Tallinna Tehnikaülikool

Olulised vastuvõtu kuupäevad

VASTUVÕTT 2024/25. ÕPPEAASTAKS

1. märts - 3. juuli 2024 kell 12:00: avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS kõikidele õppekavadele.

28. juuni - 3. juuli kell 12.00: avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal (kui eelneva hariduse info ei ole registritest leitav).

14. juuli  -   õppimatuleku kinnitamise tähtaeg 

16. august - õppekohtade pakkumise lõpptähtaeg piirarvuga vastuvõtuga erialadel vabanenud õppekohtade täitmiseks. Õppekoht tuleb kinnitada SAIS-teates märgitud tähtajaks.

28. juuni - 3. juuli kell 12.00 avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal: 
Peamajas Tallinn Ehitajate tee 5
U04-102a
tööpäeviti kell 9-16, v.a 3. juuli  kell 9-12

Veel on vastuvõtt avatud tööpäeviti kell 10-15,  3.07 kell 10-12:
Kohtla-Järvel: Järveküla tee 75; 
Tallinnas Eesti Mereakadeemias: Kopli 101;
Kuressaares ja Tartus kokkuleppel.

SISSEASTUMISKATSED

Erialaste sisseastumiskatsete perioodid:
1. - 7. aprill (registreerimise tähtaeg 28. märts kell 12.00)
13. - 19. mai (registreerimise tähtaeg 10. mai kell 12.00)
5. - 9. juuli kõikidel erialadel (registreerimise tähtaeg 3. juuli kell 12.00, kui kogu vastuvõtt lõppeb)

Matemaatika ja eesti keele katsete info

1. märts - 25. juuni kell 12.00 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele. NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2024. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika oma alla 70 punkti.

26. juuni - TalTechi matemaatika sisseastumiskatse Tallinnas

27. juuni - TalTechi eesti keele sisseastumiskatse Tallinnas

Sisseastumisavalduse esitamine

 • Sisseastumisavaldus tuleb esitada sisseastujate infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). 

 • Sisseastumisel saad esitada kaks avaldust.

 • Bakalaureuseõppesse, rakenduskõrgharidusõppesse ja integreeritud õppesse kandideerimine käib keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel. Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei tule (näiteks kool lõpetatud enne 2004. a või keskharidus on lõpetatud välisriigis), tuleb originaaldokument toimetada ülikooli kohapeale vastuvõtuperioodi jooksul.

 • Välisriigis lõpetatud hariduse puhul tuleb taotleda ENIC/NARIC keskuse hinnang. Kui ENIC/NARIC hinnang on keskuse poolt tehtud, kajastub see SAISis avaldusel. ENIC/NARIC keskuse otse saamise tähtaeg on dokumentide esitamise lõppemise kuupäev (4. juuli kell 12).

 • Sisseastumisavaldust esitades pead kohe valima ka õppekoormuse.

 • Kui erialal pakutakse nii päevaõppe kui ka sessioonõppe võimalust, siis toimub kandideerimine samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite õpinguid alustada. Erandiks on IT süsteemide arendus, kus kandideerimisavaldus tuleb esitada soovitud õppevormi, sest erinevas õppevormis on kandideerimise alused erinevad.

 • Õppekoha pakkumine ja õppima tuleku kinnitamine toimub jooksvalt, kui avaldus on korras ja katsed positiivsele tulemusele sooritatud. Õppima tuleku kinnitamine lõppeb 14. juulil.

Esita avaldus SAISis

Pane tähele!

Kui SAISis sisseastumisavaldust esitades ei ole eelneva hariduse andmed riiklikust registrist kättesaadavad, tuleb lõpudokumendi originaal tuua paberkandjal Tallinna Tehnikaülikooli kohapeale. See puudutab neid sisseastujaid, kes on lõpetanud Eesti keskkooli enne 2004. aastat või omandanud keskhariduse välisriigis ja saanud enne 2022. aastat ENIC/NARIC keskuse hinnangu paberkandjal. 
Välisriigis keskhariduse omandanud ja alates 2022. aastast Eesti ENIC/NARIC keskusest oma haridusele hinnangu taotlenud  kandidaatidel on välisriigis omandatud hariduse info näha SAISi avaldusel hariduse osas. Sellisel juhul tuleb lõpudiplom saata peale SAISis avalduse esitamist e-kirjaga vastuvott@taltech.ee. 

Kohapeale tulles on sellisel juhul vaja esitada järgnevad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart või elamisloakaart)

 • keskharidust tõendava dokumendi originaal ja koopia (koopiaid saab tasu eest teha ka kohapeal)

 • kui erialal on see nõutud, siis riigieksamitunnistus

 • välismaal Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud sisseastujal Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus

Sisseastumistingimused

Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppesse, rakenduskõrgharidusõppesse ja integreeritud õppesse saab kandideerida keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel.

 • Vastuvõtt bakalaureuse- ja integreeritud õppesse toimub üldjuhul riigieksamite tulemuste alusel.
  Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks on üldjuhul nõutav keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne või (laia) matemaatika riigieksami tulemus.
 • Olenevalt õppekavast võib lisaks olla ka erialane katse, motivatsioonikiri, vestlus vms.
 • Sisseastumisavalduste esitamine toimub SAIS-is. Kandideerijad, kellel pole riiklikes registritest vajalikke andmeid, peavad originaaldokumendid tooma kohapeale.
 • Sisseastumistingimused erialade kaupa leiad siit.

Pane tähele!

Tallinna Tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, mõnede erialade puhul on kehtestatud ka piirarv.
Piirarvuga õppekavadel toimub õppekohtade pakkumine peale avalduste perioodi lõppu pingerea alusel, kuni õppekohtade arv on täidetud.
Lävendipõhise vastuvõtuga õppekavadel võetakse vastu kõik lävendi ületanud kandidaadid, kes on täitnud õppekoha saamiseks nõutava tulemuse. On vaja vaid www.sais.ee keskkonnas avaldus esitada ja oma õppekoht kinnitada!

Kõikidel inseneriteaduskonna bakalaureuse ja integreeritud õppe kavadel, kahel loodusteaduskonna kaval ja ühel majandusteaduskonna omal on võimalus saada õppekoht ka juhul, kui kandidaat esialgu lävendit ei ületa. Kui õppimatuleku kinnitab vähem kandidaate, kui ülikooli seatud piirarv, pakutakse madalamate sisseastumistulemustega kandidaatidele õppekohti kuni piirarvu täitumiseni, ent mitte rohkem kui 50%-le lävendi ületajate arvust. Vaata selgitavat joonist:

Vaata, milliseid kavasid see erisus puudutab sisseastumistingimuste tabelist lisainfo alt!

Kui riigieksameid pole sooritatud või on sooritatud alla loodetud tulemuse, saab Tallinna Tehnikaülikoolis teha matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatset.
NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2024. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika oma alla 70 punkti.

Matemaatika sisseastumiskatse toimub 26. juunil  ja eesti keele katse 27. juunil. Katsetele pääsevad ainult eelnevalt kuni 26.06 kell 12.00 registreerunud kandidaadid.

Erandjuhul, kui eesti keel teise keelena riigieksamit pole sooritatud, võib selle asendada B2 või C1 eesti keele tasemetunnistusega. Sel juhul teisendatakse tasemeksami punktid riigieksamipunktide skaalasse.

Eritingimustel vastuvõtt

Vastuvõtu eritingimus on kriteerium, mille täitmisel võetakse kandideerija TalTechi (v.a arhitektuuriõpe) vastu, arvestamata vastava õppekava vastuvõtutingimusi.

See tähendab, et kandidaat ei pea täitma lävendipõhise vastuvõtu tingimusi (ei arvestata riigieksamitulemusi, keskhinnet) ega sooritama erialaseid katseid. Gümnaasiumi/keskkooli lõputunnistus on siiski vajalik.

Eritingimustel vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisaks SAISis avalduse esitamisele tuua vastuvõtukomisjoni diplom või tõend, mis tõendab olümpiaadist või võistlusest osavõttu ja saavutatud tulemust. NB: Diplom/tõend tuleb esitada enne vastuvõtu lõppu. Eritingimusel kandideerija saab maksimumkonkursipunktid.

Olümpiaadid ja võistlused mida arvestatakse eritingimustel vastuvõtuks:

Tingimus: osalemine lõppvoorus või kutsutud 2020. aastal lõppvooru

 • Matemaatikaolümpiaad

 • Füüsikaolümpiaad

 • Keemiaolümpiaad

 • Informaatikaolümpiaad

Tingimus: 11. või 12. klassi arvestuses lõppvoorus (või 2020. aasta eelvoorus juhul, kui lõppvooru ei toimunud) koht esikümnes või üldarvestuses esikahekümnes

 • Bioloogiaolümpiaad

 • Geograafiaolümpiaad

 • Füüsika lahtine võistlus

 • Keemia lahtine võistlus

 • Maateaduste olümpiaad

 • Majandusolümpiaad

 • Matemaatika lahtine võistlus

 • TalTechi koolimatemaatika olümpiaad

 • Ajaloo olümpiaad

 • Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

 • Lingvistikaolümpiaad

 • TalTechi lahtine majandusvõistlus

 • TalTechi tehnikaolümpiaad

 • Füüsikavõistlus „Kajakas“

Tingimus: osalemine ja tulemuse saavutamine

 • Balti geograafiaolümpiaad

 • Balti keemiaolümpiaad

 • Balti informaatikaolümpiaad

 • Euroopa füüsikaolümpiaad

 • Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss

 • Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad

 • Euroopa õpilasfirmade võistlus

 • Matemaatikavõistlus „Balti tee“

 • Põhja-Balti füüsikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad

 • Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline keemiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline keskkonnaprojektide olümpiaad

 • Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad

 • Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline online füüsikavõistlus „Physics Cup“
   

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on gümnaasiumiõpilasena saavutanud saatesarjas „Rakett 69“ 1.-3. koha.

