, kursuseprojektide juhendamine.

TALTECH VÄÄRTUSTAB OMA DOKTORANTE 

  • Põhjalikult läbimõeldud doktorantuuri eeskiri 
  • Tagab doktorandile rahastuse doktorantuuri nominaalaja perioodil 
  • Doktorant kuulub meie kollektiivi ja on kaasatud nii uurimisrühma sisestele kui ka instituudi ülestele üritustele 
  • Doktorandid saavad kaasa rääkida instituudi juhtimises, kommunikeerides oma arvamused ja ideed enda valitud esindaja kaudu, kes kuulub instituudi nõukogusse 
  • TalTechi ülikoolilinnakus on kõik vajalik mugavalt käe-jala juures 

DOKTORANTUURI VASTUVÕTUINFO