Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi kõige Maa-lähedasem eriala õpetab sind tundma planeedi muutuvat keskkonda, planeerima säästlikku ressursikasutust ning rakendama digiajastu nutikaid tehnoloogiaid.

Vulkaanidest merehoovusteni ning kliimamuutustest allmaarajatiste projekteerimiseni – siin omandatud loodusteaduslik maailmapilt koos inseneri "käed-külge" mõtteviisiga annab sulle võimaluse kaasa lüüa tuleviku-Maa kujundamises. Sinu elukutseks võib saada kliimateadlane, mereuurija, geoloog, maapõueinsener või hoopis mõni tulevikuamet, millel täna veel nimegi pole. Üks on selge – ilma teadmisteta maapõuest, maavaradest, ookeanist ja atmosfäärist ei toimu rohepööret ega saa lahendada inimkonna ees seisvaid teisi suuri väljakutseid.

Eriala sisu

Üks peaeriala, mitu perspektiivi. Eriala lähtub Maa kui tervikliku süsteemi toimimise põhimõttest ning käsitleb geosfääri, hüdrosfääri-atmosfääri, biosfääri ja antroposfääri ning nendevahelisi seoseid. Õpingute käigus saad tugeva loodus- ja inseneriteadusliku baashariduse ning oskused tehnoloogia ja andmete kasutamiseks päriselu probleemide lahendamisel. Erialamoodulid annavad sulle põhjaliku ülevaate Maa kliima ja keskkonna kujunemisest ning muutlikkusest nii minevikus, tänapäeval kui tulevikus. Geosfäärist ja mineraalide-kivimite tundmaõppimisest on vaid samm maapõueressursside jätkusuutliku kasutamise ning mäeinseneeria alusteni. Ookeani ja atmosfääri protsesside, geoloogia ning ressursikasutuse analüüsimiseks ja probleemidele uudsete lahenduste leidmiseks õpid kasutama kaasaegset teadusaparatuuri, digilahendusi ning keskkonna suurandmeid.

Õppekava jätab sulle palju valikuvabadust, sest alates teisest õppeaastast saad kombineerida oma huvidele kõige paremini vastavaid erialaaineid geoloogia, okeanograafia-meteoroloogia või maapõue inseneeria ja tehnoloogia suunalt. Õppekava oluliseks osaks on välitööd ja praktikumid nii maismaal kui merel, samuti tööpraktika eriala ettevõttes või asutuses, mis võimaldab saada varakult tuttavaks valdkonna peamiste väljakutsete, tööprotsesside, metoodika ning tulevaste kolleegidega.

Loodusteaduskonna esmakursuslasena on sul võimalik taotleda loodusteaduskonna esmakursuslase stipendiumit, mis võimaldab sul paremini õpingutele keskenduda. Rohkem infot leiad siit.

Tutvu maa süsteemide, kliima ja tehnoloogiate õppekava täisversiooniga

Õppimine

Õppekava moodulid keskenduvad loodusteaduste, inseneriõppe ja tehnoloogia eri tahkudele.

Maa süsteemide ja tehnoloogiate moodul keskendub geoloogia, okeanograafia, meteoroloogia-klimatoloogia ja mäenduse alusõppele. Peaeriala moodulid pakuvad juurde süvendatud teadmisi just sulle enim huvipakkuvast suunast – saad valida kliimamuutusi käsitlevaid aineid, süveneda meregeoloogiasse ja geodeesiasse; omandada praktilisi kogemusi okeanograafia uurimismeetodite kasutamisel; koostada kliimamudeleid ja meteoroloogilisi prognoose; õppida maavarade geoloogiat ja maapõuekasutuse projekteerimist ning uurida inimese ja keskkonna vastasmõjusid.

Digitaalse planeedi moodul pakub Maa süsteemidele väljundit kaasaegse andmeanalüüsi kaudu, kus märksõnadeks on geoinfosüsteemid, andmekaeve, suurandmed, tehisintellekt ja kaugseire. Saadud teadmised ja praktilised kogemused aitavad sul läbi viia keskkonnaandmete statistilist ja ruumilist analüüsi, luua keskkonnamuutuste prognoosmudeleid ja projekteerida uuenduslikke tehnilisi lahendusi maapõue kasutamiseks.

Matemaatika ja IT moodul sisaldab erinevaid matemaatilisi põhiaineid ning statistika ja teadusliku programmeerimise aluseid. Neid kõiki läheb tarvis nii mäeinseneridel, geoloogidel kui mere- ja kliimateadlastel erialaainete raames ning praktiliste ülesannete lahendamisel.

Stuudiumi jooksul läbid lisaks põhiõppe moodulitele ka loodus- ja sotsiaalteaduste üldõppemoodulid, mis annavad sulle teadmised ettevõtluse, õiguse ja filosoofia alustest ning laiema loodusteadulikku tausta keemias, füüsikas ja ökoloogias.