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on sisseastumisel kahe viimase aasta jooksul saavutanud „Kübernaaskel“ võistluses vanemas või nooremas vanusegrupis 1.– 3. koha.

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on sisseastumise aastal TalTechi „Labürindijooks“ võistlusel saavutanud 1.–15. koha. 

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on saavutanud 2023. aastal finaalvoorus 1.-5. koha või sisseastumisel kahe viimase aasta jooksul saavutanud valdkonna finaalvoorus 1. koha.

Eritingimusel võetakse vastu kandideerija, kes on saavutanud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil I-III preemia. 

Sisseastumisel kolme viimase aasta jooksul saavutanud insenerivõistlusel „Vesinikuvõistlus“ 1. koha. Nimetatud eritingimusega võetakse vastu ainult inseneriteaduskonna ja loodusteaduskonna õppekavadele.

Valikkursused, mida arvestatakse eritingimustel vastuvõtuks:

 • IT teaduskonna õppekavad:
  IT Teaduskonna kavadele võetakse eritingimusel vastu kandidaat, kes on gümnaasiumi õpilasena lõpetanud Digitaalse tootearenduse / Digitoote disaini 3-aastase valikkursuse (codesters.club). Vastu võetakse käesoleva eritingimuse alusel kokku mitte rohkem kui kaheksa parimat nimetatud valikkursuse lõpetanut üksnes bakalaureuse õppekavadele Riistvara arendus ja programmeerimine, IT süsteemide arendus, Informaatika, Äriinfotehnoloogia, IT süsteemide administreerimine, Küberturbe tehnoloogiad.

Erialade sisseastumiskatsed

Osade õppekavade erialased sisseastumiskatsed saab soovi korral ära teha juba enne gümnaasiumi lõputunnistuse saamist. Info, mis õppekavadel pakutakse katsete tegemise võimalust juba varem, on leitav SIIT.

Samas jääb kõikide kavade puhul siiski ka võimalus teha katsed suvel, 5.-9. juulil.

Pea meeles!

Katsete tulemused lisatakse ainult kandidaadi avaldusele SAISis. Selleks peab kindlasti olema SAISis avaldus esitatud.


Erialased sisseastumiskatsed on järgmistel õppekavadel:

Arhitektuuri erialale kandideerimiseks tuleb läbida sisseastumiskatsed, mis koosnevad esseest, loomingulisest testist ja vestlusest erialakomisjoniga. 
  
Katsed toimuvad 2024. aasta kevadsemestril vastavalt valitud sisseastumisperioodidele: 

 • I perioodil 17.-19. mail 

 • II perioodil 4.-6. juulil ja vestlused 7.-8. juulil

ESSEE 
KANDIDEERIJAD PEAVAD KIRJUTAMA ESSEE ÜHEL TEEMAL KOLMEST (MAKSIMAALSELT 2000 TÄHEMÄRKI, 1 LK, PDF): 

 • Kaks avalikku ruumi, kus olen end hästi tundnud 

 • Kas arhitekt on maailmaparandaja? 

 • Miks ma tahan arhitektiks saada 

Essee kirjutatakse kodus ja laaditakse SAIS-i, tähtaeg on vastavalt valitud sisseastumisperioodile kas:  

 • 10. mai kell 12:00; 

 • 3. juuli kell 12:00. 

 
LOOMINGULINE TEST  

Kandideerijad sooritavad loomingulised katsed spetsiaalses veebikeskkonnas, kus peab täima erinevaid ülesandeid -  joonistama, lahendama mahulisi ülesandeid ja kirjutama. Loomingulise testi ülesanded ja juhendid nende täitmiseks saadetakse kandidaadi e-mailile katsele eelneval päeval. Testi lahendatakse kodus, aega on 3 päeva vastavalt valitud sisseastumisperioodile kas: 

 • 17.-19. mai (toimub ainult siis, kui katsele on registreerunud vähemalt 10 kandidaati) 

 • 4.-6. juuli 

Loomingulise testi jaoks peaks varuma: Joonistamiseks ja visandamiseks pliiatseid 2B- 4B, söepliiatseid, markereid (hallid, must) ning vastavalt sellele 5 paberit A4 (150 - 250 gr). Vormiülesande jaoks 2 paberit A3 (alates 250 gr), töövahendid - lõikenuga, liimipulk, käärid, joonlaud, kolmnurk. Vabaülesannete jaoks visuaalset materjali: koopiaid fotodest, väljalõikeid, värvilisi pabereid jt. Loomingulised ülesanded paberil ja 3D vormiülesanne pildistatakse (telefon vm) ja laetakse veebikeskkonda. 


VESTLUS  

10-15 min vestluse käigus esitatakse lisaküsimusi essee ja loomingulise testi põhjal ning tutvutakse üliõpilaskandidaadi muude omaloominguliste töödega (portfoolioga vms), mis on soovitavalt digitaliseeritud, et seda vestlusel erialakomisjonile mugavam esitleda oleks. 
Palume võtta kaasa mobiiltelefonist suurema ekraaniga seade või saata esitluse PDF fail meiliga triinu-liis.looveer@taltech.ee hiljemalt 5. juulil. Portfooliosse kogutud töödeks võivad olla joonistused, maalid, fotod, videod, arvutigraafika, disainitud objektid vms, mis ei pea olema otseselt arhitektuuriga seotud, aga näitavad kandidaadi loomingulist võimekust. 
 
Vestlused erialakomisjoniga toimuvad kohapeal 7.-8. juulil sõltumata loomingulise testi sooritamise perioodist. 


TULEMUSED 

Sisseastumiskatsete tulemused tehakse teatavaks 2 – 3 päeva jooksul pärast sisseastumisperioodi lõppu ja õppekoht kinnitatakse kandidaadi poolt hiljemalt 13. juulil, kui on selgunud gümnaasiumite lõpueksamite tulemused ja kinnitatud lõplik pingerida. 


KONSULTATSIOONID 

Katsetele eelnevad konsultatsioonid aadressil Akadeemia tee 15a, 7 korrusel ruumis ICT-701 või onlines (lingi leiate siit) 27. juunil algusega kell 11:00. Osalemiseks registreeruda ei ole vaja. 

Kell 11:00 loomingulise testi konsultatsioon, Anu Juurak, Ioannis Lykouras, Üllar Ambos. 

Kell 11:30 kohtumine eriala õppejõudude ja programmijuhiga. 


HINDAMISKRITEERIUMID 

Hindamine toimub kahes osas. Essee ja vestluse eest on võimalik saada kuni 10 punkti ja loomingulise testi eest samuti maksimaalselt 10 punkti.
Katsete koondpunktid on kokku maksimaalselt 20. Õppekoha saamiseks tuleb erialase katse eest saada vähemalt 5 punkti ning essee, portfoolio ja vestluse koondtulemuseks vähemalt 7 punkti.


ESSEE JA VESTLUSE HINDAMISKRITEERIUMID  

Positiivne skaala 7,00 kuni 10 punkti:            
Kandidaat omab head analüüsi- ja improviseerimisvõimet ja tal on hea eneseväljendusoskus essee kirjutamisel. Kandidaadil on piisavalt nõutaval tasemel omaloomingulisi töid, mida ta esitleb vestlusel. Kandidaadil on küllaldaselt eelteadmisi arhitektuurivaldkonnast ja hästi põhjendatud huvi eriala vastu, ta on hästi motiveeritud õppekava kui terviku läbimisest. Kandidaadil on selge nägemus isiklikust tööalasest spetsialiseerumisest pikas perspektiivis ning arhitektuuri õppekava rollist seoses tulevase tööalasele karjääriga. 

Negatiivne skaala 0 kuni 6,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks): 
Kandidaadi analüüsi- ja improviseerimisvõimed ning eneseväljendusoskus essee kirjutamisel pole piisavad. Kandidaadil ei ole nõutaval tasemel või piisavalt omaloomingulisi töid vestlusel esitlemiseks. Kandidaadil on küll huvi õppekaval õppimise vastu, kuid puudub selge arusaam ja piisavad eelteadmised arhitektuurivaldkonnast. Õpingute ühildamine õppetegevusvälise tegevusega on pigem keeruline ning on oht õpingute poolelijätmiseks. Kandidaat ei oma head ettekujutust tööalasest spetsialiseerumisest pikas perspektiivis ning ei oska tihti seostada õpinguid arhitektuuri õppekaval tulevase tööalase arenguga. 


LOOMINGULISE TESTI HINDAMISKRITEERIUMID: 

Positiivne skaala 5,00 kuni 10 punkti: 
Loomingulised ülesanded on teostatud leidlikult, tööd on isikupärased ja väljendusrikkad. Kandidaat tunneb pildi pinna organiseerimise kompositsioonilisi võtteid, oskab rakendada perspektiivireegleid ning jälgida proportsioone ja hele-tumedust. Mahulise kompositsiooni ülesanded on teostatud heal tasemel, etteantud tingimusi on järgitud, otsuste ja valikute tegemisel on loovust, lahendus on terviklik. 
 
Negatiivne skaala 0 kuni 4,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks): 
Loomingulised ülesanded ei ole teostatud leidlikult, tööd pole isikupärased ega väljendusrikkad. Kandidaat ei tunne piisavalt pildi pinna organiseerimise kompositsioonilisi võtteid, ei oska rakendada perspektiivireegleid ning jälgida proportsioone ja hele-tumedust. Mahulise kompositsiooni ülesanded ei ole teostatud rahuldaval tasemel, etteantud tingimusi pole järgitud, otsuste ja valikute tegemisel pole piisavalt loovust, lahendus on ebaõnnestunud. 


VASTUVÕTT EELNEVA KÕRGHARIDUSE BAASIL

Kandideerimise aluseks on eelnevad arhitektuurialased kõrgkooliõpingud (näiteks rakendusarhitektuur, maastikuarhitektuur, disain, sisekujundus jt). 

