Tallinna Tehnikaülikool

Kas soovid luua hoonetes mugavat ja tervisele ohutut elukeskkonda? Sind paelub ka rohepööre ning tahaksid kavandada energiatõhusaid hooneid? Kuidas tundub mõte, et sinu võimuses on vältida üleuputusi ja suudad tagada inimestele kvaliteetse joogivee ja mugava temperatuuri ka ekstreemsete ilmaolude korral? Võib olla tahaksid panustada hoopis Eesti majandusse läbi ehitussektori digipöörde?

Kui vastasid „jah“ vähemalt ühele küsimusele, siis on hoonete sisekliima ja veetehnika eriala sulle justkui loodud.

Miks asuda erialale õppima?

Linnastumise ja hoonetele järjest kõrgemate esitatavate nõuete tõttu vajatakse eriala spetsialiste aina rohkem. Puhta joogivee ja hästitoimivate vee- ja reovee puhastussüsteemide tagamine on tervisliku elukeskkonna säilimiseks esmatähtsusega. Hoonete sisekliima ja energiatõhususe parandamine on vältimatu, kui soovime võidelda kliimasoojenemisega ning tagada meeldiv ja tervislik keskkond nii toas kui ka õues. Lisaks uute hoonete ehitamisele tuleb vanu süsteeme rekonstrueerida ja olemasolevaid hooneid hooldada.

Hoonete sisekliima ja veetehnika eriala spetsialistid aitavad oluliselt parandada meie elukeskkonda ja panustavad majandusse, sest:

 • Oskuslikult kavandatatud ja rekonstrueeritud hoonete ning tehnosüsteemideta ei ole võimalik rohepöörde eesmärke saavutada.
 • Kliimamuutusega suurenevad ekstreemsed sajud ja kuumalained, mille mõjude leevendamiseks on vaja nutikalt kavandatud taristut ja tehnosüsteeme.
 • Mugavad ja hea õhu kvaliteediga ruumid on üliolulised, et tagada meie õpi- ja töövõime, une kvaliteet ja tervis.
 • Ventilatsioon on kontaktide vältimise järel tõhusaim meede, kuidas vältida õhu teel levivate viiruste levimist (nt COVID-19).
 • Hoonete kavandamisel, ehitamisel ja kasutamisel kasutatakse järjest enam nende digikaksikuid, et suurendada Eesti majanduses olulise ehitussektori tootlikkust.

Eriala sisu

Hoonete sisekliima ja veetehnika õppimine annab sulle laiapõhjalised teadmised, kuidas hoonete tehnosüsteemid toimivad ja kuidas mõjutada hoonete energiatarbimist. Õpe hõlmab nii hoonete sisekliima tagamist kütte, jahutuse ja ventilatsiooniga kui ka veevarustuse, reovee ja keskkonnatehnikaga seotud teemasid. Erialaseid teadmisi saad rakendada interdistsiplinaarsetes õppeainetes, kus päriselu probleeme tuleb lahendada koos teiste TalTechi erialade tudengitega. Koos üldiste insenerioskuste omandamisega saad oskused, kuidas kavandada hea sisekliimaga energiatõhusaid hooneid oskuslikult ehitatud ja hooldatud kütte-, ventilatsiooni- ning jahutussüsteemidega. Hoone tehnosüsteemide ja energiatõhususe arendamine on üks ehitussektori kiiremini arenevaid valdkondi.

Vee ja keskkonnatehnika õppimine annab väga head teadmised sellest, kuidas saadakse tarbimiskõlbulik vesi ning kuidas see peale kasutamist keskkonda kahjustamata tagasi loodusesse juhitakse. Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid on tegevad pea kõikide hoonete kavandamisel ja ehitamisel ning linnade ja asulate vee- ja reoveepuhastite, välisvõrkude planeerimisel, projekteerimisel, rajamisel ja uuendamisel.

Üle kolmandiku sinu õppest on praktiline. Valdkonna õppelaborid asuvad uhiuues Ehituse Mäemajas, mis on TalTechi kaasaegseim ja tõhusaim hoone. Harjutad tarbevee ja reovee võrkude ning puhastuse projektide koostamist ning külastad pooleliolevaid ehitusobjekte. Veekeemia laboris saad analüüsida pinna-, põhja- ja heitvee koostist, teha uurimustöid ja põnevaid eksperimente. Innovaatilises ehitusfüüsika ja sisekliima laboris analüüsitakse, mõõdetakse ja häälestatakse liginullenergia hoone võimalikke kütte, jahutuse- ja ventilatsioonisüsteeme. Samuti saad kasutada ventilatsiooni õhujaotuslaborlaborit (vaata labori virtuaaltuurining päikesekiirguslaboris on võimalik testida päikesekiirguse mõju energiatõhusa hoone kavandamisel. Omandad tehnosüsteemide mudelprojekteerimise võtted, mis teevad silmad ette valdavale enamikule tegevinseneridele.

