Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduse õppekaval koolitatakse tuleviku juriste, kes mõistavad nii kontinentaalse kui üldise õiguse olemust nii siseriiklikul, Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Meie õigusteaduse õppekava:

 • annab põhjalikud teadmised siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse põhimõtetest ja süsteemidest, mis võimaldab sul peale ülikooli lõpetamist iseseisvalt orienteeruda juriidilistes küsimustes, millele soovid oma edasises erialases töös spetsialiseeruda;
 • õppetöö toimub rahvusvahelises keskkonnas, ning seda viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga doktorikraadiga õppejõud ja kogenud erialaspetsialistid erinevatest riikidest;
 • loob tugeva aluspõhja õpingute jätkamiseks õigusteaduse magistriõppekavadel, eelkõige just inglise keeles õpetatavatel tehnoloogiaõiguse või äriõiguse valdkonna õppekavadel;
 • õpingud on tõhusad tänu väikestele õpperühmadele, hübriidõppe võimalustele ja harjutuskohtu võistlustel osalemisele.
 • Pane tähele! Õppekava on tasuline. Õppetasu 4200 eurot aastas (2100 eurot semestris).

Klassikaline õiguse õpe

Õppekava sisuks on klassikaline õiguse õpe, kus õpitakse õiguseteaduse üldiseid põhimõtteid, õigusteooriat, eraõigust, avalikku õigust, spetsialiseerumisega Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele. Isiklikust erialasest huvist lähtudes saad õppida just sulle huvipakkuvat valikainet. Traditsioonilisi õigusvaldkondi nagu konstitutsiooniõigus, lepinguõigus, asjaõigus, kriminaalõigus jt õpetatakse erinevate riikide seaduste võrdleva analüüsi abil, rõhuasetusega õigusele ja tehnoloogiale ning majandusõigusele.

Õppekava lõpetamiseks tuleb kirjutada lõputöö ning see edukalt kaitsta. Õppekavas on ka erialane õppepraktika ning võimalus osaleda rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel. Lõpetanud saavad õigusteaduse bakalaureusekraadi spetsialiseerumisega Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele.

Eriala sisu

Ainekursuseid viivad läbi õiguse ja tehnoloogia valdkonna eksperdid Eestist ja mujalt maailmast, nende seas:

 • Professor Tanel Kerikmäe, kellel on pikaajaline kogemus erinevate ökosüsteemide ning võimekuste, sealhulgas tehisintellekti, juriidiliste ja eetiliste riskide hindamisel.
 • Professor Thomas Hoffmann, kelle  teadustöö keskendub võrdlevale eraõigusele, eelkõige pankrotiõigusele, rahvusvahelisele eraõigusele, digitaallepinguõigusele ja tarbijaõigusele. Mitmete Euroopa Komisjoni pakkumuste raames teeb Thomas Hoffmann erinevatele huvigruppide jaoks põhjalikke  Eesti, Saksamaa ja rahvusvahelise õiguse alaseid uuringuid.
 • Külalisprofessor Katrin Nyman-Metcalf, kes on spetsialiseerunud eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaõigusele, sealhulgas sõnavabadusega ning e-valitsemisega seotud õigusele.
 • Külalisprofessor Ondrej Hamulak, kes on spetsialeerunud teadustöös Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse omavahelise koostoime uurimisele, samuti Euroopa Liidu liikmelisuse teoreetilist mõju liikmesriigi suveräänsusele, legitiimsusele ja  õigusriigi põhimõtetele Euroopa Liidu koosseisus, eelkõige põhiõiguste kaitse süsteemile riigiülesel tasandil.

Õppekava ülevaade (180 EAP)

 • Üldõppe moodulis (21 EAP) on kohustuslikud ained Säästev areng ja keskkonnakaitse õiguslikud aspektid, IT-alused I ja II, Statistika ja Sissejuhatus ettevõtlusesse.
 • ELi ja rahvusvahelise õiguse moodulis (18 EAP) on kohustuslikeks aineteks Euroopa Liidu õigus, Võrdlev eraõigus ja rahvusvaheline eraõigus, Rahvusvaheline avalik õigus.
 • Õigusalase põhiõppe moodulis (33 EAP) on kohustuslikeks aineteks Võrdlev konstitutsiooniõigus ja inimõiguste kaitse, Sissejuhatus karistusõigusesse ja kriminaalmenetlus, Õiguslik süllogism ja tsiviilõigussüsteemide üldosa, Sissejuhatus asja- ja intellektuaalomandiõigusesse, Euroopa lepinguõiguse alused.
 • Õigusteooria ja -meetodid moodulis (12 EAP) on kohustuslikud ained Õiguse alused ja õigusteooria, Õiguslik analüüs, argumentatsioon ja kirjutamine.
 • Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse valdkonnapõhiste ainete moodulis  (30 EAP) on  Andmekaitseõigus, Vaidluste kohtuväline lahendamine, Euroopa Liidu siseturg ja konkurentsiõigus, Rahvusvaheline humanitaariõigus ja küberkonfliktid.
 • Praktiline õigus (6 EAP) on kas õigusalane õppepraktika või osalemine harjutuskohtu võistlusel.
 • Valikaineteks (42 EAP) on Õiguslikud vahendid Start-up’ide loomiseks, Tehnoloogiaõiguse alused, Lepingulised läbirääkimised ja lepingute koostamine, Internetikasutajate õigused, kohustused ja vastutus ning tarbijakaitseõigus jtm.
 • Vabaaineid  (6 EAP) saab vabalt valida kõigi ülikooli poolt pakutavate ainekursuste seast.
 • Lõputööks (12 EAP) on iseseisev õigusalane uurimistöö  üliõpilase poolt valitud teemal.