Kandideerimiseks on vaja:

1) Läbida eelhindamine portfoolio alusel
. Digitaalne portfoolio (soovitavalt A3 mõõdus) esitada hiljemalt 25. juuni 2024 kell 10:00 aadressile triinu-liis.looveer@taltech.ee

2) Seejärel toimub vestlus erialakomisjoniga. Vestluse toimumise aeg on 27. juuni 2024 (lepitakse kokku individuaalne kellaaeg), toimumiskoht Akadeemia tee 15a, 7 korrusel ruumis, ruum ICT-715 (7. korrusel). Vestlusele palume võtta kaasa paberkandjal portfoolio ning eelnevat haridust tõendav diplom ja akadeemiline õiend.

3) Juhul kui hindamisel saadud otsus on positiivne, tuleb täita ning esitada VÕTA taotlus ja tõendusmaterjalid (diplom, akadeemiline õiend jm), tähtaeg 1. august 2024. Esitatud ja hinnatud VÕTA taotluse alusel selgub, millised ained 5-aastasest arhitektuuri õppekavast saavad varasemate õpingutega täidetud ja millised ained tuleb edaspidi õpingute käigus sooritada. VÕTA taotlus on tasuline, täpsemat infot tasumäärade kohta leiab SIIT. Kontakt katrin.soone@taltech.ee.

4) VÕTA hindamisotsuse saamise järel (22. august 2024) esitada vabale õppekohtale kandideerimise avaldus, tähtaeg 26. august 2024 kell 12.00. triinu-liis.looveer@taltech.ee 
  

NB! Eelneva erialase kõrghariduse olemasolul palume SAISi kaudu avaldust mitte esitada. 

Vestlusel on võimalik käia ainult üks kord. Vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ning eelnevate teadmistega eriala kohta.

Vestluse käigus hinnatavad valdkonnad/teemad:

1. Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus
Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi Telemaatika ja arukate süsteemide õppekaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja peaerialadest; põhjendab peaeriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega; vastab küsimusele: "Kellena soovid töötada 10 aasta pärast?"

2. Tulevikuväljavaated, valmidus erialal töötamiseks
Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; ettekujutus tööalasest karjäärist ja kuidas Telemaatika ja arukate süsteemide õppekava läbimine sellele kaasa aitaks. Vastab küsimusele: "Kellena soovid töötada 10 aasta pärast?"

3. Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks
Kandidaadil on valmisolek omandada infotehnoloogia ja automatiseerimise alased oskused ja teadmised; ootused õppe osas ehk arusaam omandatavatest teadmistest ja oskustest; ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused.

4. Eelnev haridus ja töökogemus
Kandidaadil on eelnev haridus ja töökogemus ning oodatav lisandväärtus Telemaatika ja arukate süsteemide õppekava läbimisest. Kohapeal võidakse paluda lahendada suuliseid matemaatika ülesandeid.

Vestluse hindamiskriteeriumid
Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2,5 punkti. Vestluse positiivne skaala 5–10 punkti, negatiivne skaala 0–4,99 punkti. 0 punkti saab kandidaat, kes ei ilmu vestlusele.

Kandideerimine toimub motivatsioonikirja, vestluse ja laia matemaatika riigieksami alusel. Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles. Vestlus toimub inglise keeles.

Motivatsioonikirja sisu:

• Miks teid huvitab inseneeria?

• Miks valisite tulevasteks õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli?

• Mis on põhjused, miks valite integreeritud tehnoloogiate õppekava?

• Kas Te töötate või õpite? Kui töötate – siis kui kaua olete töötanud ja millises valdkonnas? Kas olete lõpetanud mõne muu õppekava? Mitu aastat on möödunud teie viimasest koolituskursusest kutsekoolis, keskkoolis või ülikoolis?

• Nimetage programmeerimiskeeled ja / või tarkvarapaketid, mida teate hästi ja oskate kasutada.

• Kirjeldage oma varasemaid inseneeria ja / või infotehnoloogiaga seotud kogemusi ja pädevusi - nt. tehtud tööd ja projektid, koolituskursustel või ise õpitud oskused, läbitud veebikursused,  jne.

• Kirjeldage oma keelteoskust.

• Kirjeldage oma rahvusvahelist kogemust - kas olete õppinud või töötanud välismaal, või olete reisinud teistesse riikidesse?

• Loetlege oma saavutused õppimises, nt. programmeerimise, matemaatika ja füüsika olümpiaadidel, võistlustel, häkatlonidel osalemine.

• Kirjutage oma huvidest ja ühiskondlikest tegevustest, sportlikest harrastustest ja saavutustest.

NB! Kui kasutate tsitaate või loetud materjalidest pärit infot, siis oluline on korralikult tsiteerida ja viidata kõikidele motivatsioonikirjas kasutatud allikatele (tsitaadid, väljaanded, ideed jne, mis pole teie enda omad). Viitamise ja tsiteerimise reeglite eiramist peetakse plagiaadiks ja see toob kaasa teie taotluse diskvalifitseerimise.

NB! Lisaks motivatsioonikirjale ja vestlusele peab laia matemaatika riigieksamitulemus olema vähemalt 60 punkti. Matemaatikat võib asendada tüüpset rahvusvahelist gümnaasiumitaset eeldav matemaatika ja loogika test, mis sooritatakse Moodles inglise keeles. Kes soovib kandideerida selle tulemusega, peab kirjutama programmijuhile: tauno.otto@taltech.ee

IT süsteemide administreerimise õppekava sisseastumiskatseks on erialaste teadmiste test. 

Sisseastumistest võimaldab õppima asuda ka neil, kellel juba mõningane IT-kogemus on olemas, kuid kes soovivad oma teadmisi süstematiseeritult täiendada. Testi keerukusastet võib võrrelda EUCIP ja COMPTIA administreerimise moodulite tasemega, on ka keerulisemaid ning lihtsamaid küsimusi.

Testi näidisküsimusi saate näha siit.

Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 90 minutit.

Hindamine: Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 60 punkti.

IT-pädevuste testi on võimalik sooritada IT Kolledži õppehoone arvutiklassis (Raja 4c, Tallinn) või distantsilt interneti vahendusel (kasutades Proctorio tarkvara), st ülikooli kohapeale tulemata. 

Distantsvormis testil osalemiseks peab viibima eraldatud keskkonnas, kus on internetiühendus. Testi sooritamiseks on vajalik Google Chrome veebilehitseja kõige uuem versioon ning töötav veebikaamera ja mikrofon.

Täpsema info leiab kandideerija SAISist.

Õppekava IT süsteemide arendus SESSIOONÕPPE õppevormis on sisseastumiskatseks erialaste teadmiste test. Sessioonõppesse ootame kandideerima varasema IT-alase (töö)kogemusega huvilisi.


Testis käsitletavad teemad:

 1. Süsteemiarenduse protsess ja meetodid;
 2. Andmehaldus ja andmebaasid;
 3. Programmeerimine (mis on algoritm, süntaks jne.);
 4. Kasutajaliides ja veebidisain.

Testi näidisküsimused:

 1. Silurid (debugger) võimaldavad (valige üks):
  • muuta muutujate andmetüüpe
  • käivitada programmi tööd sammude kaupa
  • koondada programmifailid projektidesse
  • dekompileerida masinkoodi
 2. Kasutaja (user) on (valige üks):
  • isik, kes on kasutanud teenust või toodet
  • isik, kes kasutab teenust või toodet
  • isik või organisatsioon, kes tasub teenuse või toote eest
  • isik või organisatsioon, kes kasutab teenust või toodet
 3. Veebilehe kujunduse faili laiend on (valige üks):
  • XML
  • CSS
  • HTML

Test toimub IT Kolledži õppehoone arvutiklassis (Raja 4c, Tallinn). Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 1 tund.

NB! Üliõpilaskandidaatidel, kellel on test varasemalt sooritatud, peavad IT süsteemide arenduse sessioonõppesse kandideerimisel sooritama selle uuesti.

Hindamine: Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 75 punkti. Kandidaadid, kes ei ilmu testile, saavad tulemuseks 0 punkti.

Keemiatehnoloogia õppekavale kandideerimiseks on sisseastumiskatseks vestlus.
Vestlust saab läbida ainult üks kord.


Vestluse teemad:
1. Miks on otsustatud valida just „Keemiatehnoloogia“ õppekava?
2. Millised on eelteadmised erialast ja õppekavaga seonduvatest päevakajalistest teemadest?
3. Milline on teadlikkus võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest, ettekujutus tulevasest tööalasest spetsialiseerumisest ja karjäärist? Kellena soovid töötada 10 aasta pärast?
4. Millised on eelnevad õpingud või töökogemus antud valdkonnas?
5. Kui palju aega on plaanis õppetööle pühendada? Kas töötatakse samal ajal? Missugused on võimalikud riskid (rahalised, ajalised võimalused, tervise- ja eraelulised riskid)? Missugused on riskide maandamise võimalused?


Hindamiskriteeriumid:
Iga vestluse teema eest on võimalik koguda 0–2 punkti.


Positiivne skaala 5–10 punkti
Kandidaadil on:
•    huvi antud õppekaval õppida; 
•    piisavad erialased algteadmised; sotsiaalne valmidus töötamiseks valitud erialal;
•    arusaam õppekava sisust, ettekujutus oma õpingutest ja tööalastest võimalustest tulevikus; 
•    eelnev haridus lähedasel erialal (nt, kutseharidus);
•    erialane töökogemus; 
•    motivatsioon, eeldused ja võimalused edukateks õpinguteks.


Negatiivne skaala 0-4,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks)
Kandidaadil:
•    puudub selge arusaam õppekava sisust;
•    ei ole ettekujutust võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest, tulevasest tööalasest spetsialiseerumisest ja karjäärist;
•    õpingute ühildamine töö või muu õppevälise tegevusega on keeruline ning oht õpingute pooleli jätmiseks on suur;
•    on terviseprobleemid, mis ei võimalda töötada kemikaalidega (nt kopsukahjustused, allergia või ülitundlikkus kindlatele kemikaalidele, psoriaasihaiged, kroonilised maksa- või neeruhaigused, epilepsia)


Kandidaat, kes ei ilmu vestlusele, saab 0 punkti.
 

