Tallinna Tehnikaülikool

Õppeinfo

ÕPPEKAVA

ÕPPEKORRALDUS

 • Keel ja vorm: inglise keel, päevaõpe
 • Tasuta õpe ning õppe nominaalperioodi jooksul (4 aastat) on doktorant-nooremteadurile tagatud igakuine brutosissetulek alates 1443€.
 • Vastuvõtt: TalTechi sisseastumistingimused

Doktoriõppe programm

Ärinduse doktoriõpe on valdavalt teadustööpõhine ärindust käsitlev õpe, kus doktorant pühendub täiskoormusega õppides nelja aasta jooksul oma uurimisteemast lähtuvale õppe- ja teadustööle.

Doktoriõpe on tasuta. Doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning õppe eduka lõpetamise korral antakse lõpetajale filosoofiadoktori kraad ärinduses.

Kaitstud doktoritööd

Ärinduse eriala eesmärk on kõrghariduse kõrgeimale tasemele vastava kompetentsi tagamine nii teaduslikuks uurimistööks, arendus- ja loometegevuseks, kui ka ärinduse valdkonnas tipptasemel professionaalina töötamiseks, ning haridustasemele vastava sotsiaalse kompetentsuse ja kohanemisvõime tagamine toimetulekuks kiiresti muutuvas maailmas.

Õppekava läbinu: 

 • omab laiaulatuslikku ja süstemaatilist ülevaadet kaasaegsetest teadusuuringutest ja arengutest ettevõtluse ning juhtimise valdkonnas; 
 • demonstreerib põhjalikku arusaama oma konkreetsest uurimisteemast;
 • määratleb äri- ja juhtimisvaldkonna olulisi uurimisprobleeme, valib nende lahendamiseks sobivaid uurimismeetodeid ja hindab kriitiliselt lahenduste kvaliteeti;
 • võrdleb ja hindab erinevaid ettevõtluses ning juhtimises kasutatavaid teooriaid, uurimismeetodeid ja paradigmasid, valib ja kasutab sobivaid teooriaid ning meetodeid, mis sobivad keerukate äriprobleemide ja -ülesannete lahendamiseks;
 • avaldab uurimistulemusi äri- ja juhtimisalastes kõrgekvaliteetsetes rahvusvahelistes ajakirjades ja väljaannetes;
 • kirjeldab ja analüüsib oma uurimisvaldkonnaga seotud sotsiaalseid ja eetilisi aspekte ning oma uurimistulemuste turustamisvõimalusi;
 • analüüsib oma uurimisvaldkonna uurimistulemusi ja edastab neid nõuetekohaselt eri sihtrühmadele.

Doktoriõppe programm koosneb ulatuslikust teadustööst, doktoranti teadustöö tegemisel toetavatest üleülikoolilistest üldainetest ning erialaspetsiifilistest kursustest, mida on doktorandil võimalik valida vastavalt oma uurimishuvist.

Õppetöö toimub inglise keeles. Doktorant peab läbima õppetöö 30 EAP ulatuses. Ärinduse eriala kohustuslikud ained on ettevõtlusteooriad, organisatsiooni areng ja juhtimine ning äriuuringud. Lisaks saab valida erinevaid aineid ülekantavate osksute moodulist. Doktoritöö maht on 210 EAP.

Doktoriõpingute tulemuseks on uurimisteema probleemile uudset lahendust esitav doktoritöö. Doktoritöid juhendavad oma erialal rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased ärikorralduse instituudist
 

Doktoriõppe vormid

Doktoriõpet on võimalik läbida neljal viisil: 

 • doktorant-nooremteadurina

 • tööstusdoktorandina

 • doktorant-üliõpilasena

 • eksternina

Doktoriõppe vormid

Vastuvõtt doktoriõppesse

KANDIDEERIMISE EELDUS

Majandusteaduse ja rahanduse doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Eelistatavalt on kandidaadil magistrikraad ärinduss, ent olenevalt uurimisteemast võivad doktoriõppekohale kandideerida ja sobituda ka teiste teadusvaldkondade kandidaadid.

Vastuvõtuperiood

Doktoriõppesse kandideerimine

Avatud konkursid - uurimisteemad