ÕPPEKAVA ÜLEVAADE SEMESTRITE LÕIKES

 1. IT alused I, IDK0043, 3 EAP 
 2. Jätkusuutlik areng ja keskkonnakaitse õiguslikud küsimused, MOA3010, 6 EAP 
 3. Õiguse alused ja õigusteooria, MOA3020, 6 EAP 
 4. Õiguslik süllogism ja tsiviilõiguse üldosa, MOE3020, 9 EAP 
 5. Rahvusvaheline avalik õigus, MOR3040, 6 EAP 

 1. Euroopa Liidu õigus, HOL6010, 6 EAP 
 2. IT alused II, IDK0044, 6 EAP 
 3. Võrdlev konstitutsiooniõigus ja inimõiguste kaitse, MOA3030, 6 EAP 
 4. Euroopa lepinguõiguse alused, MOL3010, 6 EAP 
 5. Õiguslik analüüs, argumentatsioon ja kirjutamine, MOM3010, 6 EAP 
 6. Ettevõtluse alused, TMJ0130, 3 EAP 

KOHUSTUSLIKUD AINED

 1. Võrdlev eraõigus ja rahvusvaheline eraõigus, MOE3010, 6 EAP 
 2. Andmekaitseõigus, MOE3050, 6 EAP 
 3. Vaidluste kohtuväline lahendamine, MOE3120, 6 EAP 
 4. Statistika, TES0020, 6 EAP  

VALIKAINED

 1. Rahvusvaheline äri ja eetika, MMJ3040, 6 EAP 
 2. Tehnoloogiaõiguse alused, MOT3010, 6 EAP

KOHUSTUSLIKUD AINED 

 1. Sissejuhatus karistusõigusesse ja kriminaalmenetlus, MOA3040, 6 EAP 
 2. Sissejuhatus asja- ja intellektuaalomandiõigusesse, MOE3030, 6 EAP 
 3. EL siseturg ja konkurentsiõigus, MOL3020, 6 EAP 
 4. Rahvusvaheline humanitaarõigus ja küberkonfliktid, MOR3020, 6 EAP  

VALIKAINED 

 1. Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade õigus, HOL6013, 3 EAP 
 2. Lepingulised läbirääkimised ja lepinguprojekti koostamine, MOE3070, 3 EAP
 3. Finantsarvestuse alused, TAF2810, 6 EAP 
 4. Eluslooduse alused, YTM0071, 3 EAP 

VALIKAINED

 1. Internetikasutajate õigused, kohustused ja vastutus ning tarbijakaitseõigus, MOT3020, 6 EAP 
 2. Rahanduse alused, TER2550, 6 EAP 
 3. Rahvusvaheline maksuõigus, MOR3030, 6 EAP 
 4. Eesti keel ja kultuur, MLE0010, 6 EAP 
 5. Õiguslikud vahendid Start-up’ide loomiseks, MOE3060, 6 EAP 
 6. Start-up ettevõtlus, TMJ0190, 6 EAP 

KOHUSTUSLIKUD AINED 

 1. Rahvusvaheline müügiõigus, MOR3010, 6 EAP 

VALIKAINED 

 1. Küberkaitseõigus, MOT3030, 6 EAP  
 2. Õigusalane praktika, HOX6050, 6 EAP 
 3. Harjutuskohtuvõistlus, HOX6040, 6 EAP 

Miks õppida õigusteadust Tallinna Tehnikaülikoolis?