Küberturbe tehnoloogiate õppekava sisseastumistingimused on matemaatilise, loogilise ja algoritmilise võimekuse test, motivatsioonikiri ja vestlus.
 

Test sooritatakse Moodle-keskkonnas inglise keeles ja see koosneb viiest ülesandest, mille lahendamiseks on aega neli tundi. Testi ülesanded põhinevad loogikal ja gümnaasiumimatemaatikal. Testil ei pea osalema kandidaadid, kes on sooritanud laia matemaatika või enne 2014. a. matemaatika riigieksami või TalTech matemaatika katse vähemalt 85-le punktile. Testile võimaldatakse ligipääs ainult siis, kui kandidaat on SAIS keskkonnas avalduse esitanud ja vastuvõtutöötaja on selle üle vaadanud.

Küberturbe tehnoloogiate testi tulemused hinnatakse ümber laia matemaatika riigieksamiga võrdsesse skaalasse, mida on võimalik näha siit.

Motivatsioonikiri kirjutatakse inglise keeles ja see peab sisaldama järgmisi teemasid:
1. Why are you interested in the field of information technology (IT), especially cyber security topics?
2. Why did you choose Estonia and TalTech IT College for your future studies?
3. Do you work? For how long and in which field? How your current work is related to IT and cyber security?
4. Please mention the programming languages in which you have written at least 500 lines of code.
5. Please mention the operating systems that you have experience with.
6. Please describe your previous experience and competencies related to IT.
7. List your achievements in other fields, especially participating in contests in mathematics, physics and IT-related topics.
8. Please write about your interests and social activities (beyond IT and mathematics, physics).

Vastuvõtukomisjon hindab üksnes nende kandidaatide motivatsioonikirju, kes sooritasid testi positiivsele tulemusele või kelle matemaatikaeksami tulemus on vähemalt 85 punkti.

Vestlus toimub inglise keeles. Vestlusel keskendutakse motivatsioonikirjas väljatoodule, inglise keele oskusele, testi tulemustele ning üldisele motivatsioonile õpingutele asumiseks.

Hindamine: Vestluse ja motivatsioonikirja eest on võimalik saada kokku kuni 100 punkti (positiivne tulemus on vähemalt 60 punkti). Vestlusele pääsevad üksnes kandidaadid, kes sooritasid testi positiivsele tulemusele või kelle matemaatikaeksami tulemus on vähemalt 85 punkti.

NB: Õppekava keel on inglise keel.

Laevajuhtimise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne (3,8) või lai matemaatika (vähemalt 50) / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse või EMERA akadeemiline test vähemalt 50 punkti;
 2. vestlus, millele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täitmine SAIS-is (üleslaetava faili nimeks panna sisseastuja nimi).

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,8 või matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti või EMERA akadeemiline test vähemalt 50 punkti ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti, avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud.

Vestlus

Enne õppetöö algust tuleb läbida tervisekontroll! Nimekirja arstidest, kes võivad mereõppeasutusse õppima asujate tervisekontrolli läbi viia, leiab SIIT.                                                        

Vestlusel on võimalik käia ainult üks kord. 15-minutilise vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ning eelnevate teadmistega eriala kohta.

Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek
Üliõpilaskandidaat hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas laevajuhtimise eriala õpingud aitavad tal oma eeldusi paremini ära kasutada; toob välja seoseid erialase kõrghariduse ning tööalase konkurentsivõime vahel.

Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus
Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi laevajuhtimise õppekaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja peaeriala; põhjendab eriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega.

Tulevikuväljavaated, valmidus merel töötamiseks
Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast laevajuhtimise õppekava läbimist.

Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks
Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused; toob selgelt välja statsionaarõppe plussid ja miinused ning Mereakadeemia kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.

Eneseväljendusoskus
Vestlus on ladus; järgitud on eesti keele reegleid, keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning stiil ladus.

EMERA akadeemiline test
EMERA akadeemiline test võib kandidaadi soovi korral asendada keskmise hinde nõuet, kui tehtud ei ole ka laia matemaatika riigieksamit. Akadeemilist testi saavad sooritada kõik kandidaadid, kes on varasemalt omandanud keskhariduse, esitanud SAIS-is kandideerimise avalduse ja see on vastuvõtutöötaja poolt üle vaadatud. Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 60 minutit. Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti. Akadeemilise testi sooritamine on võimalik ainult Eesti Mereakadeemias koha peal (Tallinn, Kopli 101, ruum number 214). Testi tegemiseks registreeri end siin hiljemalt 30. juunil. Merenduse akadeemiline test toimub 2. juulil kell 13:00. Test toimub TalTech Moodle õpikeskkonnas https://moodle.taltech.ee. Enne kohale tulemist palun logi sisse kas ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu. Sisse logimise/autentimise käigus luuakse teile vajadusel automaatselt Moodle konto ja küsitakse teie e-postiaadressi. Sisestatud e-postile saadetakse konto kinnituslink, mis tuleb avada. Seejärel registreeruge vastuvõtulehel: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=33395. Võib juhtuda, et kinnituskiri koos lingiga läheb hoopis rämpsposti hulka. Probleemide korral kirjutada moodle@taltech.ee

Laevamehaanika õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne (3,8) VÕI lai matemaatika (vähemalt 50) / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse VÕI EMERA akadeemiline test vähemalt 50 punkti;
 2. vestlus, millele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täitmine SAIS-is (üleslaetava faili nimeks panna sisseastuja nimi). 

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,8 või matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti või EMERA akadeemiline test vähemalt 50 punkti ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti, avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud.

Vestlus
Vestlusel on võimalik käia ainult üks kord. 15-minutilise vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ning eelnevate teadmistega eriala kohta. Vestlusele on vaja kaasa võtta mereõppeasutusse õppima astuja tervisetõend (https://www.riigiteataja.ee/akt/111072012014). Tervisekontrolli tegemise õigusega arstide nimekirja leiad  Terviseameti kodulehelt.

Karjäärivalikud (2 punkti)
Kandidaat hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas laevamehaanika eriala (k.a. peaeriala valik) õpingud aitavad tema tugevusi rakendada valitud erialal; toob välja seoseid erialase kõrghariduse ning tööalase konkurentsivõime vahel nii merel, kui maal.

Huvi eriala vastu (2 punkti)
Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi laevamehaanika õppekaval õppimise vastu. Tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja peaerialadest; põhjendab peaeriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega.

Tulevikuväljavaated (2 punkti)
Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast laevamehaanika õppekava läbimist.

Õpivalmidus (2 punkti)
Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused; toob selgelt välja Mereakadeemia kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.

Eneseväljendusoskus (2 punkti)
Suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus on ladus; keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning väljendusviis ladus.

EMERA akadeemiline test
EMERA akadeemiline test võib kandidaadi soovi korral asendada keskmise hinde nõuet, kui tehtud ei ole ka laia matemaatika riigieksamit. Akadeemilist testi saavad sooritada kõik kandidaadid, kes on varasemalt omandanud keskhariduse, esitanud SAIS-is kandideerimise avalduse ja see on vastuvõtutöötaja poolt üle vaadatud. Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 60 minutit. Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti. Akadeemilise testi sooritamine on võimalik ainult Eesti Mereakadeemias koha peal (Tallinn, Kopli 101, ruum number 214). Testi tegemiseks registreeri end siin hiljemalt 30. juunil. Merenduse akadeemiline test toimub 2. juulil kell 13:00. Test toimub TalTech Moodle õpikeskkonnas https://moodle.taltech.ee. Enne kohale tulemist palun logi sisse kas ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu. Sisse logimise/autentimise käigus luuakse teile vajadusel automaatselt Moodle konto ja küsitakse teie e-postiaadressi. Sisestatud e-postile saadetakse konto kinnituslink, mis tuleb avada. Seejärel registreeruge vastuvõtulehel: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=33395. Võib juhtuda, et kinnituskiri koos lingiga läheb hoopis rämpsposti hulka. Probleemide korral kirjutada moodle@taltech.ee

Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2 punkti.

Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek
• Kandidaat nimetab mitu töökohta (ettevõtted, tehased, firmad jne) kus saab antud õppekava läbinu töötada.
• Kandidaadil on huvi tehnika, erinevate mehhanismide ja masinate vastu.
• Kandidaat teab (vähemalt on teinud eeluuringuid) erinevate energia liikide saamise tehnoloogiat.
• Kandidaat vastab küsimusele: Kellena soovid töötada 10 aasta pärast?

Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus
• Kandidaat nimetab vähemalt 2 põhjust, miks ta otsustab sisse astuda TalTech Virumaa kolledžisse; kandidaadil on tugev ja selge motivatsioon ja õppimistahe.
• Vestluse käigus selgub, et kandidaadi isikuomadused, oskused, hoiakud, pädevused on heas vastavuses antud õppekava spetsialiseerumise (masinaehitus/energiatehnoloogia/mäendus) nõuetega.

Tulevikuväljavaated, valmidus ettevõttes töötamiseks
• Tulevane üliõpilane on motiveeritud antud erialal õppimiseks ja teadlik vastava eriala töö võimalustest.
• Kandidaadil on varasemad head/väga head teadmised ja oskused antud õppekava valdkonnas, ta on motiveeritud antud õppekavas õppimiseks. Vestluse käigus selgus, et kandidaat on teinud eeluuringuid ning on selge soov antud erialal rohkem teada saada.

Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks
• Kandidaat on aktiivne, soovib ennast pidevalt arendada; teab millised tema omadused vajavad arendamist.
• Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused
• Kandidaat toob selgelt välja statsionaarõppe või kaugõppe plussid ja miinused ning Virumaa kolledži kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.
•  Kohapeal teostatakse suulised matemaatika ja füüsika ülesanded.