Tutvu hoonete sisekliima ja veetehnika õppekava täisversiooniga

Tulevik

Kes saab minust pärast lõpetamist?

Meie lõpetajad töötavad kesktaseme, tippjuhi või spetsialistina. Nad teostavad omanikujärelevalvet, on projekteerijad, ehitus-, objekti- või projektijuhid ning konsultandid. Meie vilistlaste stardipalk on suurem Eesti keskmisest palgast.

Hoonete tehnosüsteemide ehk kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ning hoonesisese ja –välise veevarustuse ja kanalisatsiooni valdkonna spetsialistina on sinu töövõimalused järgnevad:

 • projekteerija ja konsultandi esmane ülesanne on osaleda hoonete kavandamise protsessis, et tagada nende toimimine ja energiatõhusus. Lisaks tuleb arvutada, kavandada ja kirjeldada projektis tehnosüsteemid, mille alusel need valmis ehitatakse;
 • tehnosüsteemide ehitamine ja hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimine;
 • süsteemide rajamise järelevalve ülesandeks on teha kindlaks, et kõik süsteemid on välja ehitatud vastavalt projektile;
 • seadmete ja materjalide müügitöö;
 • süsteemide hoolduse ja häälestamise spetsialsti tööks on tehnosüsteemide hooldamine, parandamine ja seadistamine;
 • tootearendaja tööks on paremini toimivate tehnosüsteemide komponentide välja arendamine ja katsetamine.

Tuleviku tööandjatena võib nimetada suuri ehitusfirmasid nagu Merko, Astlanda, Nordecon, K-Projekt, Sweco või YIT, Uponor Eesti, PipeLife või ETSNord. Samuti vajatakse meie eriala spetsialiste, vee-ettevõtetes, näiteks AS Tallinna Vesi või AS Rakvere Vesi, avalikus sektoris Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis ning kohalikus omavalitsuses.

Hoonete sisekliima ja veetehnika õppekaval kestab õpe viis aastat. Lõpetamisel saad magistrikraadi ja diplomeeritud veevarustus- ja kanalisatsiooni- või kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri esmakutse (7. tase). See loob eeldused end edasi arendada diplomeeritud ja volitatud inseneriks, et saaksid iseseisvalt töötada keerukamate ja huvitavamate projektidega. Igal juhul tagab kutsestandardi omamine seda, et sinu teadmised ja oskused on võrdselt hinnatud nii siin kui seal pool piiri.

Kas sobib mulle?

See eriala sobib kõigile! Oma laialdaste teadmiste tõttu on meie lõpetajate rakendusvaldkond lai ja sul on tulevikus väga erinevaid töövõimalusi erinevates töökeskkondades alates tööde projekteerimisest ehitamise, hoolduse või konsultatsioonide andmiseni.

Heal projekteerijal on näiteks suur süvenemis- ja keskendumisvõime. Samuti peab ta olema innovaatiline uute lahenduste välja mõtlemisel ja nende rakendamisel, sest sisuliselt iga projekt on ainulaadne ja esitab uue väljakutse. Võimekal objekti- ja projektijuhil peab olema hea suhtlemisoskus, et leida kompromisse nii arhitekti, inseneri kui ehitaja vahel. Hea pingetaluvus ja püsivus tulevad ainult kasuks. Õppetöös ja praktikate käigus saad vastavaid oskusi testida ja arendada ning leiad kindlasti endale sobiva karjääriraja.

Õppetöövälised tegevused

Hoonete sisekliima ja veetehnika tudengid saavad kaasa ka laia suhtlusvõrgustiku, mis on nii tööturul ja kui ka igapäeva elus abiks. Aktiivsed tudengid on moodustanud Veetehnika ja sisekliima inseneritudengite üliõpilaskogu (VESKI), kes korraldab mitmesuguseid õppetööväliseid üritusi näiteks:

 • Igakevadine kursusteülene seltskondlik koosviibimine
 • Igasügisene bowlinguturniir vilistlastega
 • Külastused ehitusobjektidele ja tehastesse

Lisaks toimub aktiivne suhtlus õppekava programmijuhiga. Igal tudengil on võimalus aktiivselt õppetöös panustada ja tublimad saavad premeeritud ka TalTechi Arengufondi Hoonete sisekliima ja veetehnika stipendiumiga.

Laeb infot...