 • Õppekava valmistab ette väga hea erialase kvalifikatsiooniga Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse eriala spetsialiste, kes oskavad tuvastada, analüüsida ja lahendada ELi ja rahvusvahelises õiguslikus regulatsioonis tekkivaid probleeme ning pakuvad neile põhjendatud, loogilisi ning õiguslikke lahendusi. Kõikidel ainekursustel pannakse suurt rõhku tehnoloogiaõigusele ning majandusõigusele.
 • Õppekava läbimine võimaldab jätkata õpinguid õigusteaduse magistriõppes, eelkõige inglise keeles õpetatavatel tehnoloogiaõiguse või äriõiguse õppekavadel.
 • Õppimine rahvusvahelises keskkonnas maailma erinevaist paigust pärit kõrge kvalifikatsiooniga ja doktorikraadiga kogenud õppejõudude ja erialaspetsialistide käe all annab võimaluse kogeda kultuurilist mitmekesisust ning tundma õppida erinevate riikide õigusnorme.
 • Õigusalane õppepraktika paneb õpitud oskused proovile ning annab täiendavaid juriidilisi kogemusi, mis tulevad kasuks nii edasises õppetöös kui tulevases karjääris. Osalemine rahvusvahelistel harjutuskohtu võistlustel ning võimalus õppida mõnes Euroopa tippülikoolis Erasmuse üliõpilasvahetuse programmi kaudu annab täiendava rahvusvahelise õigusalase kogemuse.
 • Meie üliõpilasorganisatsioon MTÜ Õigus abistab õiguse instituudi üliõpilasi nii õppealastes kui ka igapäevaelu küsimustes, korraldab ühisüritusi ning teeb koostööd erinevate organisatsioonidega.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Pärast lõpetamist oled saanud kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistiks, kes omab põhjalikke teadmisi siseriiklikest ja rahvusvahelise õiguse vahenditest ja süsteemidest, ning orienteerud vabalt juriidiliste küsimustes, millele saad vastavalt oma huvialale edaspidises erialases tegevuses sügavamalt spetsialiseeruda.

Soovi korral saad jätkata õpinguid kõikidel õigusteaduse magistriõppekavadel, eelkõige nendel tehnoloogiaõiguse või äriõiguse valdkonna õppekavadel, mida õpetatakse inglise keeles.

Omad vajalikku kvalifikatsiooni töötamiseks ELi ja rahvusvahelistes organisatsioonides ja asutustes, rahvusvahelistes ettevõtetes ja erinevates advokaadibüroodes.

Silmapaistvad vilistlased

 • Kerli Veski, Eesti diplomaat ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor
 • Tatsiana Zaretskaya, Laava Tech-i kaasasutaja ja tegevjuht, kes töötas välja tarkvara ja riistvara kombinatsiooni, mis vähendab siseruumides tegutsevate farmide valgustite energiatarbimist ning samas suurendab saaki. See tehnoloogia ühendab LED-tuled masinõppe, tehisintellekti ja asjade internetiga, et luua erinevatele põllukultuuridele optimaalsed kasvutingimused
 • Margus Raava, Eesti diplomaat, erivolitustega Eesti diplomaatiline esindaja Aafrika majandusküsimustes
 • Sandra Särav, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler
 • Bogdan Kelichavyi, vastne Ukraina Lääne-Ternopili piirkonna Kopychyntsi linna linnapea

Intervjuud lõpetajatega

Õigusteaduse õppekava üliõpilane Vladislav Rusinovi leiab, et TalTechis õigusteadust õppides avad tee rahvusvaheliseks karjääriks.
Loe intervjuud temaga siit

Looking back, as a current Stanford Law School graduate student and having  worked in international law firms and in-house legal departments of leading technology companies, I can say that many of those opportunities would not have been there if not for my studies in TalTech. The way that the programme encourages students to think outside the context of their own country teaches an especially valuable lesson. I can highly recommend studying in TalTech for anyone who is willing to embrace an international career path.

Markku Räsänen (Soome), lõpetas õppekava 2020.

TalTech is as innovative and progressive as Estonia itself: Mektory, for one, has played a vital role in inspiring and driving the study process. This is how our start-up was born - truly an experience unlike any other. Moreover, during my BA, I got a chance to spend an exchange year in Maastricht, in the Netherlands, which is virtually a promised land when compared to normal law student standards. Having graduated cum laude, I am continuing my education outside of Estonia, but the business that is left behind, the many great people that became friends, and the spirit of TalTech, will always drive me back to my alma mater.

Tatsiana Khamichonak (Valgevene), lõpetas õppekava 2016.

I was a TalTech student in the Legislative Drafting course and most importantly, Alternative Dispute Resolution. The ADR  course sparked my interest in dispute resolution, which is one of the reasons I also studied arbitration in Nottingham. Things I learned in ADR and in Legislative Drafting really helped me in my interview with the European Chemicals Agency, where I currently work in the Dispute Resolution team. My job is to resolve data sharing disputes of companies importing or manufacturing chemicals in the EU, and draft the decisions as well. I just wanted to let you know what a great impact your teaching has had on my career, and say thank you. Without the ADR course, I don’t think that I would be where I am right now.

Maiju Toivanen (Soome), lõpetas õppekava 2016.

Kas sobib mulle?

Kui sa:

 • oled huvitatud Euroopa Liidu ja rahvusvahelisest õigusest;
 • soovid saada suurepärast tööpakkumist mõnes rahvusvahelises ettevõttes, organisatsioonis või avalikus sektoris;
 • õpid meeleldi ingliskeelses keskkonnas.

Siis on õiguse õppekava sinu jaoks õige valik!

Laeb infot...