Eneseväljendusoskus
• Vestlus on ladus; järgitud on eesti keele reegleid; keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara on rikkalik ning stiil ladus.
 

Meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne hinne VÕI laia matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse
 2. Vestlus, millele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täimine (max 10 konkursipunkti). Vestlus toimub Kuressaares või videokõne vahendusel.

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused:

 • lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5 (või matemaatika eksamil / EMERA akadeemilisel testil vähemalt 50 punkti)
 • vestluse tulemus vähemalt 5 punkti;
 • avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud.

Vastuvõtuankeedi ja  vestluse põhjal hinnatakse:

 • kandidaadi huvi, teadlikkust ning valmisolekut õppida meretehnika ja väikelaevaehituse õppekaval;
 • kandidaadi isikliku karjääri seost ülikooliõpingutega ning seost eelneva hariduse, vabatahtliku tegevuse ja/või tööalase kogemusega;
 • kandidaadi soovi õppida valitud vormis ja keskkonnas;
 • kandidaadi  motiveeritust õppima tulla;
 • suulist ja kirjalikku  eneseväljendusoskust.

I Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek

Üliõpilaskandidaat

 • hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas tehnikavaldkonna õpingud aitavad tal oma eeldusi paremini ära kasutada;
 • teeb oma seniste kogemuste najal tähelepanekuid inseneritöös, tootmises, ettevõtluses jm vajalike teadmiste ja oskuste kohta;
 • toob välja seoseid erialase kõrghariduse, praktilise kogemuse ning tööalase konkurentsivõime vahel.

1,5-3 punkti

 • Üliõpilaskandidaat kirjeldab oma varasemaid õpinguid, huvialasid, vabatahtlikku tegevust ja/või eelnevat tööalast kogemust, kuid need on isiklike arengueesmärkidega seostamata.
 • Üliõpilaskandidaadi valdkonnaga seotud karjääriplaan ei ole selge, kõrgkooliõpingute ja tööturunõuete seos piiritlemata.

0-1,49 punkti

II Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus

Kandidaat

 • põhjendab selgelt oma huvi väikelaevaehituse õppekaval õppimise vastu
 • on tutvunud õppekava sisuga

1,5-3 punkti

Kandidaat

 • põhjendab huvi väikelaevaehituse õppekaval õppimise vastu üldsõnaliselt,
 • õppekaval omandatavad erialateadmised ja -oskused toob välja osaliselt;

0-1,49 punkti

IV Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks

 • Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks.
 • Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed.
 • Kandidaat toob selgelt välja statsionaar- või kaugõppe plussid ja miinused ning Kuressaare kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.

1,5-2 punkti

 • Kandidaadil on ülevaade ülikooli õppekorraldusest, valmisolekut täiskoormusega õppimiseks on kirjeldatud üldsõnaliselt, selgitused võimalike takistuste kohta õppekava täismahus läbimiseks puuduvad.
 • Kandidaat ei too selgelt välja õppevormi ja õpikeskkonna valikukriteeriume.

0-1,49 punkti

V Kirjalik  ja suuline eneseväljendusoskus

 • Vastused vastuvõtuankeedi küsimustele on terviklikud ja omavahel loogilises kooskõlas.
 • Järgitud on eesti kirjakeele reegleid, keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning stiil ladus.
 • Vormistus on ühtlane, kirja- ja trükivead puuduvad.

0,5-2 punkt

 • Vastused vastuvõtuankeedi küsimustele on üldsõnalised.
 • Keeleline teostus on nõrk – lauseehituses on vigu, esineb mõtte- ja sõnakordusi, stiil on sobimatu.
 • Vormistus ebaühtlane, esineb kirjavigu.

0-0,49 punkti

Mereveonduse ja sadamatöö korraldamise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne (4,0) või lai matemaatika (vähemalt 50) / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse või EMERA akadeemiline test vähemalt 50 punkti;
 2. motivatsioonikiri ja vestlus.

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 4,0 või matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti või EMERA akadeemiline test vähemalt 50 punkti; motivatsioonikirja tulemus vähemalt 2,5 punkti ja vestluse tulemus vähemalt 2,5 punkti, avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud. Vestlusele pääsemise eelduseks on motivatsioonikirja tulemus vähemalt 2,5 punkti.  

Motivatsioonikiri
Lisaks lõputunnistuse keskmise hinde arvestamisele või matemaatika riigieksami või TalTechhi tulemusele või EMERA akadeemilise testi tulemusele tuleb sisseastujal esitada motivatsioonikiri. Motivatsioonikiri lisatakse SAIS-is sisseastumisavaldusele. Motivatsioonikirja pikkuseks on kuni 1,5 lehekülge. Motivatsioonikiri annab ülevaate, kuidas on tulevane üliõpilane motiveeritud eriala õppima.

Vestlus
Vestlusele pääseb motivatsioonikirja tulemusega vähemalt 2,5 punkti.
Vestlusel hindab komisjon lisaks motiveeritusele peamiselt keele- ja suhtlemisoskust.

Motivatsioonikirja Ja vestluse hindamiskriteeriumid
Motivatsioonikirja ja vestluse mõlema eest on võimalik saada maksimaalselt 5 punkti (kokku 10).

Motivatsioonikirjas üliõpilaskandidaat:

 • põhjendab oma õppima asumise soovi ja huvi eriala vastu (10 %);
 • hindab oma õpimotivatsiooni õppekava läbimiseks (20 %);
 • sõnastab oma eesmärgid õppima asumisel (20%);
 • analüüsib õpingute vajalikkust enda erialases arengus ja tööalases karjääris(25 %); kirjeldab ootused õppima asumisel koolile (10%);
 • esitab nägemuse enda tulevikust peale eriala omandamist (15%).
   

EMERA akadeemiline test

EMERA akadeemiline test võib kandidaadi soovi korral asendada keskmise hinde nõuet, kui tehtud ei ole ka laia matemaatika riigieksamit. Akadeemilist testi saavad sooritada kõik kandidaadid, kes on varasemalt omandanud keskhariduse, esitanud SAIS-is kandideerimise avalduse ja see on vastuvõtutöötaja poolt üle vaadatud. Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 60 minutit. Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti. Akadeemilise testi sooritamine on võimalik ainult Eesti Mereakadeemias koha peal (Tallinn, Kopli 101, ruum number 214). Testi tegemiseks registreeri end siin hiljemalt 30. juunil. Merenduse akadeemiline test toimub 2. juulil kell 13:00. Test toimub TalTech Moodle õpikeskkonnas https://moodle.taltech.ee. Enne kohale tulemist palun logi sisse kas ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu. Sisse logimise/autentimise käigus luuakse teile vajadusel automaatselt Moodle konto ja küsitakse teie e-postiaadressi. Sisestatud e-postile saadetakse konto kinnituslink, mis tuleb avada. Seejärel registreeruge vastuvõtulehel: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=33395. Võib juhtuda, et kinnituskiri koos lingiga läheb hoopis rämpsposti hulka. Probleemide korral kirjutada moodle@taltech.ee

This information is only for the candidates, that are not applying to this programme with the higher national maths exam scores. If you are applying with the national test scores, then you must have a score of 60 points or more.

If you wish to do the speciality test instead of applying with the national higher maths exam or the TalTech maths exam, then you must send your motivation letter to piret.levertand@taltech.ee. This is the indication, to the test holders, that you wish to take the speciality test. In order for you to be admitted to the interview, you must pass the speciality test. If you get a positive score on the test, a representative from the university will contact you and offer you a time for the interview. The combined scores to the test and interview will be marked into the SAIS system as replacement scores to the national maths exam.

Online test

Moodle online test is designed to evaluate candidate's secondary school mathematics.

There are 2.5 hours to complete the test consisting of 20 questions. The test covers the following themes: numbers and rules of calculation, algebraic skills, standard functions, equations and inequalities, systems of equations, calculus, probability and statistics.

Grading scale: 0-100

Applicants who receive the minimum of 50 points for the test are invited to the online interview.

Motivation letter

For the programme an individual motivation letter (statement of purpose) must be inserted.

Please include following:

 • Describe your professional goals. Why do you want to study in Estonia and at the TalTech School of Business and Governance? How does the International Business Administration programme support your professional life and career intentions? Which of the specializations is particularly beneficial in pursuing your professional goals? (0-20 points)
 • Do you study and/or work? What kind of education have you completed or are acquiring at the moment? How many years have passed since your last training course at school, university, open university, executive training, etc.? Have you any other academic achievements, i.e. participating in contests or Olympiads? Where and for how long have you been working, and what have been your tasks? (0-20 points)
 • Describe your experiences, knowledge and skills related to business. Have you taken part in any school projects, competitions, online courses, lectures or read on your own books, articles, followed newspapers and podcasts on the topic? Have you worked in family business or created your own start-up? (0-20 points)
 • Describe your language skills, i.e. English and other foreign languages. How long have you studied English, to what extent and for what do you use it outside of school? Describe your international experiences. Have you studied, worked or lived abroad or travelled to foreign countries? What have you learned from these experiences, how does it contribute to studying business administration and working in business? (0-20 points)
 • What are your interests and social activities? (0-20 points)

PS! It is important to properly cite any sources (quotations, ideas, data, etc., which are not your own) used in your motivation letter, because to do otherwise would be plagiarism and result in disqualification.

There are numerous guidelines and examples of how to write a motivation letter, what is expected here is, however, a narrative from your individual perspective of what has led you to apply to the International Business Administration programme, and how this education is helpful in your future career.

