Tallinna Tehnikaülikool

Toimumas

Kaisa Mens - in memoriam

an elderly woman pointing a finger

29.02.1928–26.06.2024

26. juunil 2024 lahkus meie hulgast teenekas geoloog ja hea sõber Kaisa Mens. Kolleegid jäävad teda meenutama energilise, heatujulise ja tohutult mitmekesise teadmistepagasiga humoorika kaasteelisena, kellelt sai alati head nõu nii teaduse, ajaloo, kultuuri, kirjanduse, meditsiini kui teiste geoloogide kohta.

Kaisa on pärit Virumaalt Vaivara vallast. Tartu Ülikooli geoloogia osakonna lõpetas ta 1952. a ning jätkas õpinguid petrograafia eriala aspirantuuris Moskva Ülikoolis, kus kaitses 1956. a geoloogia- ja mineraloogiateaduste kandidaadi kraadi. 1956–60 oli Kaisa Tallinna Polütehnilise Instituudi mäekateedri õppejõud, 1961–62 töötas Eesti Geoloogia Valitsuses. Aastail 1963–2002 oli teadustöötaja Teaduste Akadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudis. Eesti Geoloogia Seltsiga liitus Kaisa 1989. aastal.

Kaisa Mensi suurim teaduslik panus on Eesti ja Baltikumi Ediacara (Vendi) ning Kambriumi stratigraafia, litoloogia ja paleontoloogia uuringutesse. Kaisa publikatsioonide hulk ulatub üle 130, millest suur osa on tänaseni säilitanud oma olulisuse. Lisaks leiab jätkuvalt aktiiselt kasutust Kaisa käsikirjaline pärand, eriti välipäevikud, ning unikaalsed Ediacara ja Kambriumi kivimite ning fossiilide kollektsioonid.

Ärasaatmine laupäeval, 29. juunil kell 13.30 Pärnamäel.

Toimus projekti HERCCULES esimene tutvustamisüritus

a group of people

13. juunil toimus Tallinna Tehnikaülikoolis CCUS tutvustamisüritus, mida korraldasid kaks Euroopa projekti – HERCCULES ja CCUS ZEN ning mida toetas Horizon Europe programm. Üritusel osales umbes 50 inimest kohapeal ja 30 inimest veebis, sealhulgas uurimisinstituutide, ülikoolide, nafta- ja insenerifirmade, uute tehnoloogiate pakkujate, Bellona Fondi, Global CCS Instituudi ja kohalike tööstuse sidusrühmade esindajad.

Ettekanded toimusid kolmes sessioonis ja üritus lõppes paneeldiskussiooniga. Päeva jooksul arutati uusi tehnoloogilisi arenguid, käimasolevaid ja loodavaid projekte, CO2 püüdmise, transpordi, kasutamise ja ladustamise (CCUS) stsenaariume, uusi Euroopa regulatsioone, regulatiivseid ja sotsiaalseid väljakutseid ning CCUS-tehnoloogia laialdase tööstusliku rakendamise väljavaateid. Arutelud keskendusid eesmärgile saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus Balti ja Vahemere piirkondades.

Ürituse korraldasid geoloogia instituudi vanemteadur Alla Šogenova ja teadur Kazbulat Šogenov.

Kevadsemestri lõputööde kaitsmine geoloogia instituudis

five graduates with flowers

Juuni alguses kaitsti geoloogia instituudis kuus lõputööd. Palju õnne kõigile lõpetajatele!

Bakalaureusetööd:

Hannah Mikenberg "Soome lahe raua-mangaani konkretsioonide tekkemehhanismide seos merepõhja geoloogilise ehituse ja lekkimislehtritega"
(Formation mechanisms of the iron-manganese concretions in the Gulf of Finland)

Juhendaja: Atko Heinsalu, vanemteadur (TalTech), PhD
Kaasjuhendaja: Vladimir Karpin, TalTech, doktorant, MSc

Siim Roov "Evaluating the performance of the flotation process for recovering calcium carbonate from oil shale mine tailings"
(Põlevkivi aherainest kaltsiumkarbonaadi floteerimise teel eraldamise protsessi tõhususe hindamine)

Juhendaja: Sander Kanter, lektor (TalTech), MSc

Kaarl Rudolf Tamm "Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti Kesk-Alam-Devoni põhjaveekompleksi põhjavee päritolu ja selle keemilise koostise kujunemine"
(Origin and chemical composition of groundwater in the Lower-Middle Devonian aquifer system in southern Estonia and northern Latvia)

Juhendaja: Joonas Pärn, hüdrogeoloog (Eesti Geoloogiateenistus), PhD
Kaasjuhendaja: Rein Vaikmäe, nõunik (TalTech), PhD

Magistritööd:

Hendrik Klaas "Altkaevandatud alade stabiliseerimine ja maakasutuse võimaluste laiendamine Kiviõli põlevkivikaevanduse näitel"
(Stabilization of Post-Mining Areas and Expansion of Land Use Opportunities: A Case Study of the Kiviõli Oil Shale Mine)

Juhendaja: Vesta Kaljuste, vanem mäeinsener (Energiasalv Pakri OÜ), MSc
Kaasjuhendajad: Erik Väli, vanemlektor (TalTech), PhD
Heidi Elisabet Soosalu, vanemlektor (TalTech), PhD

Carina Potagin "Geology, geochemistry, and geochronology of the Märjamaa rapakivi granitoid intrusion"
(Märjamaa granitoidse intrusiooni geoloogia, geokeemia ja geokronoloogia)

Juhendaja: Alvar Soesoo, Professor (TalTech), PhD
Kaasjuhendaja: Juan David Solano Acosta, doktorant-nooremteadur (TalTech), MSc

Henri Olavi Suomalainen "Distribution of Rare Earth Elements in Estonian Lower Ordovician Complexes"
(Haruldaste muldmetallide levik Eesti Alam-Ordoviitsiumi kivimkompleksides)

Juhendaja: Rutt Hints, vanemteadur (TalTech), PhD
Kaasjuhendaja: Sophie Graul, doktorant-nooremteadur (TalTech), MSc

Aada Teedumäe - in memoriam

a woman in purple jacket

26.01.1936-12.06.2024

Aada Teedumäe oli tunnustatud maavarade geoloog. Ta lõpetas 1959 Tartu Riikliku Ülikooli, geoloogia-mineraloogiakandidaadi kraadi sai 1983 Leningradi mäeinstituudist. Töötas aastatel 1959–1971 Eesti NSV Geoloogia Valitsuses vanemgeoloogi ja aastatel 1979–1984 juhtivinsenerina, vahepeal 1971–1979 EKE Projektis vaneminsenerina, seejärel karjääri lõpuni 1984–2008 Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudis vanemteaduri ja erakorraline teadurina.

Tema lai uurimisvaldkond hõlmas karbonaatsete kivimite geoloogiat, litoloogiat ja varu ning maavara kui taastumatu loodusvara ratsionaalset kasutamist ja kaitset. Ta osales paljudes rahvusvahelistes keskkonnaekspertiisiprojektides ning oli aastaid ka Eesti Maavarade Komisjoni ekspert.

A. Teedumäe koos A. Raukasega koostas ja toimetas mahuka ingliskeelse geoloogia monograafia "Eesti geoloogia ja maavarad". Suurteos on ligikaudu kahe sajandi jooksul kogutud materjali üldistus, mis annab põhjaliku ülevaate Eesti maavaradest.

Ärasaatmine on esmaspäeval, 17. juunil k 13.00 Liiva kalmistu kabelis (pärgi mitte tuua).

Laeb infot...

Laeb infot...