Soovid siduda oma tuleviku merekeskkonna seisundi ja kliimamuutuste uurimisega, siis milleks sulle valikaineks maavarade geoloogia või kaevandamissüsteemid? Kliima- ja keskkonnamuutuste kokkupuutepunkt ressursikasutuse ja ühiskonna ootustega sisaldab mitmeid täna vastuseta küsimusi ning suuri väljakutseid. Neid saab lahendada ainult süsteemse lähenemisega, kombineerides teadmisi planeedi toimimisest, ressurssidest ja tehnoloogiatest. Peale meie õppekava läbimist suudad võibolla just sina leida ja juurutada uudseid lahendusi, mis aitavad jõuda kiiremini kliimaneutraalse majanduse ja jätkusuutlikku toormekasutuseni?

Soovid alustada mäeinseneri karjääri, siis milleks pakkuda sulle kliimamuutusi puudutavat õpet? Mäeinseneri elukutse on hinnatud kõikjal maailmas. Rohepöördega järsult kasvav ressursivajadus ja kaevandamisega paratamatult kaasnevad keskkonnamõjud seavad sinu ette aga üha suuremaid väljakutseid. Kuidas arvestada planeerimisel kliimaneutraalsuse eesmärke, vähendada keskkonnariske ning saada ühiskonnalt toetus – sotsiaalne litsents – maavarade kasutamiseks? Sellele aitab kaasa laiapõhjalisem haridus ning parem arusaam nii looduslikest kui inimtekkelistest protsessidest. Seetõttu on õppekava valikus ained kliimamuutustest, keskkonnamõjudest ja nende auditeerimisest ning ringmajandusest.

Miks õppida just Tallinna Tehnikaülikoolis?

TalTechi maa süsteemide, kliima ja tehnoloogiate õppekava kombineerib Eestis ainulaadsel moel okeanograafia-meteoroloogia, geoloogia ning maapõue inseneeria õppe. Lisandväärtust pakub keskendumine praktilistele tegevustele, meeskonnatööle, probleemõppele ning digitehnoloogiate ja andmeanalüüsi kasutamisele ettevalmistamaks sind tulevases töös ettetulevate ülesannetelahendamiseks.

Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad, õppimine

Tulevik

Eriala lõpetanuid ootavad tööle keskkonna-, geoloogia- ja mineraaltoormete alaseid uuringuid tegevad ettevõtted, energeetika- ja merendussektor, mäetööstus ning keskkonna ja ressurssidega seotud riigiasutused (Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Geoloogiateenistus, Transpordiamet, Maa-amet Keskkonnaministeerium jt) ning kohalikud omavalitsused ja keskkonnamõjude hindamist ning keskkonna-alaseid konsultatsioone pakkuvad erafirmad nii Eestis kui välismaal.

Peale kolmeaastast bakalaureuseõpet saad jätkata magistriõppes nii Eestis kui välismaal – meie õpet viivad läbi kõrge rahvusvahelise tasemega teadlased-õppejõud, keda täiendavad hinnatud praktikud väljapoolt ülikooli. Hea võimaluse tuleviku töökoha leidmiseks annavad erialapraktikad, mille käigus saad esimesed töökogemused ning kontaktid valdkonna ettevõtete-asutuste ning inimestega.

Suured väljakutsed on seotud rohepöördega kaasneva uute toorainete vajaduse rahuldamisega. Aga geoloogial on üha suurem roll ka keskkonnaprobleemide lahendamisel. Näiteks sisuliselt ainult geoloogia kaudu saame uurida Maa ajaloolist kliimat, et selle alusel prognoosida võimalikke muutusi tulevikus, mis tänapäeval on kahtlemata üks väga olulistest küsimustest. Loe siit intervjuud vilistlase Erki Niitlaanega

merevälitööd

Kas sobib mulle?

Sobib just sulle, kui:

  • sulle sobib loodusteaduslik maailmapilt ja globaalne vaade planeedi keskkonnale;
  • sind huvitab, miks ja kuidas muutub kliima, milline on selles inimese roll ning kuidas muutustega kohaneda;
  • sulle meeldiks otsida ja analüüsida seoseid looduses, sh inimese ja looduse vastasmõjusid, toetudes digitaalajastu uuenduslikele tehnoloogiatele;
  • sulle pakuvad huvi loodusressursside kasutamisega seotud väljakutsed, mille lahendamiseks läheb vaja tehnilist taipu ja tarku masinaid;
  • sa ei pelga looduses liikumist ega “käed-külge” kogemusi, mida pakuvad meie välipraktikad ja ekspeditsioonid.

Jälgi meie tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Laeb infot...