Grading scale: 0-100

Positive result 60-100 points:

 • The candidate has an interest in learning International Business Administration and is able to elaborate his/her career choice intentions and explain the reasons behind it based on personal interests and/or experiences. The candidate is familiar with the International Business Administration programme structure and overall content. The candidate is familiar with the TalTech and School of Business and Governance, with the overall organisation of studies and university’s profile in terms of size and academic fields, its international activities, and campus.
 • The candidate is able to discuss his/her studies and/or work history by comparing different experiences and lessons learned. Participating successfully in contests or Olympiads adds extra points. The candidate is also able to give an overview of his/her language skills, how these were developed and to what extent foreign languages (esp. English) are practiced every day.
 • The candidate is able to demonstrate and analyse his/her previous experiences, knowledge and skills in the area of business. These might range from visiting business-related lectures and reading books and newspapers to practical experiences like setting up a (student) company or working for family business.
 • The candidate is able to provide an overview of his/her international experiences and of lessons learned (communication skills, language skills, independence, etc.). These might include studying/working/doing sports abroad or living abroad/travelling with one’s family.
 • The candidate is able to elaborate his/her interests and social activities and knowledge/skills these have developed (public speaking, communication, teamwork, planning, independence and responsibility, etc.).

Negative result 0-59 points:

 • The candidate has an interest in learning International Business Administration but is not able to elaborate in detail his/her career choice intentions, explain the reasons behind these and discuss the role completing the programme has in it. The candidate is only to some extent familiar with the International Business Administration programme structure and content. The candidate is little familiar with TalTech and School of Business and Governance, with the overall organisation of studies, university’s profile in terms of size and academic fields, its international activities, and campus.
 • The candidate is able to list his/her studies and/or work history, but is not able to compare the different experiences and analyse the lessons learned. The candidate has not participated successfully in contests or Olympiads. The candidate is able to list foreign languages, but is not able to explain how these were acquired and to what extent foreign languages (esp. English) are practiced every day.
 • The candidate is able to list his/her previous experiences, knowledge and skills in the area of business, but not compare those and explain how these have led to the decision to study international business administration.
 • The candidate is able to list his/her international experiences, but not analyse the lessons learned and relate these to studying in TalTech.
 • The candidate is able to list his/her interests and social activities, but not analyse the knowledge/skills these have developed and how these might be useful when studying in TalTech.

Online interview

The online interview is based on the information submitted in the motivation letter. During the interview the following aspects will be evaluated:

 • Motivation and reasons for choosing the university and programme, future career plans, Erasmus studies, master studies. Ability to discuss, create connections, analyse one’s intentions and behaviour, strengths and weaknesses (0-20 points);
 • Academic background, work experience, volunteering, business-related activities, teamwork experiences, achievements and interests (0-20 points);
 • Knowledge of TalTech, TVTB programme and Estonia (0-20 points);
 • Knowledge, skills and practice in mathematics and English (0-20 points);
  • It is preferred to demonstrate related skills by SAT test (if available, upload Score Report in your application). This would be regarded as an asset during the admission interview.
 • International mainly educational experiences, e.g., student exchange, language camps, international projects, etc. (0-20 points).

Grading scale: 0-100

Positive result 60-100 points:

 • The candidate is able to explain the reasons for choosing the International business administration programme and TalTech based on his/her interests and previously acquired competencies. The candidate has a detailed understanding of his/her future career and how the programme he/she is applying for contributes to the career choice intentions.
 • The candidate is familiar with the International business administration programme, its structure, incl specialisations, and content. The candidate is able to discuss the essence of the specialisations and area-specific employment opportunities, the benefits of choosing one of the specialisations and relate it to his/her career choice intentions.
 • The candidate is able to elaborate and analyse his/her knowledge, skills and experiences (business, mathematics, English), discuss his/her strengths and weaknesses, and ways of overcoming these.
 • The candidate is able to elaborate his/her international experiences, coping with stress and teamwork skills and how these might contribute or be an obstacle to studying at TalTech.

Negative result 0-59 points:

 • The candidate is not able to explain the reasons for choosing International business administration programme and TalTech based on his/her interests and previously acquired competencies. The candidate has a general understanding of his/her future career and is not able to explain how the programme his/she is applying for contributes to the career choice intentions.
 • The candidate is only to some extent familiar with the International business administration programme, its structure and content. The candidate is not able to explain the meaning of specialisations and area-specific employment possibilities, the benefits of choosing one of the specialisations and relate it to his/her career choice intentions.
 • The candidate is not able to elaborate and analyse his/her knowledge, skills and experiences (business, mathematics, English), discuss his/her strengths and weaknesses, and ways of overcoming these.
 • The candidate is not able to elaborate his/her international experiences, coping with stress and teamwork skills, and how these might contribute or be an obstacle to studying at TalTech.

Students for TalTech international study programmes are admitted based on the admission threshold. Online interview will be conducted only with candidates who have passed the online test (50 points or more).
An applicant who receives a combined score (average) of minimum 60 points for motivation letter and online interview is admitted.

Please note that although there are no formal subject prerequisites, we assume that the candidate has passed Mathematics subject at the high school level.

Portfoolio sisu

Portfoolio eesmärk on sisseastujat veidi lähemalt tundma õppida. Palun kirjelda meile, mida huvitavat viimase kolme aasta jooksul teinud oled:

 • IT-alal (nt võistlused, osalemised ringitundides, kursustel, muu elektroonika ja/või programmeerimisega seonduv tegevus, ka kodus nokitsemine);
 • TalTech-i tegevustes (Tehnikaolümpiaad, Tehnoloogiakooli või muud kursused);
 • spordis ja huvitegevuses (võistlused ja trennid, huvikoolid, väitlusklubi);
 • ettevõtluses ja majanduses (võistlused, õpilasfirma, osalemine kursustel või häkatonidel, töötamine, vabatahtlik tegevus);
 • muul alal (konkursid, aineolümpiaadid ja -võistlused, ühiskondlikus elus aktiivne tegevus - nt. õpilasomavalitsus).

Portfoolio sisu tutvustavat videot saate näha siit.

Vormistus

Portfoolio vormistatakse esitlusena: esilehel autori nimi, järgmistel slaididel on loetletud tegevused ja tõendusmaterjalid (mis on pealkirjastatud ning dateeritud). Failinimi on kandideerija eesnimi_perenimi_portf. Portfoolio esitatakse PDF või video failina. Kui faili kogumaht ületab suuruse 20 MB, siis palun laadige portfoolio SAISi .zip failina. Esitada saab ühe faili. 

Hindamine

Portfoolio juures hinnatakse õpilase aktiivsust erinevates mitteformaalsetes tegevustes, tulemusi teemakohastel võistlustel või konkurssidel (10 punkti):

 • IT valdkonna tegevused (0-3p)
 • TalTech-i tegevused (0-1p)
 • Sport ja huvitegevused (0-2p)
 • Ettevõtlus ja majandus (0-2p)
 • Muud tegevused (0-2p)

Veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne või lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse või EMERA akadeemiline test.
 2. CV ja vestlus (max 10 konkursipunkti).

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,8 või matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti või EMERA akadeemiline test vähemalt 50 punkti ning vestluse ja CV koondtulemus vähemalt 5 punkti, avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud.

Kandideerimiseks tuleb üliõpilaskandidaadil osaleda vestlusel.
15-minutilise vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse sisseastuja eelnevate teadmistega.

Vestluse hindamiskriteeriumid:

õppekava valiku põhjendus (4 punkti)
4 punkti - kandidaat põhjendab selgelt oma huvi veeteede haldamise õppe­kaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ning praktikavõimalustest; põhjendab peaeriala eelistust ning seob selle oma arengueesmärkidega.
2 punkti - kandidaat põhjendab huvi veeteede õppekaval õppimise vastu üldsõnaliselt, õppekaval omandatavad erialateadmised ja –oskused toob välja osaliselt; märgib ära küll eriala eelistuse, kuid valik jääb oma arengueesmärkidega seostamata.

tuleviku karjääriperspektiivid (2 punkti)
2 punkti – kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast veeteede haldamise õppekava läbimist.
1 punkt – tulevased tööalased võimalused on kirjeldatud umbmääraselt, täpsemat valdkonda või tegevusala välja toomata; õppekava läbimise vajadus tööalaseks tegevuseks või edasiõppimiseks on nõrgalt põhjendatud.

õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks (2 punkti)
2 punkt - kandidaadil on selge ülevaade ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed;
1 punkt - kandidaadil ei ole selget ülevaadet ülikooli õppekorraldusest, valmisolekut täiskoormusega õppimiseks on kirjeldatud üldsõnaliselt, selgitused võimalike takistuste kohta õppekava täismahus läbimiseks puuduvad.

piisav väljendusoskus eesti keeles (2 punkt)
2 punkti – kandidaat vastab küsimustele vabalt eesti keeles.
1 punkt – kandidaat saab küsimusest aru, kuid küsimustele vastamine on raskendatud.

EMERA akadeemiline test
EMERA akadeemiline test võib kandidaadi soovi korral asendada keskmise hinde nõuet, kui tehtud ei ole ka laia matemaatika riigieksamit. Akadeemilist testi saavad sooritada kõik kandidaadid, kes on varasemalt omandanud keskhariduse, esitanud SAIS-is kandideerimise avalduse ja see on vastuvõtutöötaja poolt üle vaadatud. Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 60 minutit. Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti. Akadeemilise testi sooritamine on võimalik ainult Eesti Mereakadeemias koha peal (Tallinn, Kopli 101, ruum number 214). Testi tegemiseks registreeri end siin hiljemalt 30. juunil. Merenduse akadeemiline test toimub 2. juulil kell 13:00. Test toimub TalTech Moodle õpikeskkonnas https://moodle.taltech.ee. Enne kohale tulemist palun logi sisse kas ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu. Sisse logimise/autentimise käigus luuakse teile vajadusel automaatselt Moodle konto ja küsitakse teie e-postiaadressi. Sisestatud e-postile saadetakse konto kinnituslink, mis tuleb avada. Seejärel registreeruge vastuvõtulehel: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=33395. Võib juhtuda, et kinnituskiri koos lingiga läheb hoopis rämpsposti hulka. Probleemide korral kirjutada moodle@taltech.ee

This information is only for the candidates, that are not applying to this programme with the higher national maths exam scores. If you are applying with the national test scores, then you must have a score of 50 points or more.

