Tallinna Tehnikaülikool

Võib öelda, et riigi majanduse aluseks on ennekõike infrastruktuur: teed, sillad, tunnelid, raudteed, lennujaamad ja sadamad, milleta ei pääse inimesed liikuma ega jõua kaubad tarbijani. Eesti teedevõrk on küll piisavalt tihe, kuid sellel ohutu ja sujuva liiklemise tagamine nõuab pidevat tööd. Infrastruktuur on ja jääb meie igapäevase toimetuleku esmaseks eelduseks. Kindel on, et hea haridusega insener leiab alati hea tasuga tööd, sest nii nagu Tallinn ei saa kunagi valmis, ei kao kunagi vajadus ehitusinseneride ja -geodeetide järele.

Eriala sisu

Majanduse arengu tagab kaasaegse taristu olemasolu, mille üheks tähtsamaks osaks on piisava tihedusega ja heas seisukorras teedevõrk. Just sina võiksid olla uus teedeinsener. Teedeehituse ja geodeesia õppekavas saad valida kahe peaeriala vahel.

Teedeehituse peaerialal saad omakorda spetsialiseeruda teedeehitusele või sillaehitusele. Teede- ja sillaehitus käsitlevad nende projekteerimist, ehitamist ning hooldamist, ehitustööde juhtimist, liikluskorraldust ja –ohutust ning teedevõrgu planeerimist.

Ehitusgeodeesia valdkond tegeleb nii teede kui hoonete ehituses vajalike mõõdistustega, juba projekteeritud ehitise ja selle osade loodusesse märkimisega ning ehitise valmimisel ka jooksvate kontrollmõõdistustega.

Viieaastase õppe järel antakse sulle magistrikraad ning diplomeeritud teedeinseneri 7. taseme (ehitusgeodeesiale spetsialiseerudes geodeedi) esmakutse. Kui soovid edasi õppida, on sulle avatud juba doktoriõpe.

Tutvu teedeehituse ja geodeesia õppekava täisversiooniga

Spetsialiseerudes teedeehitusele, on sinu tulevikuülesandeks tagada inimestele võimalikult sujuvad ja ohutud liikumisvõimalused, mis vastavad nende vajadustele ning soovidele.

Õppetöö on väga praktiline: harjutad teede- ja liiklussõlmede projekteerimist, planeerid tee-ehituse ja korrashoiu ning liikluskorralduse projekte. Külastame erinevaid pooleliolevaid ehitusobjekte ning läbid ametipraktika. Kuna teedeinsener peab nii mõndagi teadma maa-alade mõõtmisest ning kaardistamisest, on sinu õpingute alguses ka praktiline osa geodeesias.

Spetsialiseerudes sillaehitusele, on sinu võimalus muuta kogu liiklus efektiivsemaks. Transpordisüsteemis on sillad võtmepositsioonil, silla hävimine võib oluliselt halvata kogu süsteemi toimivust. Seetõttu vajab sillale õige asukoha valimine ühelt poolt teadmisi nii ühiskonnast kui ökonoomikast, teisalt nõuab selle konstruktsiooni kavandamine põhjalikke teadmisi mehaanikast, tugevusõpetusest ja ehitusmaterjalidest. Olemasolevad sillad vajavad hoolt, rekonstrueerimist ning sageli ka uute ja kaasaegsematega asendamist.

Tähtsamateks erialaaineteks, mida õpid, on teede ja sildade projekteerimine, sillasambad, teras-, puit- ja raudbetoonsillad, sildade korrashoid ning tehniline- ja ehitusmehaanika. Ka sillaehituses on praktilise õppe osakaal väga suur: näiteks projekteerimisküsimustes kasutame õppematerjalina reaalseid ehitatud või välja töötatud sildu, lisaks külastame pooleliolevaid ehitusobjekte ja hindame nende kvaliteeti.

Tutvu teede- ja sillaehituse suuna õppekava täisversiooniga

Ehitusgeodeetilised tööd algavad ehitise jaoks planeeritud maa-ala mõõdistamisega ja täpse topograafilise plaani koostamisega, mis on projekteerijate töö aluseks. Peale ehitusprojekti valmimist märgib geodeet ehitise loodusesse ja teeb kogu ehitustöö ajal vajalikke märkimistöid ja kontrollmõõtmisi.

Kuna geodeet peab oskama reaalselt teha välimõõtmisi ning sellele järgnevat andmetöötlust, keskendub suur osa õppest just nende oskuse omandamisele ning suur osa erialaseid teadmisi omandatakse praktilise õppe käigus.

Õpingute käigus tutvud põhjalikult mõõtmisinstrumentide ja metoodikaga, andmetöötlusega ning geodeetilise taristuga (riiklikud ja ülemaailmsed süsteemid).

Geodeesia ei tunne riigipiire – sellealased teadmised ja oskused kehtivad igal pool. Täna on geodeedid eriti nõutud just kiirelt arenevates piirkondades ning Eesti geodeedid on leidnud rakendust üle terve maailma paiknevatel vastutusrikastel ehitusobjektidel.

Tutvu ehitusgeodeesia suuna õppekava täisversiooniga

Miks õppida just TalTechis?

