Tallinna Tehnikaülikool

Vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks

Avaldus tuleb esitada sisseastujate infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). 

 • Sisseastumisel saab esitada kaks avaldust.
 • Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimine käib keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel. Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei ole (näiteks kool lõpetatud enne 2004. a), tuleb originaaldokument toimetada ülikooli kohapeale vastuvõtuperioodi jooksul.
 • Avaldust esitades pead kohe valima ka õppekoormuse.
 • Päeva- ja sessioonõppesse kandideerimine toimub samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite õpinguid alustada.
 • Vastuvõtt toimub vastavalt konkursi tingimustele õppekavati moodustatud paremusjärjestuse alusel.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine. See tähendab seda, et lävendi ületanud kandidaat on täitnud õppekoha saamiseks nõutava tulemuse ja võetakse vastu.
 • Õppekoha pakkumine ja õppima tuleku kinnitamine toimub jooksvalt, kui avaldus on korras ja katsed positiivsele tulemusele sooritatud. Õppima tuleku kinnitamine lõppeb 15. juulil.
 • Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8, on kandidaadil võimalus  laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemuse alusel taotleda lisapunkte. Kui laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemus on vähemalt 50 punkti, siis loetakse keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde lävend 3,8 täidetuks.

Aastaringne vastuvõtuprotsess 2022/2023. õppeaastaks

1. jaanuar - 6. juuli 2022 kell 12.00 Avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS kõikidele õppekavadele
7. - 13. veebruar 2022 Erialaste sisseastumiskatsete I periood
14. - 27. märts 2022 Erialaste sisseastumiskatsete II periood
2. - 8. mai 2022 Erialaste sisseastumiskatsete III periood
Kuni 27. juuni 2022 kell 12.00 Registreerumine matemaatika sisseastumiskatsele (neile, kellel eksamitulemus puudub või on alla lävendi)
27. juuni kell 10.00 Matemaatika sisseastumiskatse konsultatsioon Tallinnas katsele registreerunutele
28. juuni 2022 kell 10.00
Matemaatika sisseastumiskatse
 
27. juuni - 6. juuli 2022 kell 12.00 Avalduste ja dokumentide esitamine kohapeal (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, kell 10-15, 6. juulil kell 10-12)
8. - 12. juuli 2022 Sisseastumiskatsed (IV periood)
15. juuli 2022 kell 23.59 Õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg. SISSEASTUJA MEELESPEA
10. - 11. august 2022 Vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine
22. august 2022 Eelnädala algus 2022/2023. õppeaastal vastu võetud üliõpilastele

Õppetööle registreerumine

Kandidaatidele, kes on vastavalt vastuvõtukomisjoni otsusele vastu võetud õppima tasuta õppesse, edastatakse SAIS-i kaudu teatised, milles märgitakse õppetööle registreerumise tähtaeg ning nimekirjad avaldatakse SAIS-is. Immatrikuleeritakse kandidaadid, kes registreeruvad teatises märgitud tähtajaks õppetööle.

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid

 •     avaldus;
 •     haridust tõendava dokumendi originaal(id) ja koopia(d);
 •     pass või isikutunnistus või elamisloakaart;
 •     välisriigis keskhariduse omandanud isikutel Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus.

NB! Sisseastuja, kes on keskkooli/gümnaasiumi lõpetanud peale 2004. aastat, vajab eesti.ee portaalist riigieksamite tulemuste päringu tegemiseks ID-kaardi paroole.

NBB! Isikud, kelle keskhariduse jt andmeid ei ole riiklikus haridusregistris, peavad isiklikult tooma originaaldokumendid vastuvõtukomisjoni. Avaldus tuleb ka sel juhul sisestada SAIS-i kaudu kas eelnevalt kodus või kohapeal vastuvõtukomisjonis. Selleks kindlasti tuleb võta kaasa ID-kaart ja paroolid, et saaks kohapeal SAIS-i sisse logida. Vastuvõtutöötaja täiendab esitatud dokumentide põhjal eeltäidetud avaldust. Nimetatud dokumente ei lisata kui avaldus kandideerimiseks on esitatud SAIS-i kaudu ning kandideerimiseks vajalikud tingimused on täidetud ja andmed vastavatest registritest kättesaadavad.

Vastuvõtueeskiri

 

TASEMEÕPPES OSALEMISE TOETUS

Eesti Töötukassa toetab tööealiste töötavate ja töötuna registreeritute inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses. 2022. aastal toetuse suurus on 292 eurot kuus. Uuri: tasemeõppes osalemise toetus

VK_tootajaopi

Moodle kursus "TalTech Virumaa - haridus, mis töötab!"