If you wish to do the speciality test instead of applying with the national higher maths exam or the TalTech maths exam, then you must send your motivation letter and CV to piret.levertand@taltech.ee. This is the indication, to the test holders, that you wish to take the speciality test. In order for you to be admitted to the interview, you must pass the speciality test. If you get a positive score on the test, a representative from the university will contact you and offer you a time for the interview. The combined scores to the test and interview will be marked into the SAIS system as replacement scores to the national maths exam.

Online test
Moodle online test to evaluate candidate’s general knowledge and argumentation skills, including English.
There are 2 hours to complete the test with 5 open questions.
Grading scale: 0-100 points. All questions must be answered, and every question gives in maximum 20 points.  
Applicants who receive the minimum of 50 points for the test, receive 10 points from the test and are invited to the interview. 

CV and motivation letter
Candidate must present a CV and individual motivation letter (max 300 words per question) which must consist of the profound answers to the following questions:
   1. Explain your interest to the law. Describe your professional goals and explain how the degree programme and specialisation you are applying for supports your professional profile. (0-20 points)
   2. Describe your previous education. How does your academic background fit to the degree programme you are applying for? Evaluate your previous knowledge and skills gathered during your previous education, how they would be useful in your studies in the law programme. (0-20 points)

Interview
Interview can be proceeded via Skype.
In the interview the following questions are asked:
   1. Why have you decided to study at the Tallinn University of Technology? Why you find the programme offered attractive? Why you believe that you are the right person for this programme? (0-25 points)
   2. What do you think about some kind of problems concerned law (can be based on the questions and answers from the test)? (0-25 points)

By the motivation letter and interview the English, skills of expression, analysing and argumentations are evaluated.

Total admission points are calculated as the following: 10points + max 40points + max 50points. Student must have been participated in test, CV and motivation letter and interview.  

Admission level is 50 points. Candidate has justified interest for studying in this programme and its necessity for professional activity. Candidate is able to study on the programme, has appropriate English skills, proper skills of expression, analysing and argumentation skills to manage successfully in the studies.

Negative result is 0 to 49.99 points. The candidate has interest in the programme, however, he/she is not able to justify his/her interest in studying on the Law programme and its necessity for professional activities. Candidate does not have enough capability to study on programme. He/she does not have appropriate English skills, skills of expression, analysing and argumentation skills to manage successfully
in the programme.

Sisseastumiskatsete perioodid

Sisseastumiskatseid saab 2024. aastal teha kolmel eri perioodil, kui katset korraldav teaduskond on selle võimaluse välja pakkunud.

Kõikide erialade sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 5.–9. juulil (3. periood).

 • Kogu kandideerimisperioodi jooksul saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.

 • Erinevaid perioode katse sooritamiseks on kokku kolm.

 • Kahel esimesel perioodil toimuvad katsed siis, kui eriala esindajad seda soovivad. Kõikide erialade katseid kolmel esimesel perioodil ei pakuta. Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades.

 • Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav. Kui katse sisuks on motivatsioonikiri, siis tuleb see lisada SAISi avaldusele enne avalduse esitamist.

 • Katse aega saab muuta kas kandideerija ise SAIS süsteemis avalduse alt või võttes ühendust aadressil vastuvott@taltech.ee

 • Katsele registreerumine toimub siis, kui avaldus saab "esita" nupu vajutamise järel staatuseks „lubatud sisseastumiskatsele“. Kui avaldus läheb kõigepealt mingil põhjusel "ülevaatamisel" staatusesse (hariduse andmed on puudu, kandideerimise aluseks on valitud vale haridus, varem on õpitud tasuta bakalaureuseõppes vms), siis katsele registreerumine toimub alles pärast avalduse korrigeerimist, kui avaldus saab staatuseks "lubatud sisseastumiskatsele".

 • Hiljemalt 10. juuliks on kõik katsete tulemused (ka viimase perioodi omad) kantud SAIS-i kandidaadi poolt esitatud avaldusele, sõltumata katse sooritamise ajast.

 
TalTechi vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
Seega kui katse on sooritatud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel õppima asuda. Mõnedel erialadel on määratud ka piirarv ja kui see lävendi ületajatest ei täitu, siis pakutakse õppekohti ka allapoole lävendit jäänutele.

Sisseastumisavaldusi saab esitada 1. märtsist kuni 3. juulil kella 12.00-ni.
Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 14. juulil kell 23.59.

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
IT süsteemide arendus IADB (sessioonõpe) Erialaste teadmiste test 4.04 Dagmar Tamme Testi sooritamine distantsilt ei ole võimalik
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 4.04 Liana Šestak Vajalik tervisetõend
Laevamehaanika VDXR Vestlus 4.04 Marlen Pärjala Vajalik tervisetõend
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR Vestlus 3.04 Inga Zaitseva-Pärnaste
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR Vestlus 4.04 Veroonika Shirokova Toimub Virumaal või veebis
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (Virumaa peaeriala) Vestlus 4.04 Žanna Gratšjova Toimub Virumaal või veebis
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 4.04 Antonina Zguro Toimub Virumaal või veebis
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 4.04 Mihhail Afanasjev Toimub Kuressaares või veebis

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
IT süsteemide arendus IADB (sessioonõpe) Erialaste teadmiste test 16.05 Dagmar Tamme Testi sooritamine distantsilt ei ole võimalik
IT süsteemide administreerimine IAAB Erialaste teadmiste test 15.05 Nele Teearu Saab teha nii kohapeal kui distantsilt
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 16.05 Liana Šestak Vajalik tervisetõend
Laevamehaanika VDXR Vestlus 16.05 Marlen Pärjala Vajalik tervisetõend
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR Vestlus 15.05 Inga Zaitseva-Pärnaste
Mereveondus ja sadamatöö korraldamine  VDSR Vestlus 16.05 Tõnis Hunt
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR Vestlus 16.05 Veroonika Shirokova Toimub Virumaal või veebis
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (Virumaa peaeriala) Vestlus 16.05 Žanna Gratšjova Toimub Virumaal või veebis
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 16.05 Antonina Zguro Toimub Virumaal või veebis
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 16.05 Mihhail Afanasjev Toimub Kuressaares või veebis
Arhitektuur EAUI

Erialane katse, essee

17.-19.05 Triinu-Liis Looveer

Erialase katse kestus 3 päeva. Toimub Moodle keskkonnas online. Vestlused toimuvad juulis.

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
IT süsteemide arendus IADB (sessioonõpe) Erialaste teadmiste test

5.07
6.07
7.07

Dagmar Tamme Testi sooritamine distantsilt ei ole võimalik
IT süsteemide administreerimine IAAB Erialaste teadmiste test 5.07
9.07
Nele Teearu Saab teha nii kohapeal kui distantsilt
Küberturbe tehnoloogiad IVSB Vestlus 5.07
8.07
9.07
Dagmar Tamme Täpsed juhised edastab kandidaadile e-kirjaga Dagmar Tamme
Integreeritud tehnoloogiad MVEB Test, vestlus 5.-9.07 Tauno Otto
Arhitektuur Erialane katse, essee, vestlus 4.-8.07 Triinu-Liis Looveer
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 5.07
9.07
Mihhail Afanasjev Toimub Kuressaares või veebis
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR Vestlus

5.07
6.07
8.07
9.07

Veroonika Shirokova Toimub Virumaal või veebis
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (Virumaa peaeriala) Vestlus 5.07
6.07
8.07
9.07
Žanna Gratšjova Eelistatuna kohapeal Virumaal. Ainult erandkorras veebis.
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (Tartu peaeriala) Vestlus 5.07
8.07
9.07
Aime Ruus Eelistatuna kohapeal Tartus. Ainult erandkorras veebis.
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 5.07
8.07
9.07
Antonina Zguro Eelistatuna kohapeal Virumaal. Ainult erandkorras veebis.
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR Vestlus 5.07 Inga Zaitseva-Pärnaste
Laevamehaanika VDXR Vestlus 5.07
8.07
9.07
Marlen Pärjala Vajalik tervisetõend
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR Vestlus 5.07
8.07
9.07
Tõnis Hunt
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 5.07
8.07
9.07
Liana Šestak Vajalik tervisetõend
Õigusteadus HAJB vestlus 5.07 Piret Levertand Eelistatuna kohapeal. Ainult erandkorras veebis.

Matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsed

TalTechi matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsete info:

 • 10.-21. juuni toimub matemaatika katseks ettevalmistav kursus (täpsem info siin)
 • 1. märts kuni 25. juuni kell 12.00 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele (neile kellel eksamitulemused puuduvad või on alla lävendi). Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2024. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami punktid alla 70 punkti.
 • 25. juuni kell 10.00 toimub matemaatika sisseastumiskatse konsultatsioon katsele registreerunutele
 • 26. juuni kell 10.00 TalTechi matemaatika sisseastumiskatse
 • 27. juuni kell 10.00 TalTechi eesti keele sisseastumiskatse


NB! TalTechi matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele tuleb registreeruda SAISis erialdi eesti keele ja matemaatika katsete registreerumisavaldusel. Mõlemale katsele pääsevad ainult eelnevalt registreerunud kandidaadid.
Välisriigis keskhariduse omandanutel toimub konkurss matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatse tulemuste alusel juhul, kui nad ei ole sooritanud vajalikke Eesti riigieksameid.
Pane tähele! Katsetele on mõtet tulla ainult siis, kui riigieksamitulemustega lävendit ei ületa! Lävendid on erialati erinevad, matemaatika katse tulemus peab olema sama kõrge, kui on eriala lävend matemaatika riigieksami puhul. Kui lävend on juba ületatud, on koht Tallinna Tehnikaülikooli poolt garanteeritud ja katsele tulekul ei ole mõtet.
Vaata vastuvõtutingimusi erialade kaupa siit, et teada saada, kas ületad oma tulemustega soovitud eriala lävendi või mitte.