 • TalTech on ainuke ülikool Eestis, kus saab omandada teedeinsenerile vajalikke teoreetilisi ja praktilisi teadmisi magistrikraadi tasemel. Suure lisaväärtusena saad teadmised ka teistes ehitusega seotud alusainetes nagu kujutav geomeetria, ehitusmehhaanika, hüdraulika ja hüdromeetria, ehitusgeoloogia ning ehitusmaterjalid. Õpitakse aru saama ehitisest kui tervikust ja erinevate valdkondade vastastikkusest mõjust. TalTech õpetab praktilisi ülesandeid lahendama süsteemselt ja terviklikult, arvestades ka teiste (ehitus)protsessis osalejatega.
 • Selleks, et saaksid rahulikult õppimisele keskenduda, oleme loonud Peep Sürje nimelise stipendiumifondi. Igakuist mitmesaja-eurost toetust saab taotleda kohe peale esimest semestrit ning see jagatakse kuni kümnele heade õppetulemustega tudengile.
 • TalTech on Eestis ainus koht, kus saab magistritasemel spetsialiseeruda just ehitusgeodeesiale, mis on vaieldamatult geodeesia kõige keerulisem haru, sest nõuab mõõtmistäpsusi, mis on kohati alla-millimeetri tasemel.
 • TalTechil on rohkem kui poolsada aastat õpetamise ja teadustöö kogemust ning tänaseks on teedeinseneri või ehitusgeodeedi diplomi saanud üle 1000 lõpetanu. Väga hea koostöö Transpordiameti, Eesti Geodeetide Ühingu, Eesti suuremate linnade ning kohalike ettevõtetega toetab tudengite õpi-, praktika- ja töövõimalusi. Uurimistöid saab teha erinevates laborites, aga ka vahetult objektil ja töölaua taga.
 • TalTechil on mainekad partnerülikoolid. Tublimatel tudengitel on võimalik end täiendada vahetustudengi või stipendiaadina Aalto ülikoolis Soomes, Chalmersi tehnikaülikoolis Rootsis või Taani tehnikaülikoolis.

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Teede- ja sillaehituse eriala lõpetanuna on sul võimalus töötada järgmistel ametialadel:

 • teede- või sillaehitusprojektide planeerimine ja projekteerimine;
 • teede- või sillaehituse juhtimine kõige erinevamatel tasemetel alates meistrist ehitusobjektil kuni ehitusfirma juhini;
 • teede ja sildade korrashoid;
 • ehitusjärelevalve;
 • liiklusohutuse auditeerimine ja hindamine;
 • kohalikes omavalitsustes teedeehituse tellija ülesandeid täitev spetsialist;
 • inseneride koolitamine;
 • ettevõtliku lõpetajana on sul võimalus luua oma ettevõte.

Geodeedina oskad töötada mõõtetehnoloogiaga ning tead, mida teha olukorras, kui GPS meid aidata ei suuda (näiteks metsaaladel ning linnadžunglites). Samuti on sul vajalikud teadmised geoinformaatika, satelliittehnoloogia ja geograafiliste infosüsteemidega (GIS) seotud ülesannete lahendamiseks. Nii saad abiks olla hoopis teiste eluvaldkondade ülesannete lahendamisel nagu kliimamuutuste uurimine, Maa masside liikumine, maavärinate ennustamine jne.

Sinu karjäärivõimalused on laiad, hõlmates nii geodeesiaettevõtteid, Maa-ametit ja teisi riigiasutusi, ehitusettevõtteid, kaardistusettevõtteid, ruumiandmetega seotud infrastruktuuri ettevõtteid kui ka ülikoole ning teadusasutusi. Geodeetide oskuste järele on vajadus suur - paljud meie üliõpilased on juba enne lõpetamist leidnud huvitava erialase töö!

Loe, kuidas kirjeldab geodeedi igapäeva üle kümneaastase töökogemusega Mairolt Kakko

Kas sobib mulle?

Teede- ja sillaehituse inseneriks sobid, kui:

 • Oled täpne ning hea süvenemis- ja keskendumisvõimega. Projekteerides tuleb arvestada kehtivate nõuetega, teha kõik vajalikud arvutused ning need mitu korda üle kontrollida. Eksimine on lubamatu, sest see võib olla ohtlik inimestele ja varale.
 • Soovid areneda ja end täiendada ka tulevikus. Et kursis olla valdkonna arengutega maailmas ning vajadusel rakendada teiste riikide kolleegide teadmisi, peaksid olema valmis end pidevalt täiendama.
 • Oled hea pingetaluvusega ning hea suhtleja. Ehitusobjektil juhina töötades pead olema suuteline muutlikke olukordi kiirelt lahendama.
 • Sa armastad reaalaineid ning sul on ruumiline ettekujutusvõime.
 • Sillaehitusinsenerina peaksid suutma seostada visualiseeritud lahendust (joonised või 3D-pilt) reaalse olukorraga ja vastupidi. Kõike seda saab omandada ja täiustada õpingute käigus.

Ehitusgeodeediks sobid, kui:

 • Sa oled punktuaalne ja täpne.
 • Sulle meeldib iseseisvalt mõelda.
 • Sulle meeldib vaheldus.
 • Näed end ehitusplatsil ühendamas arhitektide, projekteerijate ja ehitajate tööd.

Teedeehitust ja geodeesiat tudeeriv Katriin Vinogradov leiab, et kuigi õppetöö pole just ülemäära lihtne, laiendab inseneriks õppimine silmaringi ning arendab arusaama ümberringi toimuvast ja toimimisest. Loe intervjuud temaga siit

Laeb infot...