Hea koolilõpetaja või juba töötav spetsialist!

Kui hästi tunned TalTechi Virumaal? Meil on sulle kursus, kus saad rohkem teada õppimisvõimaluste kohta.

Tutvu Virumaa kolledži erialadega, kuula, mida arvavad siin õppivad tudengid ja meie vilistlased. Jälgi tähelepanelikult TalTech rektori ja juhtivate ettevõtete mõtteid ning võta omale vabadus otsustada. Alati ei pea valima lihtsamat teed. Tee valik lähtudes Sinu enda, Eesti ja maailma tulevikusuundadest.

Ja kui teed KURSUSE TESTI, saad võimaluse sisseastumisvestlust alustada paremalt stardipositsioonilt. Testi sooritamisel saad tunnistuse ja juba 2,5 punkti sisseastumisvestlusele!

MOODLE KURSUS

Rakenduskõrgharidusõpe

Õppeaeg: 4 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8, on kandidaadil võimalus  laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemuse alusel taotleda lisapunkte. Kui laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemus on vähemalt 50 punkti, siis loetakse keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde lävend 3,8 täidetuks.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2022. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 8.–12. juulil 2022 (4. periood).
 • 2022. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2022 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 15. juulil 2022.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 7. veebruar 2022
2. periood 5 14. märts 2022
3. periood 5 2. mai 2022
4. periood 5 11. - 12. juuli 2022

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Peaeriala:

 • Telemaatika tarkvara

Õppeaeg: 3,5 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8, on kandidaadil võimalus  laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemuse alusel taotleda lisapunkte. Kui laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemus on vähemalt 50 punkti, siis loetakse keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde lävend 3,8 täidetuks.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2022. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 8.–12. juulil 2022 (4. periood).
 • 2022. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2022 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 15. juulil 2022.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 10. veebruar 2022
2. periood 5 17. märts 2022
3. periood 5 5. mai 2022
4. periood 5 8. - 9. ja 11. juuli 2022

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Peaerialad:

 • Energiatehnika
 • Masinaehitustehnoloogia

Õppeaeg: 4 aastat

Õppevorm: statsionaarõpe (õppetöö toimub reeglina tööpäevadel kell 8.30-16.15 ) ja sessioonõpe (õppetöö toimub reeglina kaks korda kuus nädalavahetustel 9.00-16.30/18.00).

Vastuvõtutingimused:

 • Lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,8 või matemaatika eksami (lai matemaatika / enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse) tulemus vähemalt 50 punkti
 • Vestluse tulemus vähemalt 5 punkti

Oluline teada! Kui kandidaadi keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne on vähem kui 3,8, on kandidaadil võimalus  laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemuse alusel taotleda lisapunkte. Kui laia matemaatika riigieksami (või TalTech sisseastumiskatse) tulemus on vähemalt 50 punkti, siis loetakse keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde lävend 3,8 täidetuks.

Sisseastumiskatsete korralduslik info

 • Sisseastumiskatseid saab 2022. aastal kandideerides teha kolmel eri perioodil.
 • Sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 8.–12. juulil 2022 (4. periood).
 • 2022. aastal kandideerides saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.
 • Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades. Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav.
 • Vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
 • Seega kui katse on sooritatud ning teised vastuvõtutingimused täidetud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2022 õppima asuda.
 • Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 15. juulil 2022.

Vestlused toimuvad järgmistel aegadel:

Katse Lävend Kuupäev
1. periood 5 10. veebruar 2022
2. periood 5 26. märts 2022
3. periood 5 6. mai 2022
4. periood 5 8. ja 11. - 12. juuli 2022

Registreerimine vestlusele toimub sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee), kus kandidaat saab endale personaalse aja.

LISAINFO

Magistriõpe

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm:  reedest pühapäevani (igal nädalal)

Õppekeel: eesti keel

Vastuvõtutingimused

Kandideerida võivad isikud, kellele on antud akrediteeritud õppekava lõpetamisel bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe akrediteeritud õppekava alusel omandatud kõrgharidus või vastav kvalifikatsioon.

