Tallinna Tehnikaülikool

Õppeinfo

ÕPPEKAVA

ÕPPEKORRALDUS

  • Keel ja vorm: inglise keel, päevaõpe
  • Tasuta õpe ning õppe nominaalperioodi jooksul (4 aastat) on doktorant-nooremteadurile tagatud igakuine brutosissetulek alates 1443€.
  • Vastuvõtt: TalTechi sisseastumistingimused

Doktoriõppe programm

Majandusteaduse ja rahanduse doktoriõpe on valdavalt teadustööpõhine majanduse ja rahanduse toimimist käsitlev õpe, kus doktorant pühendub täiskoormusega õppides nelja aasta jooksul oma uurimisteemast lähtuvale õppe- ja teadustööle.
Doktoriõpe on tasuta. Doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning õppe eduka lõpetamise korral antakse lõpetajale filosoofiadoktori kraad majandusteaduses ja rahanduses.

Kaitstud doktoritööd

Majandusteaduse ja rahanduse eriala eesmärk on kõrghariduse kõrgeimale tasemele vastava kompetentsi tagamine nii teaduslikuks uurimistööks, arendus- ja loometegevuseks, kui ka majanduse ja rahanduse valdkonnas tipptasemel professionaalina töötamiseks, ning haridustasemele vastava sotsiaalse kompetentsuse ja kohanemisvõime tagamine toimetulekuks kiiresti muutuvas maailmas.

Õppekava läbinu: 
•    oskab iseseisvalt läbi viia teadusuuringuid ja kasutada selleks loovalt sobilikke uurimismeetodeid;
•    omab süsteemset ülevaadet teooriatest ja empiirilistest uuringutest majanduses ning rahanduses;
•    töötleb informatsiooni ja teeb majandusega seotud rakendusuuringuid;
•    tunneb ja kasutab erinevaid empiirilisi meetodeid majanduses ja rahanduses;
•    analüüsib ja hindab kriitiliselt erialaspetsiifilisi teadusartikleid;
•    väljendab oma seisukohti argumenteeritult ja diskuteerib vaidlusalustes küsimustes; 
•    esitab enda teadustegevuse tulemusi eri sihtgruppidele.

Doktoriõppe programm koosneb ulatuslikust teadustööst, doktoranti teadustöö tegemisel toetavatest üleülikoolilistest üldainetest ning erialaspetsiifilistest kursustest, mida on doktorandil võimalik valida vastavalt oma uurimishuvist.

Õppetöö toimub inglise keeles. Doktorant peab läbima õppetöö 30 EAP ulatuses. Majandusteaduse ja rahanduse eriala kohustuslikud ained on finantsökonoomika, ökonomeetria ning majandusteaduse eriteemad. Lisaks saab valida erinevaid aineid ülekantavate osksute moodulist. Doktoritöö maht on 210 EAP.

Doktoritöö temaatika eriseminarides on doktorantidel võimalus ette kanda oma uuringuid. Teadustöödele annavad tagasisidet nii kohalikud kui ka partnerülikoolide (Aalto, Helsinki ja Tel Aviv) teadurid. Seminarid toimuvad kord kuus ja neis tuleb osaleda kõigil semestritel, mil doktorant on aktiivses õppes.

Tüüpiline doktoritöö koosneb kolmest teaduspublikatsioonist. Teaduspublikatsioonid peavad olema eelretsenseeritud ning ilmunud Scopuse ja/või Web of Science’i andmebaasides indekseeritud väljaannetes. Vähemalt üks kolmest artiklist on soovituslikult ainuautorluses. 

Doktorantidel on võimalik osaleda Soome rahanduse doktorikooli/majanduse doktorikooli loengutel. Uurimisteemakeskse individuaalõppe raames on võimalik arvestada erinevaid Eestis või välismaal sooritatud lühikursuseid.

Lisaks on võimalik osaleda Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli poolt korraldatud koolitustel ja kirjutamislaagrites ning taotleda rahalist toetust väliskonverentsidel ja koolitustel osalemiseks.

Doktoriõpingute tulemuseks on uurimisteema probleemile uudset lahendust esitav doktoritöö. Doktoritöid juhendavad oma erialal rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased majandusanalüüsi ja rahanduse instituudist

Doktoriõppe vormid

Doktoriõpet on võimalik läbida neljal viisil: 

  • doktorant-nooremteadurina

  • tööstusdoktorandina

  • doktorant-üliõpilasena

  • eksternina

Doktoriõppe vormid

Vastuvõtt doktoriõppesse

KANDIDEERIMISE EELDUS

Majandusteaduse ja rahanduse doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Eelistatavalt on kandidaadil magistrikraad majandusteaduses, ent olenevalt uurimisteemast võivad doktoriõppekohale kandideerida ja sobituda ka teiste teadusvaldkondade kandidaadid.

Vastuvõtuperiood

Doktoriõppesse kandideerimine

Avatud konkursid - uurimisteemad

Küsi lisa

PROGRAMMIJUHT

Vastab doktoriõppe programmi sisu puudutavatele küsimustele.

Tõnn Talpsepp

Tõnn Talpsepp

620 4057
tonn.talpsepp@taltech.ee

ÕPPEKONSULTANT

Vastab õppetööd puudutavatele küsimustele.

SBG_Maria Edur

Maria Edur 

620 3947
maria.edur@taltech.ee