TalTechi matemaatika sisseastumiskatse

Katse põhineb laial matemaatikal ja sisseastumisel saab katse tulemust kasutada laia matemaatika riigieksami tulemuse asemel.
Sisseastumiskatse matemaatikas võib sooritada, kui:

 • erialale kandideerimiseks nõutud matemaatika riigieksam on sooritamata;
 • matemaatika riigieksam on sooritatud alla TalTechi lävendi;
 • sooritatud on kitsa matemaatika riigieksam;
 • rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks nõutud keskkooli lõputunnistuse keskmine hinne on alla lävendi.

NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2024. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami punktid alla 70 punkti.

Registreerumine matemaatika sisseastumiskatsele toimub SAIS keskkonnas. Selleks, et ennast registreerida, peate avaldused sektsioonis vajutama "lisa avaldus" ja otsingusse panema „TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2024“. Katsele olete registreeritud ainult siis, kui olete avalduse esitanud ja see on staatuses "lubatud sisseastumiskatsele". Ilma registreeringuta katsele ei lubata.
Matemaatika sisseastumiskatse toimub 26.06.2024 kell 10.00.

Matemaatika sisseastumiskatsed toimuvad ainult eesti keeles!

Katsele eelneval päeval (25. juunil kell 10.00-15.00) toimub Tallinnas tasuta konsultatsioon katsele registreerunutele.

TalTechi eesti keele sisseastumiskatse

Katset arvestatakse eesti keele riigieksami tulemuse asemel, kui:

 • eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksamit ei ole sooritatud;
 • eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksami tulemus on alla TalTechi nõutud lävendi.

Registreerumine eesti keele sisseastumiskatsele toimub SAIS keskkonnas. Selleks, et ennast registreerida, peate avaldused sektsioonis vajutama "lisa avaldus" ja otsingusse panema „TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2024“. Katsele olete registreeritud ainult siis, kui olete avalduse esitanud ja see on staatuses "lubatud sisseastumiskatsele". Ilma registreeringuta katsele ei lubata.
Eesti keele sisseastumiskatse toimub 27.06.2024 kell 10.00 Tallinnas (TalTech peamajas)

Eesti keele sisseastumiskatse ülesehitus

Test koosneb 5 ülesandest ja selle maksimumväärtus on 100 punkti.
Ülesanded ja punktid jaotuvad järgmiselt:

 • funktsionaalse tarbeteksti koostamine (20 punkti) – hinnatakse teksti sisu, ülesehitust, sõnastust ja õigekeelsust;
 • sõnavara kontroll (15 punkti) – hinnatakse eesti keele põhisõnavara tundmist ja selle tähendustes orienteerumist;
 • ortograafia (20 punkti) – hinnatakse nii omasõnade kui ka levinumate võõrsõnade õigekirja;
 • teksti sisule vastav keeleline vormistamine (30 punkti) – hinnatakse õigekeelsust;
 • lugemisülesanne (15 punkti) – hinnatakse tekstist arusaamist ja kontrollküsimustele antud vastuste selgust, täpsust ja asjakohasust.
   

Sessioonõpe

TalTech pakub sessioonõpet, mis võimaldab ennast erialaselt täiendada ja omandada kõrgharidus paindlikumalt.

 • Eestikeelne sessioonõpe on tasuta, kui õpitakse nominaalkoormusega (30 EAP semestris). Osakoormusega õpe on tasuline.
 • Kui erialal pakutakse nii päevaõppe kui ka sessioonõppe võimalust, siis toimub kandideerimine samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite alustada. Erandiks IT süsteemide arendus, kus erinevas õppevormis on kandideerimise alused erinevad.
 • Kui üliõpilane on varem õppeasutustes sooritanud õppeaineid, osalenud täienduskoolitustel ja/või õppinud töökogemusest, siis on võimalik taotleda omandatud teadmiste ja oskuste arvestamist õppekava täitmiseks. Enne varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA taotluse esitamist tutvu VÕTA juhendite ja reeglitega.
 • Sessioonõpe on valdavalt iseseisva tööga õppevorm, auditoorse töö maht moodustab kuni 25% õppeaine mahust. Õppetöö toimub sessiooniti, tavaliselt üle nädala reede õhtuti ja laupäeviti.
 • Õppekeeleks on eesti keel.
 • Õppelaenu ja õppetoetust on võimalik taotleda üliõpilastel, kes õpivad täiskoormusega (peavad sooritama vähemalt 45 EAP-d aastas).

Sessioonõppe õppekavad kõrghariduse I astmes

 • IT süsteemide arendus (IADB)
 • Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine (EDJR, Kohtla-Järvel)
 • Keemiatehnoloogia (EDKR, Kohtla-Järvel)
 • Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia (EDTR, Kohtla-Järvel, peaerialal tarkvara arendus ja digilahendused)
 • Meretehnika ja väikelaevaehitus (SDSR, Kuressaares)

Ingliskeelne õpe

Inglise keeles saab õppida järgmistel bakalaureuseõppe erialadel:

 • Integreeritud tehnoloogiad (MVEB)*
 • Küberturbe tehnoloogiad (IVSB)*
 • Rahvusvaheline ärikorraldus (TVTB)**
 • Õigusteadus (HAJB)**

* Euroopa Liidu kodanikele õppimine nominaalkoormusega (30 EAP semestris) tasuta
** Õppimine tasuline

Õppeteenuste tasumäärad on leitavad siit.

Inglise keeles õppima asumise ning inglise keele lisanõudega õppekavadele kandideerimise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt B2 (välja arvatud ärindusel, kus on nõutud B1) tasemel. B2 taset tõendab riigieksamil saadud punktisumma 75 või rohkem. Inglise keele riigieksami puudumise korral saab inglise keele B2 taset tõendata sel leheküljel loetletud testidega.

Välismaal lõpetanud

Kui Eesti kodakondsusega kandidaat on omandanud Eesti keskharidusele vastava haridustaseme välismaal, tuleb tal lisaks oma lõpudiplomile esitada Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus. Soovituse taotlemine võtab aega kuni kuu, seetõttu peaks sisseastuja sellega tegelema hakkama juba enne vastuvõtuperioodi.

Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangut ja soovitust ei nõuta välismaal IB õppekava (International Baccalaureate) ja EB õppekava (European Baccalaureate) järgi õppinud sisseastujatelt.

Kui kandidaadil pole sisseastumistingimustes nõutud riigieksamit sooritatud, saab ta sisse astuda kas Eesti riigieksamite või TalTechi matemaatika ja/või eesti keele sisseastumiskatsete alusel.

IB/EB diplomiõppe lõpetanud

IB ja EB programmide lõpetanute puhul arvestatakse riigieksamitega samadel alustel IB/EB diplomiga lõpetanute puhul nende sooritatud eksameid õppeainetes, mis vastavad TalTechi nõukogu poolt kinnitatud konkursi tingimustele ja kandideerimise nõuetele sisseastumisel bakalaureuse-, inseneri-, rakenduskõrgharidusõppesse (üldreeglina matemaatika ja eesti keel).

IB/EB tulemused teisendatakse ümber 100-punktisele skaalale, et need oleksid Eesti riigieksamitega võrreldavad.
IB õppekava Standard Level (SL) ja Higher Level (HL) hinnete ümberarvestamise skaalad on välja toodud allolevas tabelis. HL taseme hinnete ümberhindamisel korrutatakse SL taseme tulemus 1,2-ga.

IB kooli hinne SL ümberhinnatud tulemus HL ümberhinnatud tulemus
7 100 100
6 85 100
5 75 90
4 63 76
3 48 58
2 30 36
1 - -


Mathematics SL/HL, Mathematics: analysis and approaches SL/HL ja Mathematics: applications and interpretation HL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga. Mathematical Studies SL/HL ja Mathematics: applications and interpretation SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga ja sellega TalTechi kandideerida ei saa.
Eestis IB programmi alusel õppivad õpilased saavad valida üheks koolis õpitavaks aineks eesti keele ja sooritada ka vastava IB eksami.

EB õppekava matemaatika kestvusega 5 perioodi loetakse vastavaks Eesti riikliku õppekava laia matemaatika riigieksamiga ning matemaatika kestvusega 3 perioodi loetakse vastavaks Eesti riikliku õppekava kitsa matemaatika riigieksamiga. Eesti keele riigieksamit saab asendada eesti keele ainega.

EB tulemus Ümberhinnatud tulemus
10 100
9,5 98
9 95
8,5 85
8 80
7,5 73
7 65
6,5 56
6,1 50

Täpsema punktide ümberarvestamise skaala leiate siit.

Kui kandidaadil pole vastavat eksamit IB/EB diplomiõppe raames sooritatud, saab ta sisse astuda kas Eesti riigieksamite või TalTechi matemaatika ja/või eesti keele sisseastumiskatsete alusel.
 

Korduv õppimine tasuta õppes

Riik pakub tasuta õppe võimalust teatud tingimustel ning on seadnud kindlad reeglid korduvale sisseastumisele tasuta õppesse.

VAATA SIIT KORDUVA TASUTA ÕPPESSE ASTUMISE REEGLEID


Tasu eest on võimalik õppida piiramatult.
Tasu eest õppimine on võimalik üliõpilaskohal või täiendusõppurina Avatud õppes.
Tasu eest õppiv üliõpilane võib õppida semestris  väikema mahuga ja nii sobitada paremini õpinguid, tööelu ja kõike muud. Üliõpilaskohal õppimisel on nõutud õppimise maht üliõpilaskoha säilitamiseks - vähemalt 15 EAP mahus oma õppekava õppeaineid iga õpitud semestri kohta.

Täiendusõppurina õppides mahu osas reegleid ei ole ning õppida võib kasvõi ühe õppeaine kaupa semestris.

Õppimine välismaal

TalTechi üliõpilastele pakutakse palju erinevaid võimalusi läbida osa õpingutest või praktikast välismaal. 

Loe lisaks!

Kontakt