Vestluste toimumise aeg: 6. mai 2022, 8.-9. juuli ja 11. juuli 2022

Konkursi tingimus: kõrgharidus lähedasel erialal, vestlus ja CV

Sisseastumiskatse hindamiskriteeriumid

Vestluse sisu:

 1. Miks sisseastuja otsustas valida just selle eriala?
 2. Millised on eelteadmised erialast ja teadlikkus õppekavaga seonduvatest päevakajalistest teemadest? Vestlusteemade nimekiri
 3. Milline on arusaam omandatavatest teadmistest ja oskustest, mida kütuste keemia ja tehnoloogia õppekava pakub?
 4. Kui palju aega ja energiat on plaanis õppetööle pühendada? Kas töötatakse samal ajal?
 5. Kas on olemas tulevikuplaanid seoses magistritöö teemaga? Kui on, siis millised?
 6. Vestluse käigus testitakse eesti ja inglise keele oskust.

CV koostatakse vabas vormis ning peab sisaldama järgmist teavet:

 • üliõpilaskandidaadi isiku- ja kontaktandmed;
 • ülevaade haridusteest, eraldi välja tuua kõrghariduse kraadi andnud õppeasutus, eriala, kraadi nimi ja lõputöö teema;
 • töökogemus, sh tööandja nimi ja amet; vajadusel lisada töökohustused;
 • keelteoskus;
 • arvuti programmide kasutamise oskus;
 • muu organisatoorne ja ühiskondlik tegevus.

CV-d hinnatakse vestluse osana.

Vestluse hindamiskriteeriumide skaala:

Nr Hindamiskriteeriumid
1 Motivatsioon õppida antud erialal
2 Erialane töö või praktika kütuste valdkonnas
3 Üldteadmised kütuste valdkonna olukorrast ja arengusuundadest
4 Võõrkeele valdamise tase, suutlikkus lugeda õpingute raames võõrkeelseid tekste
5 Magistritöö teema kättesaadavus, mis on seotud valdkonnaga

Vestluse tulemust hinnatakse skaalal 0 - 10 punkti:

 •     Positiivseks tulemuseks loetakse koondtulemust 5 kuni 10 punkti.
 •     Negatiivseks tulemuseks loetakse koondtulemust 0 kuni 4,9 punkti.
 •     0 punkti saab kandidaat, kes ei ilmu vestlusele.

NB!

Kui eelnev haridus ei ole täpselt selline, nagu on kandideerimise tingimustes nõutud, peab kandidaat enne vastuvõtuperioodi algust esitama vastuvõtukomisjonile vormikohase taotluse varasemate õpingute sobivuse hindamiseks või sooritamist vajavate õppeainete määramiseks.

Vastuvõtukomisjon otsustab isiku vastuvõtu kandideerijate sisseastumistulemuste paremusjärjestuse ja lävendi alusel.

LISAINFO

2022/2023. õppeaastal vastuvõttu ei toimu. Järgmine vastuvõtt äriinfotehnoloogia magistriõppekavale toimub 2023. aastal.

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm:  reedest pühapäevani (üle nädala)

Õppekeel: eesti keel

Peaeriala: Andmeanalüüs ja arukad süsteemid

Vastuvõtutingimused

Konkursi tingimused: kõrgharidus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või sellele lähedasel erialal

Kandideerimise nõuded:

 • kaalutud keskhinne vähemalt 3
 • lõputöö hinne vähemalt 3

Kui keskhinne või lõputöö hinne ei ole vähemalt 3, siis on võimalik taotleda vastuvõttu vähemalt 3-aastasest erialasest töökogemusest õpitu abil, motivatsioonikirja ja CV alusel.

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 6 punkti

NB!  Õppetöö asukoha ja Virumaa kolledžis õpetatava peaeriala valiku saab teha SAISis avaldust täites.

LISAINFO

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

2022/23 ÕA päevaõppe esmakursuslastele

 1. STIPENDIUM MEDALISTIDELE - gümnaasiumi 2021. ja 2022. aastal kuldmedaliga 150 € kuus ja hõbemedaliga lõpetanule 100 € kuus, semestriks*
 2. TASUTA ÜHIKAKOHT - parimale 2 sisseastujale igalt erialalt, semestriks*
 3. Tasustatud PRAKTIKAKOHT ettevõtetes
 4. Kolledži AKTIIVSUSSTIPENDIUM õppetöö kõrvalt
 5. Tasuta KURSUSED Euroopa tehnikaülikoolides – võimalus õppida EuroTeQ Engineering Universitys
 6. TALTECH TUNNISTUSEGA AINED ETTE ÄRA - kolledži kursuste läbimine arvestatakse kohustusliku, valik- või vabaõppena, väheneb 1. kursuse õppekoormus

* Pikeneb õa lõpuni, kui kaalutud keskmine hinne on > 4,5

Lisainfo